Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krobia:Services de transport routier

2023/S 186-580571  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-Krobia: Services de transport routier 2023/S 186-580571 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Us?ug Wsp█lnych w Krobi Num╚ro national d'identification: REGON 387498709 Adresse postale: Poniecka 12A Ville: Krobia Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Code postal: 63-840 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Kulczak Courriel: cuw@cuw.krobia.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://cuw.krobia.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dow█z uczni█w do szk█? - realizacja zada? o?wiatowych Num╚ro de r╚f╚rence: CUW.26.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zam█wienia podzielony zosta? na pi?? cz??ci: 1) Cz??? I - Dowo?enie i odwo?enie dzieci do szk█? podstawowych w Gminie Krobia w ramach komunikacji regularnej 2) Cz??? II ˝ Dow█z i odw█z dzieci niepe?nosprawnych do ZSS-Brzezie oraz do DPS-Chwa?kowo 3) Cz??? III ˝ Dow█z i odw█z dzieci klas IV na basen w Gostyniu ramach IV godz. wychowania fizycznego 4) Cz??? IV ˝ Dow█z i odw█z dzieci niepe?nosprawnych do SOSW w Rydzynie oraz Totus Tuus w Lesznie 5) Cz??? V ˝ Dow█z i odw█z dzieci niepe?nosprawnych z Zespo?u Szkolno ˝ Przedszkolnego w Pudliszkach
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 336 810.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dowo?enie i odwo?enie dzieci do szk█? podstawowych w Gminie Krobia w ramach komunikacji regularnej
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Dowo?enie i odwo?enie dzieci do szk█? podstawowych, zespo?u szkolno ˝ przedszkolnego oraz przedszkoli i oddzia?█w przedszkolnych przy szko?ach podstawowych w gminie Krobia w ramach us?ugi przewoz█w regularnych os█b w krajowym transporcie drogowym na liniach regularnych obejmuj?cych miejscowo?ci, z kt█rych doje?d?aj? uczniowie i dzieci przedszkolne do plac█wek o?wiatowych na terenie gminy Krobia (poprzez zakup us?ugi bilet█w miesi?cznych). Dow█z uczni█w do: - Szko?y Podstawowej im. prof. J█zefa Zwierzyckiego w Krobi (SP - Krobia), - Zespo?u Szkolno ˝ Przedszkolnego w Pudliszkach z oddzia?ami integracyjnymi (ZSP ˝ Pudliszki), w sk?ad kt█rego wchodz? Szko?a Podstawowa im. Stanis?awa Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi, Przedszkole Publiczne z oddzia?em integracyjnym, Przedszkole Samorz?dowe w Pudliszkach, - Szko?y Podstawowej im. Ziemi Biskupia?skiej w Starej Krobi (SP - Stara Krobia), - Szko?y Podstawowej Filialnej w Su?kowicach (SPF ˝ Su?kowice), oraz odw█z uczni█w do miejsc zamieszkania (miejsc przystankowych). Dowo?enie i odwo?enie uczni█w oraz dzieci przedszkolnych, w ramach us?ugi regularnych przewoz█w os█b (zakup us?ugi bilet█w miesi?cznych), dotyczy wszystkich dni nauki szkolnej w terminie od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. (do zako?czenia roku szkolnego). Szczeg█?owy opis zam█wienia znajduje si? w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazdu zast?pczego w razie awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dow█z i odw█z dzieci niepe?nosprawnych do ZSS-Brzezie oraz do DPS-Chwa?kowo
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Dow█z i odw█z do Zespo?u Szk█? Specjalnych w Brzeziu oko?o 19 dzieci, a do Domu Pomocy Spo?ecznej w Chwa?kowie 2 dzieci pojazdem typu autobus (mikrobus) w okresie od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r (z wy??czeniem dni wolnych od zaj?? szkolnych zgodnie z planem zaj?? lekcyjnych), tj. oko?o 186 dni nauki szkolnej. ??czna liczba dziennie wykonywanych kilometr█w: oko?o 182 km wg harmonogramu dowozu i odwozu dzieci wraz z opiek? podczas dowozu i odwozu. Na podstawie art. 39 ust 4 prawo o?wiatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z p█?n. zm.) obowi?zkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepe?nosprawnym bezp?atnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbli?szej szko?y podstawowej a uczniom z niepe?nosprawno?ci? ruchow?, w tym afazj?, z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu umiarkowanym lub znacznym ˝ tak?e do najbli?szej szko?y ponadpodstawowej. Szczeg█?owy opis zam█wienia znajduje si? w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazdu zast?pczego w razie awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dow█z i odw█z dzieci klas IV na basen w Gostyniu ramach IV godz. wychowania fizycznego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Dow█z dzieci klas IV dotyczy dowozu dzieci na basen w Gostyniu w ramach 4 -tej godziny wychowania fizycznego w okresie od 05.09.2023 r. do 19.06.2024 r. przez ok. 38 dni (wtorki) nauki szkolnej ze Szko?y Podstawowej im. prof. J█zefa Zwierzyckiego w Krobi, Szko?y Podstawowej im. Ziemi Biskupia?skiej w Starej Krobi, Zespo?u Szkolno - Przedszkolnego w Pudliszkach z oddzia?ami integracyjnymi. Zaplanowano oko?o 76 wyjazd█w na basen w tym dow█z i odw█z (tj. 38 wtork█w x 2 wyjazdy) od 05.09.2023 r. do 19.06.2024 r. Jeden wyjazd to oko?o 80 km. Wyjazdy na basen odbywa? si? b?d? wed?ug opracowanego harmonogramu obowi?zuj?cego w danym roku szkolnym, okre?laj?cego tras? przejazdu, miejsce odbioru dzieci i godziny kurs█w. Szczeg█?owy opis zam█wienia znajduje si? w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazdu zast?pczego w razie awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dow█z i odw█z dzieci niepe?nosprawnych do SOSW w Rydzynie oraz Totus Tuus w Lesznie
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: 1) Dow█z i odw█z dzieci niepe?nosprawnych z gminy Krobia do Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (SOSW w Rydzynie) oraz do Niepublicznej Szko?y Podstawowej Totus Tuus w Lesznie wraz z opiek? dla dzieci dowo?onych i odwo?onych. Na podstawie art. 39 ust 4 prawo o?wiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z p█?n. zm.) obowi?zkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepe?nosprawnym bezp?atnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbli?szej szko?y podstawowej a uczniom z niepe?nosprawno?ci? ruchow?, w tym afazj?, z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu umiarkowanym lub znacznym ˝ tak?e do najbli?szej szko?y ponadpodstawowej. Szczeg█?owy opis zam█wienia znajduje si? w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazdu zast?pczego w razie awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dow█z i odw█z dzieci niepe?nosprawnych z Zespo?u Szkolno˝ Przedszkolnego w Pudliszkach
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
 1)Dow█z i odw█z dzieci niepe?nosprawnych z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Pudliszkach z oddzia?ami integracyjnymi w okresie od 04.09.2023 r. do 21.06.2024r. wraz z opiek? podczas dowozu i odwozu. Przewidywana liczba dzieci: 6 dzieci niepe?nosprawnych. 2) Dow█z i odbi█r dzieci z Zespo?u Szkolno - Przedszkolnego w Pudliszkach z oddzia?ami integracyjnymi pojazdem typu mikrobus w okresie od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. (z wy??czeniem dni wolnych od zaj?? szkolnych zgodnie z planem zaj?? lekcyjnych), tj. oko?o 186 dni nauki szkolnej. 3) ??czna liczba dziennie wykonywanych kilometr█w: oko?o 60 km wg harmonogramu odwozu dzieci wraz z opiek?. Szczeg█?owy opis zam█wienia znajduje si? w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazdu zast?pczego w razie awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 124-391195
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Dow█z uczni█w do szk█? - realizacja zada? o?wiatowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: US?UGI TRANSPORTOWE HANDEL, PRZEMYS?AW GRZEGORZ LUDWICZAK Num╚ro national d'identification: 6961830390 Ville: Gosty? Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 927 726.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Dow█z uczni█w do szk█? - realizacja zada? o?wiatowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANDRZEJ MICHALAK ĐPUMPI TRAVELţ, UL. PONIECKA 3B/5, 63-842 PUDLISZKI Num╚ro national d'identification: 6961286816 Ville: Pudliszki Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 169 260.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Dow█z uczni█w do szk█? - realizacja zada? o?wiatowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: US?UGI TRANSPORTOWE HANDEL, PRZEMYS?AW GRZEGORZ LUDWICZAK Num╚ro national d'identification: 6961830390 Ville: Gosty? Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 69 920.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 4 Intitul╚:
Dow█z uczni█w do szk█? - realizacja zada? o?wiatowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANDRZEJ MICHALAK ĐPUMPI TRAVELţ, UL. PONIECKA 3B/5, 63-842 PUDLISZKI Num╚ro national d'identification: 6961286816 Ville: Pudliszki Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 108 523.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 5 Intitul╚:
Dow█z uczni█w do szk█? - realizacja zada? o?wiatowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCYJNO - US?UGOWO ˝ HANDLOWE ĐADACHţ HALINA OLEJNICZAK Num╚ro national d'identification: 6960016144 Ville: Pudliszki Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 61 380.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Podstawy wykluczenia zosta?y opisane szczeg█?owo w pkt 8 SWZ.
   2.  Informacja o podmiotowych ?rodkach dowodowych, potwierdzaj?cych spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje si? w punktach 7 i 8 SWZ.
   3. Zamawiaj?cy nie ??da przedmiotowych ?rodk█w dowodowych.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
22/09/2023 Dow█z uczni█w do szk█? - realizacja zada? o?wiatowych 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
60130000 - Services spÚcialisÚs de transport routier de passagers