Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : NÚgociÚe sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krzy? Wielkopolski: Services sylvicoles

2022/S 131-374224  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Krzy? Wielkopolski: Services sylvicoles 2022/S 131-374224 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Krzy? Num╚ro national d'identification: 570064429 Adresse postale: ?okacz Ma?y, ul. Adama Mickiewicza 1 Ville: Krzy? Wielkopolski Code NUTS: PL411 Pilski Code postal: 64-761 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Pankowska-Niezbora?a Courriel: krzyz@pila.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 672564009 Fax: +48 672564561 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.krzyz.pila.lasy.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krzyz/zamowienia_publiczne
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe (pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej)
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: gospodarka le?na, le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania z?om█w i wywrot█w zwi?zanych z si?? wy?sz? na terenie Nadle?nictwa Krzy?. Pakiet 4 i
   5.  Zam█wienie dodatkowe. Num╚ro de r╚f╚rence: SA.270.207.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania z?om█w i wywrot█w zwi?zanych z si?? wy?sz? do wykonania na terenie Nadle?nictwa Krzy? w roku 2022, Pakiet 4 i 5 - zam█wienie dodatkowe.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 369 514.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania z?om█w i wywrot█w zwi?zanych z si?? wy?sz? na terenie Nadle?nictwa Krzy?, le?nictwa Dzier??zno Ma?e i Gieczynek.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Nadle?nictwa Krzy?, le?nictw Dzier??zno Ma?e i Gieczynek.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania z?om█w i wywrot█w zwi?zanych z si?? wy?sz? do wykonania na terenie Nadle?nictwa Krzy? w roku 2022, le?nictw Dzier??zno Ma?e i Gieczynek - zam█wienie dodatkowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w niniejszym Zaproszeniu i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w niniejszym Zaproszeniu i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania z?om█w i wywrot█w zwi?zanych z si?? wy?sz? na terenie Nadle?nictwa Krzy?, le?nictwa D?bowa G█ra i Zwierzyniec.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Nadle?nictwa Krzy?, le?nictw D?bowa G█ra i Zwierzyniec.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania z?om█w i wywrot█w zwi?zanych z si?? wy?sz? do wykonania na terenie Nadle?nictwa Krzy? w roku 2022, le?nictw D?bowa G█ra i Zwierzyniec - zam█wienie dodatkowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w niniejszym Zaproszeniu i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w niniejszym Zaproszeniu i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Attribution d'un march╚ sans publication pr╚alable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de lÝUnion europ╚enne (dans les cas ╚num╚r╚s ci-dessous) Explication:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zam█wienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci:ze wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego,kt█rej nie m█g? on przewidzie?,wymagane jest natychmiastowe wykonanie zam█wienia,a nie mo?na zachowa? termin█w okre?lonych dla innych tryb█w udzielenia zam█wieniaţ.W dn.4.03.2022 r. zosta?o wydane zarz?dzenie DGLP nr 22 w sprawie wprowadzenia stanu si?y wy?szej o zasi?gu ponadlokalnym w PGL LP.Wprowadzona si?a wy?sza zosta?a wprowadz.w zwi?zku z wyst?pieniem huraganowych wiatr█w w okresie stycznia i lutego 2022 roku na terenie 4 rdLP w tym RDLP Pi?a.W dn.9.03.2022 r.Dyrektor RDLP w Pile wyda? decyzj? nr 11 w sprawie dzia?a? podejmowanych w zwi?zku z wprowadzeniem ww.stanu si?y wy?szej o zasi?gu ponadlokalnym na terenie RDLP w Pile.Mimo kilkukrotnego pos?u?enia si? poj?ciem si?y wy?szej w KC ustawodawca nie zdecydowa? si? na uregulowanie legalnej definicji si?y wy?szej, pozostawiaj?c szerokie pole interpretacyjne doktrynie, judykaturze, jak r█wnie? samym stronom umowy.Ostatecznie w nauce wykszta?ci?y si? dwa pogl?dy.Pierwszy z nich uznawa? koncepcj? subiektywn?,zgodnie z kt█r? si?a wy?sza jest zjawiskiem, kt█remu nie mo?na zapobiec nawet przy do?o?eniu nale?ytej staranno?ci. Drugi natomiast obstawa? za koncepcj? obiektywn?, w kt█rej za kryterium wyr█?niaj?ce uznaje si? kwalifikacj? samego zdarzenia,a nie stopie? staranno?ci dzia?aj?cego cz?owieka.S?dy w wi?kszo?ci przypadk█w opowiadaj? si? za obiektywnym charakterem si?y wy?szej,wskazuj?c na jej nadzwyczajno??,niemo?liwo?? przeciwstawienia si? oraz zewn?trzno??.Zrezygnowano natomiast z kryterium nieprzewidywalno?ci,gdy? za?o?enie to nastr?cza?o zbyt wiele problem█w,tzn.nadmiernie zaw??a?o mo?liwo?? powo?ania si? na si?? wy?sz? jako na przes?ank? zwalniaj?c? z odpowiedzialno?ci, gdy? przy dzisiejszym stanie wiedzy i zaawansowania technologicznego,nawet w przypadku np. trz?sienia ziemi czy powodzi,nie mo?na jednoznacznie stwierdzi?,?e tych okoliczno?ci nie da?o si? przewidzie?.Maj?c to wszystko na uwadze nale?y uzna?,?e si?? wy?sz? nazywa si? zazwyczaj przyczyn? takich zdarze?,kt█rych nie mo?na by?o unikn?? lub te? unieszkodliwi? przez u?ycie ?rodk█w le??cych w granicach zwyczajnej zapobiegliwo?ci.Trzeba przy tym pami?ta?,?e si?a wy?sza nie obejmuje wypadk█w wywo?anych przyczyn? wewn?trzn?,czyli pochodz?c? od jednostki czy przedsi?biorstwa,kt█re zosta?y dotkni?te wypadkiem.Do zdarze? maj?cych charakter si?y wy?szej nale?y zaliczy? przypadki zwi?zane z dzia?aniami si? przyrody,m.in.pow█d?,po?ar,wybuch wulkanu,trz?sienie ziemi.Utrwalone w orzecznictwa poj?cie si?y wy?szej,obejmuje nie daj?ce si? przewidzie? ani zapobiec zdarzenie zewn?trzne zwi?zane z dzia?aniem si? przyrody, stanem kl?ski ?ywio?owej, wojn? czy zamieszkami zak?█caj?cymi porz?dek spo?eczny. Wyst?puj?ce w miesi?cach stycze? i luty 2022 r.huragany, kt█re przesz?y nad Polsk? doprowadzi?y do znacznych uszkodze? drzewostan█w we wszystkich nadle?nictwach wchodz?cych w sk?ad RDLP w Pile. We wszystkich nadl.szkody przekroczy?y rozmiar opisany w ▀ 108 Instrukcji Ochrony Lasu (5 tys. m3).Szacowane szkody wynosz?ce ??cznie oko?o 650 tys..m3 (czyli 33 % rocznego pozyskania drewna w ca?ej RDLP w Pile) zosta?y spowodowane przez trzy huragany:Nadi?, Eunice i Dudley.Szybkie pozyskanie z?om█w i wywrot█w jest konieczne z punktu widzenia interesu Skarbu Pa?stwa,poniewa? post?puj?ca wraz z up?ywem czasu deprecjacja znacznych ilo?ci powalonego surowca drzewnego powoduje obni?enie jego warto?ci u?ytkowej oraz materialnej.Zalegaj?ce drzewa staj? si? jednocze?nie baz? do rozwoju szkodliwych owad█w, kt█re w konsekwencji mog? spowodowa? os?abienie lub zniszczenie innych drzewostan█w,nie uszkodzonych w czasie silnych wiatr█w.Szybkie pozyskanie z?om█w i wywrot█w jest r█wnie? wskazane z punktu widzenia spo?ecze?stwa,kt█re w obecnej sytuacji ma ograniczony dost?p do obszar█w le?nych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : SA.270.207.2022
Lot n : 1 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania z?om█w i wywrot█w zwi?zanych z si?? wy?sz? na terenie Nadle?nictwa Krzy?, le?nictw Dzier??zno Ma?e i Gieczynek.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Mariusz Lembicz Num╚ro national d'identification: 7631847293 Adresse postale: ul. J█zefa Wybickiego 2 Ville: Wiele? Code NUTS: PL411 Pilski Code postal: 64-730 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 144 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : SA.270.207.2022
Lot n : 2 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz porz?dkowania z?om█w i wywrot█w zwi?zanych z si?? wy?sz? na terenie Nadle?nictwa Krzy?, le?nictw D?bowa G█ra i Zwierzyniec.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych i Transportowych Wies?aw Szczud?o Num╚ro national d'identification: 7631005832 Adresse postale: Dzier???no Wielkie 118 Ville: Wiele? Code NUTS: PL411 Pilski Code postal: 64-730 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 205 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3)zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i pkt 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
06/07/2022 Pologne-Krzy? Wielkopolski: Services sylvicolesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure n╚goci╚e sans mise en concurrenceType de march╚: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts