01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krzywi?: Travaux d'assainissement

2018/S 189-426334 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/10/2018 S189  - - MarchÈ de travaux - Modification d'un marchÈ /d'une concession en cours - ProcÈdure ouverte Pologne-Krzywi?: Travaux d'assainissement 2018/S 189-426334 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Gmina Krzywi ul. Rynek 1 Krzywi 64-010 Pologne Point(s) de contact: Maciej Guba?ski TÈlÈphone: +48 655170525 Courriel: maciej.gubanski@krzywin.pl Fax: +48 655170676 Code NUTS: PL417 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.krzywin.pl http://www.krzywin.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ?ciekÛw dla miasta Krzywi NumÈro de rÈfÈrence: 271.1.2017
II.1.2) Code CPV principal 45232410
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Budowa oczyszczalni ?ciekÛw
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45252127
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL417 Lieu principal d'exÈcution:
Powiat Ko?cia?ski, Gmina Krzywi
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
W ramach zamÛwienia zostanie wykonana oczyszczalnia ?ciekÛw wraz z infrastruktur towarzysz?c o przepustowo?ci 285 m3/d dla miejscowo?ci Krzywi?. Oczyszczone ?cieki oraz wody opadowe i roztopowe z oczyszczalni ?ciekÛw komunalnych, b?d odprowadzane w km 0+195 do cieku Lubi ÑAî, kolektorem ogÛlnosp?awnym o ?rednicy ÿ 300 mm. Oczyszczalnia ?ciekÛw zlokalizowana jest na dzia?ce w obr?bie geodezyjnym Czerwona Wie?, ktÛra zgodnie z mpzp przeznaczona jest pod budow oczyszczalni ?ciekÛw. Oczyszczalnia ?ciekÛw sk?ada si z nast?puj?cych obiektÛw: ó Zbiornik oczyszczalni ?ciekÛw ZB1 ó Zbiornik oczyszczalni ?ciekÛw ZB2 ó Pompowania ?ciekÛw z krat koszow PK ó Komora zestawu do mechanicznego oczyszczania ?ciekÛw KZM ó Stacja zlewcza SZ ó Budynek wielofunkcyjny BW ó Wiata sk?adowania osadu WO ó Zbiornik ?ciekÛw dowo?onych ZD ó Zbiornik osadÛw dowo?onych ZO Ponadto w zakres obj?ty Cz??ci zamÛwienia nr 1 wchodzi wykonanie wszelkich innych robÛt obj?tych dokumentacj projektow i ST.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/06/2018
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPWP.04.03.01-30-0042/16
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2017/S 087-169259
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 271.1.1.2017
Lot n : 1 IntitulÈ:
Budowa oczyszczalni ?ciekÛw dla miasta Krzywi
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/04/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire PTB Nickel Sp. z o.o.
ul. Obornicka 6B Jelonek ko?o Poznania 62-002 Pologne Code NUTS: PL415
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 4 893 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/09/2018
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45232410
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45252127
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL417 Lieu principal d'exÈcution:
Powiat Ko?cia?ski, Gmina Krzywi
VII.1.4) Description des prestations:
W ramach zamÛwienia zostanie wykonana oczyszczalnia ?ciekÛw wraz z infrastruktur towarzysz?c o przepustowo?ci 285 m3/d dla miejscowo?ci Krzywi?. Oczyszczone ?cieki oraz wody opadowe i roztopowe z oczyszczalni ?ciekÛw komunalnych, b?d odprowadzane w km 0+195 do cieku Lubi ÑAî, kolektorem ogÛlnosp?awnym o ?rednicy ÿ 300 mm. Oczyszczalnia ?ciekÛw zlokalizowana jest na dzia?ce w obr?bie geodezyjnym Czerwona Wie?, ktÛra zgodnie z mpzp przeznaczona jest pod budow oczyszczalni ?ciekÛw. Oczyszczalnia ?ciekÛw sk?ada si z nast?puj?cych obiektÛw: ó Zbiornik oczyszczalni ?ciekÛw ZB1 ó Zbiornik oczyszczalni ?ciekÛw ZB2 ó Pompowania ?ciekÛw z krat koszow PK ó Komora zestawu do mechanicznego oczyszczania ?ciekÛw KZM ó Stacja zlewcza SZ ó Budynek wielofunkcyjny BW ó Wiata sk?adowania osadu WO ó Zbiornik ?ciekÛw dowo?onych ZD ó Zbiornik osadÛw dowo?onych ZO Ponadto w zakres obj?ty Cz??ci zamÛwienia nr 1 wchodzi wykonanie wszelkich innych robÛt obj?tych dokumentacj projektow i ST.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/07/2018
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 5 008 193.50 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire PTB Nickel Sp. z o.o.
ul. Obornicka 6B Jelonek ko?o Poznania 62-002 Pologne Code NUTS: PL417
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana konstrukcji nawierzchni drogi pomi?dzy Wiat Osadu a Budynkiem Wielofunkcyjnym z nawierzchni betonowej na nawierzchni asfaltow (bitumiczn?).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W zwi?zku z tym, i zaprojektowana betonowa konstrukcja nawierzchni drogi, o s?abych parametrach technicznych, mo?e nie zapewni wieloletniej trwa?o?ci i podlega mo?e sp?kaniom i utracie jej szczelno?ci, ustala si konieczno? zastosowania nawierzchni asfaltowej (bitumicznej) zapewniaj?cej lepsze parametry techniczne oraz wieloletni trwa?o??, jednorodno? konstrukcyjn oraz w?a?ciw szczelno? nawierzchni.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 4 937 343.50 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 5 008 193.50 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45232410 - Travaux d'assainissement 
45252127 - Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées