Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krzeszowice:Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2023/S 198-620323  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Pologne-Krzeszowice: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 2023/S 198-620323 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Krzeszowice Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Grunwaldzka 4 Ville: Krzeszowice Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-065 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Cia?owicz Courriel: zamowienia@um.krzeszowice.pl Téléphone: +48 122520803 Fax: +48 122520803 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gminakrzeszowice.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych na terenie SEKTORA I gminy Krzeszowice Numéro de référence: RGK.271.2.2023
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
gmina Krzeszowice
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem Umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstaj?cych na terenie nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych na terenie sektora I gminy Krzeszowice.
   1. 1. Sektor I gminy Krzeszowice obejmuje nast?puj?ce miejscowo?ci: Czerna, D?bnik, Dubie, Filipowice, Krzeszowice, Mi?kinia, Nowa Góra, Ostr??nica, Paczó?towice, Siedlec, ?ary.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/07/2023 Fin: 30/09/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 098-307118
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
12/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Mieczys?aw Jakubowski Przedsi?biorstwo Wielobran?owe MIKI Adresse postale: ul. Nad Drwin? 33 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-841 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 317 631.85 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy; - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   9.  Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego. 10. Szczegó?owe zasady post?powania w zakresie ?rodków ochrony prawnej, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a? Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
gmina Krzeszowice
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem Umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstaj?cych na terenie nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych na terenie sektora I gminy Krzeszowice.
   1. 1. Sektor I gminy Krzeszowice obejmuje nast?puj?ce miejscowo?ci: Czerna, D?bnik, Dubie, Filipowice, Krzeszowice, Mi?kinia, Nowa Góra, Ostr??nica, Paczó?towice, Siedlec, ?ary.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/07/2023 Fin: 31/10/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 840 624.96 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Mieczys?aw Jakubowski Adresse postale: ul. Nad Drwin? 33 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-841 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
pierwsza zmiana: rozszerzenie zakresu us?ugi w zwi?zku z zapotrzebowaniem (w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz z uwzgl?dnieniem przes?anki zamówienia uzupe?niaj?cego tj. do 50% zamówienia podstawowego): § 6 ust. 1 o tre?ci: "??czne wynagrodzenie Wykonawcy z tytu?u wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalaj? do kwoty: 1 317 631,85 z? netto (s?ownie: jeden milion trzysta siedemna?cie tysi?cy sze??set trzydzie?ci jeden z?otych 85/100) + podatek VAT w stawce 8 % tj. brutto 1 423 042,40 z? (s?ownie: jeden milion czterysta dwadzie?cia trzy tysi?ce czterdzie?ci dwa z?ote 40/100)." otrzymuje brzmienie: "??czne wynagrodzenie Wykonawcy z tytu?u wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalaj? do kwoty: 1 419 621,25 z? netto (s?ownie: jeden milion czterysta dziewi?tna?cie tysi?cy sze??set dwadzie?cia jeden z?otych 25/100) + podatek VAT w stawce 8 % tj. 1 533 190,95 z? brutto (s?ownie: jeden milion pi??set trzydzie?ci trzy tysi?ce sto dziewi??dziesi?t z?otych 95/100)."
   2.  druga zmiana: W zwi?zku z niepodpisaniem przez Zamawiaj?cego umowy na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych na terenie SEKTORA I gminy Krzeszowice" w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr RGK.271.5.2023, na ?wiadczenie us?ugi od dnia 1 pa?dziernika 2023 r. (trwaj?ca procedura przetargowa): Na podstawie Art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych wprowadza si? nast?puj?ce zmiany do przedmiotowej Umowy: § 2 ust. 1 o tre?ci: "Okres wykonywania Przedmiotu Umowy: 3 miesi?ce kalendarzowe liczone od dnia 1 lipca 2023 r." otrzymuje brzmienie: "Okres wykonywania Przedmiotu Umowy: 4 miesi?ce kalendarzowe liczone od dnia 1 lipca 2023 r." oraz § 6 ust. 1 o tre?ci: "??czne wynagrodzenie Wykonawcy z tytu?u wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalaj? do kwoty: 1 419 621,25 z? netto (s?ownie: jeden milion czterysta dziewi?tna?cie tysi?cy sze??set dwadzie?cia jeden z?otych 25/100) + podatek VAT w stawce 8 % tj. 1 533 190,95 z? brutto (s?ownie: jeden milion pi??set trzydzie?ci trzy tysi?ce sto dziewi??dziesi?t z?otych 95/100)", otrzymuje brzmienie: "??czne wynagrodzenie Wykonawcy z tytu?u wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalaj? do kwoty: 1 856 550,88 z? netto (s?ownie: jeden milion osiemset pi??dziesi?t sze?? tysi?cy pi??set pi??dziesi?t z?otych 88/100) + podatek VAT w stawce 8 % tj. brutto 2 005 074,95 z? (s?ownie dwa miliony pi?? tysi?cy siedemdziesi?t cztery z?ote 95/100)"
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Wykonawca ?wiadczy us?ug? odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - jest to us?uga stanowi?ca zadanie w?asne gminy, jest us?ug? o du?ym skomplikowaniu technicznym oraz logistycznym. Wybór nowego Wykonawcy by?by niezasadny z uwagi na tocz?ce si? post?powanie przetargowe. Zamawiaj?cy przeprowadza post?powanie z nale?yt? staranno?ci?, jednak procedura znacznie si? przed?u?y?a i trwa do tej pory. Wybór nowego wykonawcy na 1 miesi?c by?by nieuzasadniony logistycznie oraz ekonomicznie - nowy podmiot maj?c w perspektywie ?wiadczenie us?ugi na 1 miesi?c je?li w ogóle by?by zainteresowany to z du?ym prawdopodobie?stwem zaoferowa?by wi?ksz? stawk? za 1 Mg odpadów.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 522 933.11 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 1 840 624.96 PLN Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych na terenie SEKTORA I gminy Krzeszowice 13/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement