Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krosno: Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux

2022/S 130-370185  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Krosno: Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux 2022/S 130-370185 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej - Kro?nie?ski Holding Komunalny SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Fredry 12 Ville: Krosno Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Code postal: 38-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Pachana Courriel: m.pachana@mpgk.krosno.pl TÈlÈphone: +48 134748315 Fax: +48 134368678 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.ekrosno.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp. z o.o.
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i przetwarzanie odpadÛw o kodzie 19 12 12 ñ frakcja niskokaloryczna -odzysk termiczny NumÈro de rÈfÈrence: DZ-2300-6/RCO/2022
II.1.2) Code CPV principal 90513000 Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga odbioru, transportu i przetwarzania odpadÛw w instalacji termicznego przetwarzania odpadÛw, sklasyfikowanych zgodnie z aktualnym katalogiem odpadÛw ñ pod kodem 19 12 12 ñ inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrÛbki odpadÛw inne ni? wymienione w 19 12 11, wytworzonych w Instalacji komunalnej RCO Krosno o warto?ci szacowanej ciep?a spalania 9-12 MJ/kg, w procesie mechanicznego przetwarzania odpadÛw wst?pnie posegregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'exÈcution:
RCO ul. Bia?obrzeska 108, 38-400 Krosno
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia a) odebranie od Zamawiaj?cego ok. 12 000 Mg odpadÛw, odbiÛr dzienny od ok. 18 Mg do ok. 85 Mg (5 dni w tygodniu od poniedzia?ku do pi?tku), b) odpady te stanowi? b?d? tzw. frakcj? balastow?. Odpady wytwarzane b?d? w procesie mechanicznego przetwarzania, w wyniku ktÛrego usuni?te ze strumienia zostan? frakcje: szk?o, du?e folie i kartony, metale ?elazne i nie?elazne oraz tworzywa sztuczne i papier nadaj?ce si? do recyklingu. c) odpady b?d? przekazywane luzem w formie nierozdrobnionej, d) odbiÛr odpadÛw odbywa? si? b?dzie z Regionalnego Centrum Odzysku OdpadÛw w Kro?nie, przy ul. Bia?obrzeskiej 108, e) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do: - zapewnienia transportu odpadÛw do instalacji termicznego przetworzenia zlokalizowanej do 100 km od siedziby Zamawiaj?cego ñ ca?kowity koszt ponosi Zamawiaj?cy. - pokrycia cz??ci kosztÛw transportu odpadÛw do instalacji termicznego przetworzenia zlokalizowanej powy?ej 100 km od siedziby Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy zapewni pokrycie cz??ci kosztÛw transportu do 100 km poprzez zwrot kwoty rycza?towej w wysoko?ci 30 z?/Mg, tj. 100 km x 6 z?/km koszt transportu = 600 z?/kurs, 600 z?/20 Mg (przy za?o?eniu ?adowno?ci 20 Mg) = 30 z?/Mg f) za za?adunek koszty ponosi Zamawiaj?cy, g) Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilo?ci odpadÛw ni? 12 000 Mg, wielko?? ta nie b?dzie mniejsza ni? 8 000 Mg, h) Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do odst?pienia od umowy w przypadku przesuni?cia terminu obowi?zywania za??cznika nr 4 do rozporz?dzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca (Dz.U. 2015r. poz. 1277),
   2.  Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca posiada? wpis do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (BDO) prowadzonym przez Marsza?ka WojewÛdztwa, o ktÛrym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie magazynowania, przetwarzania odpadÛw o kodzie 19 12 12 oraz w zakresie wytwarzania odpadÛw paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 oraz zakresie transportu odpadÛw o kodzie 19 12 12 z zastrze?eniem lit. e tiret pierwsze.
   3.  Wymagania dodatkowe Klauzula dotycz?ca zatrudnienia na podstawie umowy o prac? art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? ñ osÛb wykonuj?cych przez okres trwania umowy czynno?ci zwi?zane z transportem odpadÛw (kierowcÛw) ñ powy?sze nie dotyczy sytuacji w ktÛrej Zamawiaj?cy zapewnia transport lit e tiret pierwsze. Postanawiania w tym zakresie zosta?y uregulowane w paragrafie 7 Cz??ci II SWZ- Wzorze umowy
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia: 12 miesi?cy, tj. od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. z mo?liwo?ci? wyd?u?enia do 6 miesi?cy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 108-305332
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
OdbiÛr i przetwarzanie odpadÛw o kodzie 19 12 12 ñ frakcja niskokaloryczna -odzysk termiczny
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy- Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnejñ Kro?nie?ski Holding Komunalny SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? uniewa?ni?o post?powaniw o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazw? ÑOdbiÛr i przetwarzanie odpadÛw o kodzie 19 12 12 ñfrakcja niskokaloryczna -odzysk termicznyî. Uzasadnienie prawne i faktyczne: Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych dalej Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pÛ?n. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Do up?ywu terminu sk?adania ofert, tj. do 04.07.2022 r. do godz. 11:00 nie wp?yn??a ?adna oferta.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej,. 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt.
   1.  3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1-3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 5) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia c) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 1) Skarg? wnosi si? S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych. 2) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/07/2022 Pologne-Krosno: Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereuxType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux