Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kruszwica:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2022/S 224-644071  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Kruszwica: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2022/S 224-644071 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunalne w Kruszwicy SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? NumÈro national d'identification: 5560004289 Adresse postale: ul. Gopla?ska 2 Ville: Kruszwica Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Code postal: 88-150 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@pk-kruszwica.pl TÈlÈphone: +48 523515290 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bip.pk-kruszwica.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pk_kruszwica
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka z o.o., ktÛrej w?a?cicielem w 100% jest Gmina Kruszwica
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsi?biorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. NumÈro de rÈfÈrence: ZP.7.2022
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsi?biorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.
   2.  Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczegÛlno?ci ze standardami jako?ci obs?ugi odbiorcÛw okre?lonymi w rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegÛ?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn?. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty w SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Lieu principal d'exÈcution:
Teren gminy Kruszwica
II.2.4) Description des prestations:
I. Opis przedmiotu zamÛwienia: WSP"LNY S?OWNIK ZAM"WIE? CPV 09.30.00.00-2 - Energia elektryczna, cieplna, s?oneczna i j?drowa
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsi?biorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.
   2.  Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczegÛlno?ci ze standardami jako?ci obs?ugi odbiorcÛw okre?lonymi w rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegÛ?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn?.
   3.  Energia elektryczna ma spe?nia? parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy ñ Prawo energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
   4.  Wskazana w za??czniku nr 5 do SWZ warto?? zapotrzebowania na energi? elektryczn?, jest warto?ci? szacunkow?, ktÛra nie odzwierciedla realnego b?d? deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w ?adnym razie nie mo?e by? podstaw? jakichkolwiek roszcze? ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywa? si? b?d? na podstawie bie??cych wskaza? uk?adÛw pomiarowo-rozliczeniowych za dostaw? energii elektrycznej zgodnie z ofert? Wykonawcy.
   5.  Us?ugi dystrybucji b?d? ?wiadczone na podstawie odr?bnej umowy zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o.
   6.  Zakres dostaw i zasady wykonywania okre?laj?: WzÛr umowy (Za??cznik nr 4 do SWZ) oraz Wykaz punktÛw poboru energii elektrycznej (Za??cznik nr 5 do SWZ stanowi?cy jednocze?nie za??cznik nr 1 do umowy).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pk_kruszwica https://platformazakupowa.pl/pn/pk_kruszwica
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 199-562285
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsi?biorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania. Podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII SWZ.
   2.  Komunikacja w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia i w konkursie, w tym sk?adanie ofert, wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentÛw lub o?wiadcze? mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc?, z uwzgl?dnieniem wyj?tkÛw okre?lonych w ustawie, odbywa si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.
   3.  Ofert? sk?ada si? pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym za po?rednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pk_kruszwica.
   4.  Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium. https://platformazakupowa.pl/pn/pk_kruszwica
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsi?biorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire