Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krosno:Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers

2023/S 193-601115  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Krosno: Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers 2023/S 193-601115 Avis d'attribution de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: j.w Adresse postale: ul. Fredry 1 A Ville: Krosno Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Code postal: 38-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Pachana; Adrian Zajchowski Courriel: malgorzata.pachana@khk.krosno.pl T╚l╚phone: +48 134368447 Fax: +48 134368447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://mks-krosno.pl/
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego i sprzeda? bilet█w przejazdowych Num╚ro de r╚f╚rence: DZ-2300-22/MKS/2023
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego oraz sprzeda? bilet█w przejazdowych. Us?ugi b?d? wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiaj?cego w ramach realizacji przez Zamawiaj?cego przewoz█w pasa?erskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chork█wka, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe i Wojasz█wka zgodnie z rozk?adem jazdy Zamawiaj?cego.
   2.  W ramach zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do nast?puj?cych czynno?ci: 1) sprzeda?y bilet█w za przejazd autobusem Zamawiaj?cego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nomina?ach ustalonych przez Rad? Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. 2) obs?ugi codziennej autobusu, jego oznakowanie zwi?zane z obs?ugiwan? lini? komunikacyjn?, utrzymanie w czysto?ci autobusu i dbanie o jego wygl?d. 3) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego nie zwi?zanych z obs?ug? linii komunikacyjnych MKS oraz zlece? przewozowych realizowanych przez Zamawiaj?cego
   3.  Szacunkowy zakres zam█wienia dla jednej cz??ci: ´ 151 200 km/4 lata ´ 37 800 km/rok.
   4.  Szacunkowa ilo?? godzin przebywania w dyspozycji Zamawiaj?cego inna ni? realizacja rozk?adu jazdy dla jednej cz??ci: ´ 378 godzin/4 lata ´ 94 godzin/rok.
   5.  Szacunkowa ilo?? godzin przestojowych dla jednej cz??ci: ´ 12 godzin/4 lata ´ 3 godziny/rok. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obs?ugiwanego przez Wykonawc?, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przys?uguje tylko w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wy?ej wymienionych czynno?ci pojazdu zast?pczego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu zgodnie z art. 139
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 170-533380
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis p╚riodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
1
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
2
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
3
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
4
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
5
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
6
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
7
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
8
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
9
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
10
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy - Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. uniewa?ni? post?powanie o udzielenie Zam█wienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na " ?wiadczenie us?ugi Kierowcy taborem Zamawiaj?cego i sprzeda? bilet█w przejazdowychţ. Uzasadnienie prawne art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym post?powaniu w wyznaczonym terminie sk?adania ofert, tj. do dnia 03.10.2023 r. do godz. 11:00 nie wp?yn??a ?adna oferta. .
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej,. 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt.
   1.  3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1-3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 5) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia c) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 1) Skarg? wnosi si? S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych. 2) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
03/10/2023 ?wiadczenie us?ug kierowcy taborem Zamawiaj?cego i sprzeda? bilet█w przejazdowych 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spÚcialisÚs de transport routier de passagers