Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 15/02/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K█rnik: Bennes ordures

2021/S 8-013420  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-K█rnik: Bennes ordures 2021/S 008-013420 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wodoci?gi K█rnickie i Us?ugi Komunalne Wodkom K█rnik Sp. z o.o. Num╚ro national d'identification: 0000006806 Adresse postale: ul. Pozna?ska 71c Ville: K█rnik Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-035 Pays: Pologne Point(s) de contact: Robert Przybysz Courriel: wodkom@wodkom.pl T╚l╚phone: +48 618170272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wodkom.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.wodkom.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://epuap.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy sektorowy ˝ sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: tworzenie sieci przeznaczonych do ?wiadczenia publicznych us?ug zwi?zanych z produkcj lub dystrybucj wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
D?ugookresowy najem pojazd█w bezpylnych do odbioru odpad█w komunalnych na podwoziu pojazdu ci??arowego Num╚ro de r╚f╚rence: W-ZP.3410.1.2020
II.1.2) Code CPV principal 34144511 Bennes ordures
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   2. 1. Nazwa nadana zam█wieniu: D?ugookresowy najem pojazd█w bezpylnych do odbioru odpad█w komunalnych na podwoziu pojazdu ci??arowego.
   2. 2. Przedmiotem zam█wienia jest najem d?ugoterminowy tj. przez okres 24 miesi?cy, fabrycznie nowego (rok produkcji co najmniej 2020 r.):
   2. 2.1. pojazdu bezpylnego do odbioru odpad█w komunalnych - ?mieciarki na podwoziu pojazdu ci??arowego z zabudow jednokomorow - w ilo?ci 4 szt.,
   2. 2.2. bezpylnego pojazdu do odbioru odpad█w komunalnych - ?mieciarki na podwoziu pojazdu ci??arowego z zabudow dwukomorow umo?liwiaj?c odbi█r odpad█w segregowanych - w ilo?ci 2 szt.,
   2. 2.3. pojazdu typu hakowiec do odbioru odpad█w komunalnych w kontenerach typu KP 5,5 do KP 10 na podwoziu pojazdu ci??arowego - w ilo?ci 1 szt.
   2. 3. Zamawiaj?cy nie zobowi?zuje si do wykupu przedmiotu zam█wienia po zako?czeniu okresu wynajmu.
   2. 4. Od pocz?tku 2020 roku wszystkie auta sprzedawane w Europie obowi?zuje norma emisji Euro 6d-Temp. Szczeg█?y www.wodkom.pl (brak miejsca) www.wodkom.pl
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 2 700 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144510 V╚hicules pour ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto i Gmina K█rnik, woj. wielkopolskie, Polska
II.2.4) Description des prestations:
c.d. z pkt II.1.4) og?oszenia Najnowsza norma nak?ada na producent█w aut obowi?zek sprzeda?y modeli ze ?redni emisj CO2 na poziomie 95 g CO2/km, a co z tym zwi?zane Zamawiaj?cy nie dopuszcza oferowania pojazd█w, kt█re nie spe?niaj normy emisji Euro 6d-Temp.
   2. 5. Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiaj?cemu ww. pojazd█w zobowi?zany jest do przeprowadzenia minimum 3-dniowego szkolenia (24 h) dla operator█w zatrudnionych przez Zamawiaj?cego, pocz?wszy od dnia dostarczenia przedmiotu zam█wienia, w zakresie obs?ugi ww. pojazd█w.
   2. 6. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera OPZ ˝ za?. nr 1a do SWZ oraz projekt umowy ˝ za?. nr 4 do SWZ. Wykonawca jest obowi?zany zapozna si z ww. dokumentami przed z?o?eniem oferty oraz do ew. wyja?nienia wszelkich w?tpliwo?ci w trybie zapyta do SWZ przed z?o?eniem oferty.
   2. 7. Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni, licz?c od dnia dor?czenia Zamawiaj?cemu prawid?owo sporz?dzonej faktury.
   2. 8. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc b?d odbywa?y si wy??cznie W polskich z?otych (PLN), z wy??czeniem walut obcych.
   2. 9. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy w?asne, itp. - stanowi wy??cznie wzorzec jako?ciowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zam█wienia. We wszystkich przypadkach, w kt█rych ze wzgl?du na specyfikacj przedmiotu zam█wienia gdzie wskazano pochodzenie, nazwy materia?█w, urz?dze?, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza si stosowanie rozwi?za?, materia?█w, urz?dze?, oprogramowania, system█w, itp. - r█wnowa?nych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materia?y, urz?dzenia lub oprogramowanie, nazwy, rozwi?zania, systemy, itp. u?yte w przekazanej przez Zamawiaj?cego dokumentacji lub ich pochodzenie, s?u? wy??cznie okre?leniu standardu I mog by zast?pione innymi rozwi?zaniami o nie gorszych parametrach technicznych, u?ytkowych, jako?ciowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzgl?dnieniu prawid?owej wsp█?pracy z pozosta?ymi materia?ami, urz?dzeniami, programami, itp. Poj?cie r█wnowa?no?ci znajduje r█wnie zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiaj?cy opisa przedmiot zam█wienia za pomoc norm, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w odniesienia, czy do konkretnych certyfikat█w. Przedstawienie rozwi?za r█wnowa?nych wymaga udowodnienia w ofercie spe?niania wymog█w wskazanych norm przez rozwi?zania r█wnowa?ne. U?yte w dokumentacji nazwy, kt█re wskazuj lub mog?yby kojarzy si Z producentem lub firm?, nie maj na celu preferowanie rozwi?za danego producenta lecz wskazanie na rozwi?zanie, kt█re powinno posiada cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w Specyfikacji technicznej OPZ. Celem Zamawiaj?cego jest jedynie pozyskanie w jak najni?szych kosztach ??cznych przedmiotu zam█wienia najwy?szej jako?ci i funkcjonalno?ci. Zamawiaj?cy w przypadku ofert zawieraj?cych rozwi?zania r█wnowa?ne b?dzie je weryfikowa pod wzgl?dem spe?niania wymog█w poszczeg█lnych pozycji Specyfikacji technicznej OPZ ˝ za?. do SWZ. Wykonawca obowi?zany jest udowodni w ofercie r█wnowa?no? oferowanych rozwi?za?. Zamawiaj?cy nie uzna rozwi?za jako r█wnowa?nych, je?li b?d o gorszych ni wskazane w Specyfikacji technicznej OPZ ˝ minimalnych wymaganiach jako?ciowych, wydajno?ciowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych, PN, itp. Brak udowodnienia w ofercie r█wnowa?no?ci oferowanych rozwi?za b?dzie skutkowa odrzuceniem oferty. Najem realizowany b?dzie przez okres 24 miesi?cy od dnia
   1. 01.2021 r., przy czym dostawa pojazd█w nast?pi w terminie od 15 grudnia 2021 r. ˝ najp█?niej do dnia 27 grudnia 2021 r. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? uniewa?nienia post?powania w przypadku gdy ?rodki publiczne, kt█re zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan mu przyznane. Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na realizacj zam█wienia kwot brutto:
   3. 321.000,00 z?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Zu?ycie energii przez wszystkie oferowane pojazdy / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Emisja dwutlenku w?gla przez wszystkie oferowane pojazdy / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Emisja zanieczyszcze przez wszystkie oferowane pojazdy / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 700 000.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawcy sk?adaj dokumenty i o?wiadczenia zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, zgodnie z ustaw ˝ PZP i aktami wykonawczymi do uPzp, w szczeg█lno?ci zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415)
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu Zamawiaj?cy poni?ej wskazuje stawiane wykonawcom w SWZ i nin. og?oszeniu:
   4.  O udzielenie zam█wienia mog si ubiega wykonawcy, kt█rzy:
   4. 1. Nie podlegaj wykluczeniu z post?powania,
   4. 2. Spe?niaj nast?puj?ce warunki dotycz?ce:
   4. 2.0. zdolno?ci do wyst?powania w o obrocie gospodarczym: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku ww. zakresie.
   4. 2.1. uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku ww. zakresie.
   4. 2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku ww. zakresie.
   4. 2.3. Zdolno?ci technicznej lub zawodowej Warunek zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjant█w lub inny podmiot, na kt█rego zdolno?ciach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (do?wiadczenie w/w podmiot█w nie sumuje si?) wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wykona lub w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych wykonuje nale?ycie co najmniej dwie dostawy pojazd█w ˝ ?mieciarek W formie najmu d?ugookresowego, o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni
   1. 000.000,00 z brutto ka?da i okresie realizacji co najmniej 12 miesi?cy w ci?g?o?ci oraz z?o?y dowody potwierdzaj?ce, ?e wymienione dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. W przypadku dostaw wykonywanych, Zamawiaj?cy uzna wy??cznie dostawy, kt█rych faktyczna warto? wykonania opiewa na co najmniej
   1. 000.000,00 z brutto.
   4. 3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, O kt█rych mowa w pkt
   4. 2.3. SWZ, w stosownej sytuacji oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych.
   4. 4. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i Đstosowna sytuacjaţ o kt█rej mowa w pkt
   4. 3 SWZ wyst?pi wy??cznie w przypadku kiedy:
   4. 4.1. wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci sk?adaj?c w ofercie zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji niniejszego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w (za?. 11 do SWZ);
   4. 4.2. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o kt█rym mowa w pkt
   4. 4.1, potwierdza, ?e stosunek ??cz?cy wykonawc z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasob█w oraz okre?la w szczeg█lno?ci: 1) zakres dost?pnych wykonawcy zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego zasoby; 2) spos█b i okres udost?pnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zam█wienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na zdolno?ciach kt█rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?.
   4. 4.3. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt
   4. 2.3. SWZ, a tak?e bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt█re zosta?y przewidziane wzgl?dem wykonawcy. Z uwagi na brak miejsca c.d. w pkt III.1.2)
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
c.d. z pkt III.1.1)
   4. 4.4. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe podmiotu udost?pniaj?cego zasoby nie potwierdzaj spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza?, ?e samodzielnie spe?nia warunki udzia?u W post?powaniu.
   4. 4.5. Wykonawca nie mo?e, po up?ywie terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ofert, powo?ywa si na zdolno?ci lub sytuacj podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, je?eli na etapie sk?adania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby.
   4. 5. Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu O udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy W sprawie zam█wienia publicznego. Pe?nomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (orygina lub kopia potwierdzona za zgodno? Z orygina?em elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez notariusza) nale?y do??czy do oferty.
   4. 6. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc?:
   4. 6.1. b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o kt█rym mowa w art. 228˝230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy Z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769, z p█?n. zm.), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296˝307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270˝277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe, h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ˇ lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego.
   4. 6.2. je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt
   4. 6.1.;
   4. 6.3. wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn O zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; Z uwagi na brak miejsca c.d. poni?ej Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
c.d. z pkt III.1.2)
   4. 6.4. wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne;
   4. 6.5. je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, W szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o do-puszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie;
   4. 6.6. je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z wykonawc do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny spos█b ni przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u W post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
   4. 7. Wykonawca mo?e zosta wykluczony przez zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zam█wienia.
   4. 8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 I 5 uPzp, je?eli udowodni zamawiaj?cemu, ?e spe?ni ??cznie nast?puj?ce przes?anki:
   4. 8.1. naprawi lub zobowi?za si do naprawienia szkody wyrz?dzonej przest?pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid?owym post?powaniem, w tym poprzez zado??uczynienie pieni??ne;
   4. 8.2. wyczerpuj?co wyja?ni fakty i okoliczno?ci zwi?zane z przest?pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid?owym post?powaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wsp█?pracuj?c odpowiednio z w?a?ciwymi organami, w tym organami ?cigania, lub zamawiaj?cym;
   4. 8.3. podj? konkretne ?rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom, wykroczeniom lub nieprawid?owemu post?powaniu, w szczeg█lno?ci: a) zerwa wszelkie powi?zania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawid?owe post?powanie wykonawcy, b) zreorganizowa personel, c) wdro?y system sprawozdawczo?ci i kontroli, d) utworzy struktury audytu wewn?trznego do monitorowania przestrzegania przepis█w, wewn?trznych regulacji lub standard█w, e) wprowadzi wewn?trzne regulacje dotycz?ce odpowiedzialno?ci i odszkodowa za nieprzestrzeganie przepis█w, wewn?trznych regulacji lub standard█w.
   4. 9. Zamawiaj?cy ocenia, czy podj?te przez wykonawc czynno?ci, o kt█rych mowa w
   4. 8, s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, uwzgl?dniaj?c wag i szczeg█lne okoliczno?ci czynu wykonawcy. Je?eli podj?te przez wykonawc czynno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   4. 8, nie s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, zamawiaj?cy wyklucza wykonawc?.
   4. 10. Wykluczenie wykonawcy nast?puje: 1) w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a˝g na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia si wyroku potwierdzaj?cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ?e w tym wyroku zosta okre?lony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, gdy osoba, o kt█rej mowa w tych przepisach, zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia si odpowiednio wyroku potwierdzaj?cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw wykluczenia, chyba ?e w wyroku lub decyzji zosta okre?lony inny okres wykluczenia; 3) w przypadku, o kt█rym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki zosta prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne; 4) w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw wykluczenia; Z uwagi na brak miejsca c.d. w pkt III.1.3)
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
c.d. 5) w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w kt█rym zaistnia?o zdarzenie b?d?ce podstaw wykluczenia.
   4. 11. Potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w niniejszym post?powaniu, Zamawiaj?cy ocenia b?dzie na podstawie wymaganych o?wiadcze i dokument█w. Ocena spe?niania warunk█w dokonywana b?dzie w systemie: spe?nia ˝ nie spe?nia. Niespe?nienie chocia?by jednego z postawionych warunk█w udzia?u spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post?powania.
   4. 12. Uwaga: W przypadku przedstawienia przez wykonawc?, w celu wykazania spe?niania warunk█w, dokument█w, w kt█rych wyst?puje waluta inna ni polska, w celu jej przeliczenia stosowany b?dzie: ˇ ?redni kurs NBP na dzie publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, ˇ ?redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzaj?cego dzie opublikowania og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, je?eli dniem opublikowania og?oszenia jest sobota.
   5. 1. Zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, A nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u W post?powaniu. Je?eli wobec wykonawcy, o kt█rym ww. mowa zachodz podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spe?nia warunk█w udzia?u w post?powaniu, nie sk?ada podmiotowych ?rodk█w dowodowych lub o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia lub spe?nianie warunk█w udzia?u W post?powaniu, zamawiaj?cy dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozosta?ych wykonawc█w, a nast?pnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   5. 2. Zamawiaj?cy kontynuuje procedur ponownego badania i oceny ofert, o kt█rej mowa w pkt
   5. 1. w odniesieniu do ofert wykonawc█w pozosta?ych w post?powaniu, a nast?pnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia.
   5. 3 Dokumenty sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie, aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w:
   5. 3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego: 1) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej: JEDZ. O?wiadczenie JEDZ stanowi dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, odpowiednio na dzie sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, o?wiadczenie, o kt█rym mowa w ust. 1, sk?ada ka?dy z wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy Z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia, wraz z o?wiadczeniem JEDZ, tak?e o?wiadczenie JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Powo?uje si na jego zasoby. Wykonawca mo?e wykorzysta jednolity dokument z?o?ony w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, je?eli potwierdzi, ?e informacje w nim zawarte pozostaj prawid?owe. Wz█r JEDZ stanowi Za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sporz?dzenia formularza JEDZ poprzez elektroniczne narz?dzie do wype?niania JEDZ, kt█re jest dost?pne pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania Si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp, ˇ sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 3) w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia - ww. dokumenty i o?wiadczenia dotycz?ce ka?dego z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz odpowiednio dot. spe?niania warunk█w udzia?u W post?powaniu; 4) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp
   5. 3.2. W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy; Je?eli wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie W realizacji dostaw, wykonywanych wsp█lnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w kt█rych wykonaniu wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, A w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych, w kt█rych wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy lub uczestniczy. Okresy wyra?one w latach lub miesi?cach liczy si wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert.
   5. 8 W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia oraz W przypadku innych podmiot█w, na zasobach kt█rych wykonawca polega, kopie dokument█w dotycz?cych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiot█w, winny by po?wiadczane za zgodno? z orygina?em przez wykonawc albo te podmioty albo wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokument█w, kt█re ka?dego z nich dotycz?. Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej albo nie wydaje si informacji z Krajowego Rejestru Karnego - sk?ada dokumenty zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415) Z uwagi na brak miejsca wszystkie informacje s dost?pne w SWZ: www.wodkom.pl https://espd.uzp.gov.pl www.wodkom.pl
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Najem realizowany b?dzie przez okres 24 miesi?cy od dnia
   1. 01.2021 r., przy czym dostawa pojazd█w nast?pi w terminie od 15 grudnia 2021 r. ˝ najp█?niej do dnia 27 grudnia 2021 r. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany umowy na zasadach opisanych w projekcie umowy a wynikaj?cych z art. 436 uPzp, zapisy dotycz?ce waloryzacji wynagrodzenia (art. 436 uPzp) zawarto w projekcie umowy. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu - szczeg█?owe zapisy s dost?pne na stronie zamawiaj?cego: www.wodkom.pl. www.wodkom.pl
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 15/02/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 16/05/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 15/02/2021 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, kt█ra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. Zamawiaj?cy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania. Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?ceg Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Zamawiaj?cy nie przewiduje udzia?u Wykonawc█w w otwarciu Zamawiaj?cy, niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawc█w, kt█rych oferty zosta?y otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   6. 1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium W wysoko?ci: 50.000 PLN.
   6. 2. Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
   6. 3. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na nast?puj?cy rachunek bankowy zamawiaj?cego: PKO BP NRB: 77 1020 4160 0000 2102 0056 5275, z dopiskiem: Wadium: W-ZP.3410.1.2020.
   7. 17. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawiera?: 1) Formularz Ofertowy sporz?dzony i wype?niony wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik do SWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 2) pe?nomocnictwo ˝ je?eli dotyczy - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ orygina?u lub kopii po?wiadczonej notarialnie (w zakresie W jakim s wymagane w SWZ); 3) Je?eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia, o kt█rych mowa w pkt
   6. 2 ppkt 2˝4 SWZ, wykonawca przekazuje zamawiaj?cemu orygina gwarancji lub por?czenia, w postaci elektronicznej.; 4) Je?eli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o kt█rym mowa w pkt
   4. 4.1. i
   4. 4.2. SWZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez udost?pniaj?cego zasoby; 5) Je?eli dotyczy - wykaz rozwi?za r█wnowa?nych, je?eli wykonawca taki oferuje wraz Z dokumentami potwierdzaj?cymi, i oferowane rozwi?zania r█wnowa?ne spe?niaj wymagania Zamawiaj?cego, np. karta produktu, karta charakterystyki, opis techniczny, itp. Uwaga: dokumenty dot. r█wnowa?no?ci nie nale? do dokument█w podlegaj?cych uzupe?nieniu; W wypadku niez?o?enia ich wraz z ofert lub z?o?enia dokument█w wadliwych, zamawiaj?cy nie b?dzie wzywa wykonawc█w do ich uzupe?nienia. 6) Informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa (je?eli wyst?puje) ˝ plik archiwum zawieraj?cy informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym / dokument█w elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Pliki zawieraj?ce ofert oraz za??czane do niej dokumenty winny zosta skompresowane do jednego pliku archiwum (np. ZIP), przekazywanego Zamawiaj?cemu za po?rednictwem systemu miniPortal i ePUAP. Zamawiaj?cy zaleca aby oferta, ewentualnie (je?eli wyst?puj?) zobowi?zanie innego podmiotu, pe?nomocnictwa, zosta?y podpisane osobnymi kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (os█b uprawnionych do podpisania poszczeg█lnych o?wiadcze?), a dopiero p█?niej skompresowane do pliku archiwum zgodnie z powy?szym. Niniejsze zalecenie dotyczy r█wnie wszystkich o?wiadcze i dokument█w przekazywanych w oryginale. Natomiast przekazywane kopie dokument█w (np. skany) celem ich potwierdzenia za zgodno? z o orygina?em mog zosta najpierw skompresowane do jednego pliku archiwum, kt█ry nast?pnie zostanie opatrzony ??cznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby, kt█ra jest uprawniona do dokonania po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em wszystkich kopii dokument█w zawartych w pliku archiwum.
   7. 1. Wykonawca mo?e z?o?y jedn ofert?. Z?o?enie wi?cej ni jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z?o?onych przez wykonawc?.
   7. 2. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych.
   7. 3. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci z?o?enia oferty wariantowej.
   7. 4. Wykonawca sk?ada ofert (wraz z za??czonymi do niej dokumentami) za po?rednictwem ĐFormularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskuţ, dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu - szczeg█?y oraz wszystkie informacje dost?pne s na stronie zamawiaj?cego: www.wodkom.pl www.wodkom.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
19.1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w. 19.2. Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim. 19.3. Wszystkie dokumenty przedstawia si w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, kt█ry si na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba mo?e ??da przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego. 19.4. Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestnik█w post?powania odwo?awczego wnosi si z odpisami dla stron oraz uczestnik█w post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s w formie pisemnej. 19.5. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym. 19.6. Pisma w formie pisemnej wnosi si za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, A pisma w postaci elektronicznej wnosi si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 19.7. Terminy oblicza si wed?ug przepis█w prawa cywilnego. 19.8. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 19.9. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu O udzielenie za-m█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. 19.10. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. 19.11. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 19.12. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 19.13. Odwo?anie wnosi si w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. a; Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu - szczeg█?y: www.wodkom.pl Szczeg█?y - przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp - ?rodki ochrony prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z p█?n. zm.) www.wodkom.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34144510 - VÚhicules pour ordures 
34144511 - Bennes Ó ordures