Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krosno Odrza?skie: Services sylvicoles

2020/S 129-317449  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Pologne-Krosno Odrza?skie: Services sylvicoles 2020/S 129-317449 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Krosno zs. w Osiecznicy Adresse postale: Osiecznica, ul. Kro?nie?ska 42 Ville: Krosno Odrza?skie Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Wieczorek Courriel: zamowienia.krosno@zielonagora.lasy.gov.pl Téléphone: +48 683835087 Fax: +48 683835087 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.krosno.zielonagora.lasy.gov.pl http://www.krosno.zielonagora.lasy.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Krosno w roku 2020 Numéro de référence: SZ.270.15.2019
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w le?nictwach: K?piny, Budachów
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt 45000000 Travaux de construction 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 45342000 Pose de clôtures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Województwo lubuskie, le?nictwa: K?piny, Budachów, powiat kro?nie?ski, gmina Bytnica, Maszewo, POLSKA.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z pó?n. zm. - "ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie le?nictw K?piny, Budachów w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?adaj si?: za??cznik nr
   3. 1 - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2 - strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 -
   3. 3 maj charakter szacunkowy. Za??cznik nr
   4. 2 do SIWZ zawiera szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia. Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w za??czniku
   4. 2. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 06/03/2020 Fin: 31/12/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 053-126453
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 2019/S 248-614323
Lot nº: 3 Intitulé:
Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w le?nictwach: K?piny, Budachów
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Alma Spó?ka Jawna Piotrowski Adresse postale: Brzózka 8 Ville: Bobrowice Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-627 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 798 572.10 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 1)Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 5) Odwo?anie wnosi si do Prezesa krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6) Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt 45000000 Travaux de construction 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 45342000 Pose de clôtures
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Województwo lubuskie, le?nictwa: K?piny, Budachów, powiat kro?nie?ski, gmina Bytnica, Maszewo, POLSKA.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z pó?n. zm. - "ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie le?nictw K?piny, Budachów w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?adaj si?: za??cznik nr
   3. 1 - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2 - strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 -
   3. 3 maj charakter szacunkowy. Za??cznik nr
   4. 2 do SIWZ zawiera szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia. Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w za??czniku
   4. 2. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 06/03/2020 Fin: 31/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 798 572.10 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Alma Spó?ka Jawna Piotrowski Adresse postale: Brzózka 8 Ville: Bobrowice Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-627 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pó?n. zm.) w zwi?zku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zosta zawarty aneks nr 1/2020 do umowy nr 271-011-20. W Umowie zmianie ulega ramowy harmonogramu realizacji przedmiotu umowy stanowi?cy za??cznik nr 4 do umowy, który uzyskuje brzmienie jak w za??czniku do aneksu. W pozosta?ym zakresie postanowienia umowy pozostaj bez zmian.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W trakcie realizacji umowy wyst?pi?a pandemia wywo?ana koronawirusem SARS-CoV-2, co w odniesieniu do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej zosta?o potwierdzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro?enia epidemicznego, a nast?pnie rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; W celu walki z epidemi wywo?an koronawirusem SARS-CoV-2 uchwalono albo przyj?to szereg aktów prawnych, które w zwi?zku z walk z chorob Covid-19, wprowadzi?y utrudnienia w prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej; w efekcie zdarze opisanych powy?ej nast?pi znacz?cy spadek popytu na surowce drzewne. Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt staranno?ci nie móg przewidzie wyst?pienia ww. okoliczno?ci, tj. wyst?pienia pandemii wywo?anej koronawirusem SARS-CoV-2.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 798 572.10 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 798 572.10 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 
45342000 - Pose de clôtures 
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forêt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement