Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krzywe: Services sylvicoles

2021/S 40-100170  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Krzywe: Services sylvicoles 2021/S 040-100170 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wigierski Park Narodowy Num╚ro national d'identification: 844-234-98-09 Adresse postale: Krzywe 82 Ville: Krzywe Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-402 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Kami?ski Courriel: wigry_pn@wigry.org.pl T╚l╚phone: +48 875632540 Fax: +48 875632541 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wigry.org.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie prac le?nych w Wigierskim Parku Narodowym w 2021 roku
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia by?o wykonanie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku i rozdrabniania ga??zi. Zam█wienie o warto?ci ??cznej 1 821 777,38 PLN podzielono na 10 cz??ci, tj.: ˇ cz?? 1: le?nictwo Lipniak ˝ 144 371,80 PLN, ˇ cz?? 2: le?nictwo Krzywe ˝ 185 869,10 PLN, ˇ cz?? 3: le?nictwo Leszczewek ˝ 185 740,90 PLN, ˇ cz?? 4: le?nictwo Gawarzec ˝ 167 497,50 PLN, ˇ cz?? 5: le?nictwo S?upie ˝ 113 550,58 PLN, ˇ cz?? 6: le?nictwa Powa?y i Krusznik ˝ 336 396,90 PLN, ˇ cz?? 7: le?nictwo Miko?ajewo ˝ 210 935,00 PLN, ˇ cz?? 8: le?nictwo Lipowe ˝ 136 317,40 PLN, ˇ cz?? 9: le?nictwo Wysoki Most ˝ 209 658,20 PLN, ˇ cz?? 10: rozdrabnianie ga??zi ˝ 131 440,00 PLN. Opis przedmiotu zam█wienia z podzia?em na cz??ci zawieraj zawieraj za??czniki do SIWZ nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H oraz 1I, 1J dla rozdrabniania ga??zi.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 821 777.38 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Lipniak
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego ˝ le?nictwo Lipniak
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie le?nictwa Lipniak w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1A, 1A_zal, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Realizacja kluczowych element█w zam█wienia (pozyskania drewna) przez do?wiadczonych pracownik█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Krzywe
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego ˝ le?nictwo Krzywe
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie le?nictwa Krzywe w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1A, 1A_zal, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Realizacja kluczowych element█w zam█wienia (pozyskania drewna) przez do?wiadczonych pracownik█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? Oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Leszczewek
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego ˝ le?nictwo Leszczewek
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie le?nictwa Leszczewek w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1A, 1A_zal, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Realizacja kluczowych element█w zam█wienia (pozyskania drewna) przez do?wiadczonych pracownik█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Gawarzec
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego ˝ le?nictwo Gawarzec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie le?nictwa Gawarzec w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1A, 1A_zal, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Realizacja kluczowych element█w zam█wienia (pozyskania drewna) przez do?wiadczonych pracownik█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
S?upie
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego ˝ le?nictwo S?upie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie le?nictwa S?upie w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1A, 1A_zal, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Realizacja kluczowych element█w zam█wienia (pozyskania drewna) przez do?wiadczonych pracownik█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Powa?y i Krusznik
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego ˝ le?nictwa Powa?y i Krusznik
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie le?nictw Powa?y i Krusznik w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1A, 1A_zal, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Realizacja kluczowych element█w zam█wienia (pozyskania drewna) przez do?wiadczonych pracownik█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Miko?ajewo
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego ˝ le?nictwo Miko?ajewo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie le?nictwa Miko?ajewo w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1A, 1A_zal, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Realizacja kluczowych element█w zam█wienia (pozyskania drewna) przez do?wiadczonych pracownik█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Lipowe
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego ˝ le?nictwo Lipowe
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie le?nictwa Lipowe w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1A, 1A_zal, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Realizacja kluczowych element█w zam█wienia (pozyskania drewna) przez do?wiadczonych pracownik█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wysoki Most
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego ˝ le?nictwo Wysoki Most
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie le?nictwa Wysoki Most w 2021 roku us?ug w zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony zwierz?t, ochrony ekosystem█w l?dowych, udost?pniania ekosystem█w l?dowych Parku. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1A, 1A_zal, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Realizacja kluczowych element█w zam█wienia (pozyskania drewna) przez do?wiadczonych pracownik█w / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Rozdrabnianie ga??zi
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'ex╚cution:
Ekosystemy l?dowe Wigierskiego Parku Narodowego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2021 roku us?ug w zakresie rozdrabniania ga??zi i le?nych odpad█w. Szczeg█?owy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??cznikach nr 1I i 1J do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wydajno? urz?dze rozdrabniaj?cych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cych cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w za??cznikach cenowych stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 252-636500
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Lipniak
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 2 Intitul╚:
Krzywe
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 3 Intitul╚:
Leszczewek
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych i Remontowo-Budowlanych Skogen Jerzy Bogdanowicz Adresse postale: Studziany Las 20 Ville: Giby Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-506 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 608508699
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 185 740.90 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 184 793.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 4 Intitul╚:
Gawarzec
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wszelkie Prace w Lesie Jaros?aw Ku?nicki Adresse postale: Podmacharce 11 Ville: P?aska Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-326 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 667336883
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 167 497.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 167 212.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Valeur ou pourcentage de la part du march╚ susceptible d'═tre sous-trait╚e Valeur hors TVA: 24 000.00 PLN Proportion: 14 % Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
Pozyskanie i zrywka drewna o ??cznej masie 400 m3
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 5 Intitul╚:
S?upie
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 6 Intitul╚:
Powa?y i Krusznik
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wszelkie Prace w Lesie Jaros?aw Ku?nicki Adresse postale: Podmacharce 11 Ville: P?aska Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-326 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 667336883
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 336 396.90 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 335 209.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Valeur ou pourcentage de la part du march╚ susceptible d'═tre sous-trait╚e Valeur hors TVA: 48 000.00 PLN Proportion: 14 % Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
Pozyskanie i zrywka drewna w ilo?ci 800 m3, w tym O.O. Powa?y - 300 m3, O.O. Krusznik - 500 m3
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 7 Intitul╚:
Miko?ajewo
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zaklad Us?ug Le?nych Stanis?aw Barszczewski Adresse postale: Miko?ajewo 34 Ville: Krasnopol Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-503 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 508989796
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 210 935.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 210 925.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Valeur ou pourcentage de la part du march╚ susceptible d'═tre sous-trait╚e Valeur hors TVA: 18 000.00 EUR Proportion: 9 % Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
Pozyskanie i zrywka drewna w ilo?ci 300 m3
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 8 Intitul╚:
Lipowe
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 9 Intitul╚:
Wysoki Most
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 10 Intitul╚:
Rozdrabnianie ga??zi
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wszelkie Prace w Lesie Jaros?aw Ku?nicki Adresse postale: Podmacharce 11 Ville: P?aska Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-326 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 667336883
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 131 440.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 131 440.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. 1) Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 2) Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Termin wniesienia odwo?ania: ˇ 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, ˇ 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony powy?ej. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia i wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone wy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles