Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krosno Odrza?skie: Services sylvicoles

2020/S 129-317447  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marchÈ /d'une concession en cours - ProcÈdure ouverte Pologne-Krosno Odrza?skie: Services sylvicoles 2020/S 129-317447 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Krosno zs. w Osiecznicy Adresse postale: Osiecznica, ul. Kro?nie?ska 42 Ville: Krosno Odrza?skie Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Wieczorek Courriel: zamowienia.krosno@zielonagora.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 683835087 Fax: +48 683835087 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.krosno.zielonagora.lasy.gov.pl http://www.krosno.zielonagora.lasy.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Krosno w roku 2020 NumÈro de rÈfÈrence: SZ.270.15.2019
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w le?nictwach: Dobrosu?Ûw, Pliszka
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forÍt 45000000 Travaux de construction 45340000 Travaux d'installation de clÙtures, de garde-corps et de dispositifs de sÈcuritÈ 45342000 Pose de clÙtures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo lubuskie, le?nictwa: Dobrosu?Ûw, Pliszka, powiat ?wiebodzi?ski, kro?nie?ski, gmina ?agÛw, Bytnica, POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z pÛ?n. zm. ñ Ñustawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie le?nictw Dobrosu?Ûw, Pliszka w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na ktÛry sk?adaj si?: za??cznik nr
   3. 1 ñ rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2 ñ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 ñ
   3. 3 maj charakter szacunkowy. Za??cznik nr
   4. 2 do SIWZ zawiera szczegÛ?owy opis technologii wykonywania poszczegÛlnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia. Opisy kodÛw czynno?ci opisuj?cych poszczegÛlne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamÛwienia zosta?y opisane w za??czniku
   4. 2. Opis zasad procedury dokonywania odbiorÛw prac le?nych zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 06/03/2020 Fin: 31/12/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 053-126453
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 2019/S 248-614323
Lot n : 2 IntitulÈ:
Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w le?nictwach: Dobrosu?Ûw, Pliszka
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Alma SpÛ?ka Jawna Piotrowski Adresse postale: BrzÛzka 8 Ville: Bobrowice Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-627 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 779 171.30 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 5) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6) Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: u. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forÍt 45000000 Travaux de construction 45340000 Travaux d'installation de clÙtures, de garde-corps et de dispositifs de sÈcuritÈ 45342000 Pose de clÙtures
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo lubuskie, le?nictwa: Dobrosu?Ûw, Pliszka, powiat ?wiebodzi?ski, kro?nie?ski, gmina ?agÛw, Bytnica, POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z pÛ?n. zm. ñ Ñustawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie le?nictw Dobrosu?Ûw, Pliszka w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na ktÛry sk?adaj si?: za??cznik nr
   3. 1 ñ rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2 ñ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 ñ
   3. 3 maj charakter szacunkowy. Za??cznik nr
   4. 2 do SIWZ zawiera szczegÛ?owy opis technologii wykonywania poszczegÛlnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia. Opisy kodÛw czynno?ci opisuj?cych poszczegÛlne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamÛwienia zosta?y opisane w za??czniku
   4. 2. Opis zasad procedury dokonywania odbiorÛw prac le?nych zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 06/03/2020 Fin: 31/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 779 171.30 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Alma SpÛ?ka Jawna Piotrowski Ville: Bobrowice Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-627 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pÛ?n. zm.) w zwi?zku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zosta zawarty aneks nr 1/2020 do umowy nr 271-010-20. W umowie zmianie ulega ramowy harmonogramu realizacji przedmiotu umowy stanowi?cy za??cznik nr 4 do umowy, ktÛry uzyskuje brzmienie jak w za??czniku do aneksu. W pozosta?ym zakresie postanowienia umowy pozostaj bez zmian.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W trakcie realizacji umowy wyst?pi?a pandemia wywo?ana koronawirusem SARS-CoV-2, co w odniesieniu do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej zosta?o potwierdzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro?enia epidemicznego, a nast?pnie rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W celu walki z epidemi wywo?an koronawirusem SARS-CoV-2 uchwalono albo przyj?to szereg aktÛw prawnych, ktÛre w zwi?zku z walk z chorob Covid-19, wprowadzi?y utrudnienia w prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej. W efekcie zdarze opisanych powy?ej nast?pi znacz?cy spadek popytu na surowce drzewne. Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt staranno?ci nie mÛg przewidzie wyst?pienia w/w okoliczno?ci, tj. wyst?pienia pandemii wywo?anej koronawirusem SARS-CoV-2.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 779 171.30 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 779 171.30 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 
45342000 - Pose de clôtures 
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forêt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement