Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krzeszowice:Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers

2023/S 195-609878  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Krzeszowice: Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers 2023/S 195-609878 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Krzeszowice Num╚ro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Grunwaldzka 4 Ville: Krzeszowice Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-065 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Cia?owicz Courriel: zamowienia@um.krzeszowice.pl T╚l╚phone: +48 122520803 Fax: +48 122520803 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gminakrzeszowice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Us?ugi transportowe w zakresie dowozu uczni█w niepe?nosprawnych do szk█? i plac█wek w roku szkolnym 2023/2024, organizowane przez Gmin? Krzeszowice Num╚ro de r╚f╚rence: WEO-RED.271.2.2023
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi transportowe w zakresie dowozu uczni█w niepe?nosprawnych do szk█? i plac█wek oraz odwozu do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2023/2024, organizowane przez Gmin? Krzeszowice. Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia opieki uczniom w trakcie przewozu.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, w tym wymagania dotycz?ce ?wiadczenia us?ugi przedstawia Cz??? II zawieraj?ca wzory um█w dla ka?dej cz??ci oraz Cz??? III zawieraj?ca Opis Przedmiotu Zam█wienia dla ka?dej cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 041 707.56 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? I: Dow█z uczni█w niepe?nosprawnych do szk█? i plac█wek w Krakowie, Przegini Duchownej, Skawinie oraz odw█z uczni█w do miejsca zamieszkania (4 trasy).
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description des prestations:
 - Dow█z uczni█w b?dzie odbywa? si? dwa razy dziennie (dow█z i odw█z). - Dow█z zorganizowany przez jednego przewo?nika 4 busami. -Za dow█z rozumie si? dow█z uczni█w z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szk█? lub plac█wek oraz odw█z uczni█w ze szk█? i plac█wek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. - Dow█z dzieci do szk█? i plac█wek odbywa? si? b?dzie w godzinach porannych, odbi█r dzieci w godzinach popo?udniowych. Wykonawca zobowi?zany jest do wyznaczenia tras przejazdu samodzielnie w porozumieniu z Zamawiaj?cym, z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych warunk█w: ´ Z uwagi na du?? liczb? plac█wek rozsianych po ca?ym Krakowie wymagane jest zorganizowanie czterech tras przejazdu czteroma ?rodkami transportu. ´ Przew█z nale?y zorganizowa? najkr█tsz? mo?liw? drog? (mo?liwy przejazd autostrad?). Zamawiaj?cy zastrzega sprawdzenie trasy przejazdu przed rozpocz?ciem realizacji us?ugi. ´ Uczniowie wsiadaj? i wysiadaj? tylko w miejscach wyznaczonych. ´ Wyjazd dziecka z pierwszej miejscowo?ci na trasie nie mo?e odbywa? si? wcze?niej ni? o
   5. 45. ka?dego dnia. ´ Opiek? nad uczniami podczas dowozu sprawowa? b?d? opiekunowie tj. osoby posiadaj?ce wiedz? z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej i przygotowana do wykonywania podstawowych czynno?ci piel?gnacyjno - opieku?czych wobec niepe?nosprawnych dzieci. ´ Samochody musz? by? wyposa?one w pasy bezpiecze?stwa. W samochodach musi by? mo?liwo?? zamontowania siedzisk (fotelik█w, podk?adek) samochodowych dostosowanych do wzrostu dziecka i jego niepe?nosprawno?ci. Fotelik/podk?adk? zapewnia rodzic dziecka. Samoch█d na trasie II musi by? dostosowany technicznie do przewozu dwojga dzieci na w█zkach inwalidzkich. Pozosta?e samochody musz? mie? mo?liwo?? przystosowania technicznego do ewentualnego przewozu uczni█w na w█zkach inwalidzkich. - Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu szczeg█?owy harmonogram przewozu dzieci w terminie na 5 dni przed dat? rozpocz?cia ?wiadczenia us?ugi b?d?cej przedmiotem zam█wienia. Harmonogram ten musi zawiera?: szczeg█?owy opis tras, godziny przejazd█w oraz telefon kom█rkowy do kierowcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ROK PRODUKCJI SAMOCHODU, KT"RYM B?DZIE ?WIADCZONA US?UGA / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: NORMA EMISJII SPALIN / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? II: Dow█z uczni█w niepe?nosprawnych do szk█? i plac█wek w Trzebini, Chrzanowie i Jaworznie oraz odw█z uczni█w do miejsca zamieszkania (2 trasy).
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description des prestations:
 - - dow█z uczni█w b?dzie odbywa? si? dwa razy dziennie (dow█z i odw█z) - dow█z zorganizowany przez jednego przewo?nika 2 busami: -Za dow█z rozumie si? dow█z uczni█w z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szk█? lub plac█wek oraz odw█z uczni█w ze szk█? i plac█wek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. - Dow█z dzieci do szk█? i plac█wek odbywa? si? b?dzie w godzinach porannych, odbi█r dzieci w godzinach popo?udniowych. Wykonawca zobowi?zany jest do wyznaczenia tras przejazdu samodzielnie w porozumieniu z Zamawiaj?cym, z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych warunk█w: ´ Wymagane jest zorganizowanie dw█ch tras przejazdu dwoma ?rodkami transportu. ´ Przew█z nale?y zorganizowa? najkr█tsz? mo?liw? drog? (mo?liwy przejazd autostrad?). Zamawiaj?cy zastrzega sprawdzenie trasy przejazdu przed rozpocz?ciem realizacji us?ugi. ´ Uczniowie wsiadaj? i wysiadaj? tylko w miejscach wyznaczonych. ´ Wyjazd dziecka z pierwszej miejscowo?ci na trasie nie mo?e odbywa? si? wcze?niej ni? o
   5. 45. ka?dego dnia. ´ Opiek? nad uczniami podczas dowozu sprawowa? b?d? opiekunowie tj. osoby posiadaj?ce wiedz? z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej i przygotowana do wykonywania podstawowych czynno?ci piel?gnacyjno - opieku?czych wobec niepe?nosprawnych dzieci. ´ Samochody musz? by? wyposa?one w pasy bezpiecze?stwa. W samochodach musi by? mo?liwo?? zamontowania siedzisk (fotelik█w, podk?adek) samochodowych dostosowanych do wzrostu dziecka i jego niepe?nosprawno?ci. Fotelik/podk?adk? zapewnia rodzic dziecka. Samochody musz? mie? mo?liwo?? przystosowania technicznego do ewentualnego przewozu uczni█w na w█zkach inwalidzkich. - Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu szczeg█?owy harmonogram przewozu dzieci w terminie na 5 dni przed dat? rozpocz?cia ?wiadczenia us?ugi b?d?cej przedmiotem zam█wienia. Harmonogram ten musi zawiera?: szczeg█?owy opis tras, godziny przejazd█w oraz telefon kom█rkowy do kierowcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ROK PRODUKCJI SAMOCHODU, KT"RYM B?DZIE ?WIADCZONA US?UGA / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: NORMA EMISJII SPALIN / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? III: Dow█z uczni█w niepe?nosprawnych do szk█? i plac█wek w Olkuszu i Wolbromiu oraz odw█z uczni█w do miejsca zamieszkania.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description des prestations:
Dow█z uczni█w b?dzie odbywa? si? dwa razy dziennie (dow█z i odw█z). Z uwagi na fakt, i? OREW w Wolbromiu jest plac█wk? nieferyjn?, ?wiadczenie us?ugi odbywa? si? b?dzie do 31 lipca 2024 roku. -Za dow█z rozumie si? dow█z uczni█w z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szk█? lub plac█wek oraz odw█z uczni█w ze szk█? i plac█wek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. - Dow█z dzieci do szk█? i plac█wek odbywa? si? b?dzie w godzinach porannych, odbi█r dzieci w godzinach popo?udniowych. - Wykonawca zobowi?zany jest do wyznaczenia tras przejazdu samodzielnie w porozumieniu z Zamawiaj?cym, z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych warunk█w: -Przew█z nale?y zorganizowa? najkr█tsz? mo?liw? drog?. -Opiek? nad uczniami podczas dowozu sprawowa? b?dzie opiekun tj. osoba posiadaj?ca wiedz? z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej i przygotowana do wykonywania podstawowych czynno?ci piel?gnacyjno - opieku?czych wobec niepe?nosprawnych dzieci. -Uczniowie wsiadaj? i wysiadaj? tylko w miejscach wyznaczonych. -Samoch█d musi by? wyposa?ony w pasy bezpiecze?stwa. W samochodzie musi by? mo?liwo?? zamontowania siedzisk (fotelik█w, podk?adek) samochodowych dostosowanych do wzrostu dziecka i jego niepe?nosprawno?ci. Fotelik/ podk?adk? zapewnia rodzic dziecka. Samoch█d musi mie? mo?liwo?? przystosowania technicznego do ewentualnego przewozu uczni█w na w█zkach inwalidzkich. - Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu szczeg█?owy harmonogram przewozu dzieci w terminie na 5 dni przed dat? rozpocz?cia ?wiadczenia us?ugi b?d?cej przedmiotem zam█wienia. Harmonogram ten musi zawiera?: szczeg█?owy opis tras, godziny przejazd█w oraz telefon kom█rkowy do kierowcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ROK PRODUKCJI SAMOCHODU, KT"RYM B?DZIE ?WIADCZONA US?UGA / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: NORMA EMISJII SPALIN / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? IV: Dow█z uczni█w niepe?nosprawnych do Integracyjnej Szko?y Podstawowej w Radwanowicach oraz odw█z uczni█w do miejsca zamieszkania.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description des prestations:
Dow█z uczni█w b?dzie odbywa? si? dwa razy dziennie (dow█z i odw█z). -Za dow█z rozumie si? dow█z uczni█w z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szk█? lub plac█wek oraz odw█z uczni█w ze szk█? i plac█wek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. - Dow█z dzieci do szk█? i plac█wek odbywa? si? b?dzie w godzinach porannych, odbi█r dzieci w godzinach popo?udniowych. - Wykonawca zobowi?zany jest do wyznaczenia tras przejazdu samodzielnie w porozumieniu z Zamawiaj?cym, z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych warunk█w: -Przew█z nale?y zorganizowa? najkr█tsz? mo?liw? drog?. -Opiek? nad uczniami podczas dowozu sprawowa? b?dzie opiekun tj. osoba posiadaj?ca wiedz? z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej i przygotowana do wykonywania podstawowych czynno?ci piel?gnacyjno - opieku?czych wobec niepe?nosprawnych dzieci. -Uczniowie wsiadaj? i wysiadaj? tylko w miejscach wyznaczonych. -Samoch█d musi by? wyposa?ony w pasy bezpiecze?stwa. W samochodzie musi by? mo?liwo?? zamontowania siedzisk (fotelik█w, podk?adek) samochodowych dostosowanych do wzrostu dziecka i jego niepe?nosprawno?ci. Fotelik/ podk?adk? zapewnia rodzic dziecka. Samoch█d musi mie? mo?liwo?? przystosowania technicznego do ewentualnego przewozu uczni█w na w█zkach inwalidzkich. - Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu szczeg█?owy harmonogram przewozu dzieci w terminie na 5 dni przed dat? rozpocz?cia ?wiadczenia us?ugi b?d?cej przedmiotem zam█wienia. Harmonogram ten musi zawiera?: szczeg█?owy opis tras, godziny przejazd█w oraz telefon kom█rkowy do kierowcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: ROK PRODUKCJI SAMOCHODU, KT"RYM B?DZIE ?WIADCZONA US?UGA / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: NORMA EMISJII SPALIN / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 119-376285
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Piotr Brz█zka Num╚ro national d'identification: 6761542226 Adresse postale: ul. ?bicka 51 Ville: Krzeszowice Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-065 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 527 666.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Cz??? II
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Tansportowe Miros?aw Faron Num╚ro national d'identification: 6321010844 Adresse postale: ul. Czarnieckiego 4 Ville: Jaworzno Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 43-600 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 258 161.11 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Cz??? III
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Kaleta Renata Kaleta Num╚ro national d'identification: 6370109526 Adresse postale: ul. 1 Maja 22 Ville: Wolbrom Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-340 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 106 977.78 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Cz??? IV
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mal-Bus Malik Ewa, Malik Konrad Sp█?ka Jawna Num╚ro national d'identification: 9441952734 Adresse postale: Czu?█w 16 Ville: Liszki Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-060 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 148 902.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia w tym na projektowane postanowienia umowy; - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzieleniu zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   9.  Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego. 10. Szczeg█?owe zasady post?powania w zakresie ?rodk█w ochrony prawnej, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a? Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
05/10/2023 Us?ugi transportowe w zakresie dowozu uczni█w niepe?nosprawnych do szk█? i plac█wek w roku szkolnym 2023/2024, organizowane przez Gmin? Krzeszowice 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
60130000 - Services spÚcialisÚs de transport routier de passagers