Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krosno:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 196-614294  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Krosno: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2023/S 196-614294 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej - Kro?nie?ski Holding Komunalny Sp. z o.o. Adresse postale: ul. Fredry 12 Ville: Krosno Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Code postal: 38-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Pachana Courriel: malgorzata.pachana@khk.krosno.pl TÈlÈphone: +48 134748315 Fax: +48 134368678 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.ekrosno.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp. z o.o.
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga czynno?ci segregacji r?cznej odpadÛw komunalnych NumÈro de rÈfÈrence: DZ-2300-15/RCO/2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga czynno?ci segregacji r?cznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych, odpadÛw wst?pnie posegregowanych Ñu ?rÛd?aî, rozrywanie i oprÛ?nianie szk?a z workÛw, us?uga przygotowywania i za?adunkÛw odpadÛw do ich transportu oraz us?uga prac porz?dkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku OdpadÛw, w tym wybieranie workÛw z odpadÛw biodegradowalnych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 275 754.38 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79610000 Services de placement de personnel
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'exÈcution:
Regionalne Centrum Odzysku OdpadÛw, ul. Bia?obrzeska 108, 38-400 Krosno
II.2.4) Description des prestations:
I. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup us?ugi czynno?ci segregacji r?cznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych, odpadÛw wst?pnie posegregowanych Ñu ?rÛd?aî, rozrywanie i oprÛ?nianie szk?a z workÛw, us?uga przygotowywania i za?adunkÛw odpadÛw do ich transportu oraz us?uga prac porz?dkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku OdpadÛw, w tym wybieranie workÛw z odpadÛw biodegradowalnych przy ul. Bia?obrzeskiej 108 w Kro?nie przez niewykwalifikowanych pracownikÛw fizycznych, pracuj?cych w rozk?adzie pracy zmianowej (dwie zmiany) od poniedzia?ku do pi?tku w ilo?ci zapewniaj?cej 20 ñ krotno?ci pe?nego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w ka?dym miesi?cu. W systemie jednozmianowym w sobot? w ilo?ci zapewniaj?cej 20 ñ krotno?ci pe?nego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w ka?dym miesi?cu. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zrezygnowania z pracy w sobot?. W oparciu o o do?wiadczenie Zamawiaj?cego w latach ubieg?ych, praca w sobot? ?wiadczona by?a od m-c kwietnia ñ pa?dziernika. II. Wymagania dodatkowe 1) Klauzula spo?eczna (dotycz?ca zatrudnienia na podstawie umowy o prac?), o ktÛrej mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osÛb wykonuj?cych us?ugi: a) czynno?ci segregacji r?cznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych, odpadÛw wst?pnie posegregowanych Ñu ?rÛd?aî, b) przygotowywania i za?adunkÛw odpadÛw do ich transportu, c) prac porz?dkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku OdpadÛw, w tym rozrywanie i oprÛ?nianie z workÛw odpadÛw biodegradowalnych. 2). Aspekt spo?eczny, o ktÛrym mowa w art. 96 ust.2 pkt.2 lit. e ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia do realizacji zamÛwienia min. 10 osÛb niepe?nosprawnych w stopniu co najmniej lekkim przez ca?y okres realizacji zamÛwienia. Postanowienia w tym zakresie zosta?y uregulowane w paragrafie 8 Cz??ci II SWZ- Wzorze umowy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lony zosta? w rozdziale IV SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwrÛcon? kolejno?? oceny ofert zgodnie z art. 139. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 154-488356
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?uga czynno?ci segregacji r?cznej odpadÛw komunalnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "SOTERî SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, NumÈro national d'identification: NIP 8172006524 Adresse postale: ul. Obro?cÛw Pokoju 29A Ville: Kolbuszowa Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 36-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 990 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 275 754.38 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej,. 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt.
   1.  3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1-3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 5) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia c) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 1) Skarg? wnosi si? S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych. 2) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Us?uga czynno?ci segregacji r?cznej odpadÛw komunalnych 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79610000 - Services de placement de personnel 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures