Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 22/12/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kur█w: Modules solaires photovoltaďques

2021/S 228-599534  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Kur█w: Modules solaires photovoltaďques 2021/S 228-599534 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Kur█w Adresse postale: ul. Lubelska 35 Ville: Kur█w Code NUTS: PL815 Pu?awski Code postal: 24-170 Pays: Pologne Courriel: gmina@kurow.eu T╚l╚phone: +48 818811777/+48 818811151 Fax: +48 818811777/+48 818811151-36 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kurow.eu
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zamowienia.kurow.eu Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zamowienia.kurow.eu
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
MONTA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KUR"W Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.271.7.2021
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaďques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: ĐMONTA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KUR"Wţ tj. dostawa i monta zestaw█w instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kur█w, obejmuj?ca mi?dzy innymi dostaw i monta 153 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 3,10 kWp, w 153 wskazanych lokalizacjach.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45311200 Travaux d'installations ╚lectriques 45315300 Installations d'alimentation ╚lectrique 45317300 Travaux d'installation ╚lectrique d'appareils de distribution
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL815 Pu?awski Lieu principal d'ex╚cution:
gmina Kur█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: ĐMONTA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KUR"Wţ tj. dostawa i monta zestaw█w instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kur█w, obejmuj?ca mi?dzy innymi: 1) dostaw i monta 153 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 3,10 kWp, w 153 wskazanych lokalizacjach; 2) monta konstrukcji no?nej, 3) monta paneli fotowoltaicznych na konstrukcji, 4) monta inwerter█w DC/AC na konstrukcji, 5) monta projektowanych rozdzielnic elektrycznych, 6) monta projektowanych instalacji elektrycznych nn, 7) monta po??cze wyr█wnawczych, 8) system monitorowania instalacji fotowoltaicznej, 9) wykonanie pomiar█w elektrycznych ca?ego systemu, 10) przeszkolenie wszystkich u?ytkownik█w z zasad obs?ugi, u?ytkowania, konserwacji i bezpiecze?stwa zwi?zanych z u?ytkowaniem zainstalowanej instalacji PV, 11) opracowanie szczeg█?owych instrukcji obs?ugi i ich przekazaniem u?ytkownikom, 12) zg?oszenie gotowo?ci instalacji fotowoltaicznej do pod??czenia do sieci dystrybucyjnej. 13) uzupe?nienie ewentualnych ubytk█w ?cian, strop█w, uszczelnienie pokrycia dachowego po przej?ciach przewod█w, 14) dostaw i wdro?enie systemu ICT do zarz?dzania energi pochodz?c z OZE w gminie Kur█w (w oparciu o technologie TIK) wraz z formularzem on-line 15) inne elementy uj?te w dokumentacji projektowej i projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cymi za??czniki do SWZ. Szczeg█?owy zakres zam█wienia zawieraj?: a) dokumentacja projektowa, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob█t Budowlanych (ĐSTWiORBţ), c) Projekt dostawy i wdro?enia systemu ICT do zarz?dzania energi pochodz?c z OZE w gminie Kur█w d) przedmiar rob█t ˝ (jako dokument pomocniczy i informacyjny), stanowi?ce integraln cz?? Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia. Szczeg█?owo przedmiot zam█wienia zosta opisany w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia (SWZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Sprawno? modu?u fotowoltaicznego (na podstawie powierzchni brutto modu?u) / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik temperatury dla Pmax / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 4 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0033/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires Projekt wsp█?finansowany ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna ?rodowisku, Dzia?anie
   4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w powy?szym zakresie. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy: a) nie podlegaj wykluczeniu; b) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona (a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonuje) nale?ycie zam█wienie(-a) polegaj?ce na dostawie wraz z monta?em instalacji fotowoltaicznych w ilo?ci min. 100 instalacji (zestaw█w) ˝ w ramach maksymalnie dw█ch kontrakt█w. Wykonawcy mog wykaza si do?wiadczeniem tak?e w█wczas, je?eli realizowali wymagane zam█wienia w formule rob█t budowlanych, a nie w formule dostaw z monta?em. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od wykonawcy, w celu potwierdzenia spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu obejmuj?: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest do??czy o?wiadczenie, stanowi?ce dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, na dzie sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. O?wiadczenie, o kt█rym mowa powy?ej, sk?ada si na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej Đjednolitym dokumentemţ lub ĐJEDZţ ˝ zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy okre?laj projektowane postanowienia umowy stanowi?ce za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Prawo zam█wie publicznych, w spos█b i na warunkach szczeg█?owo opisanych w SWZ i w projekcie umowy. Wykonawca b?dzie zobowi?zany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego. Wykonawca, kt█rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT). Szczeg█?owe informacje zosta?y zawarte w specyfikacji warunk█w zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 134-355613
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 22/12/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 11/03/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 22/12/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
ĐPlatformaţ ˝ serwis internetowy (Platforma Zam█wie Publicznych) o charakterze zamkni?tym, w ramach kt█rego prowadzone jest post?powanie o udzielenie zam█wienia, dost?pny pod adresem: https://zamowienia.kurow.eu https://zamowienia.kurow.eu Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie nast?pi poprzez odszyfrowanie z?o?onych za po?rednictwem Platformy ofert. ĐPlatformaţ ˝ serwis internetowy (Platforma Zam█wie Publicznych) o charakterze zamkni?tym, w ramach kt█rego prowadzone jest post?powanie o udzielenie zam█wienia, dost?pny pod adresem: https://zamowienia.kurow.eu. Szczeg█?owe informacje zosta?y zawarte w specyfikacji warunk█w zam█wienia. https://zamowienia.kurow.eu
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Przedmiotowe ?rodki dowodowe wymagane do z?o?enia wraz z ofert?: a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestaw█w (modu?y fotowoltaiczne i falowniki), kt█re powinny potwierdza wszystkie minimalne parametry okre?lone przez Zamawiaj?cego w SWZ ˝ przedmiot. ?rodki dowod. s?u? potwierdzeniu zgodno?ci z kryteriami okre?lonymi w opisie kryteri█w oceny ofert. b) certyfikat na zgodno? modu?█w fotowoltaicznych z norm PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami r█wnowa?nymi, wydanymi przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c?, c) certyfikat potwierdzaj?cy pozytywny wynik test█w odporno?ci modu?█w na amoniak (NH3) zgodnie z norm IEC 62716 lub r█wnowa?n wydany przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c?, d) szczeg█?owy raport z test█w (Test Report) na zgodno? oferowanych modu?█w fotowoltaicznych z norm IEC 61215 lub r█wnowa?n wydany przez w?a?ciw jednostk oceniaj?c zgodno??, potwierdzaj?cy spe?nianie przez te urz?dzenia parametr█w okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SWZ. Numer raportu z test█w musi by zgodny z numerem, na kt█ry powo?uje si certyfikat na zgodno? modu?█w fotowoltaicznych z norm PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami r█wnowa?nymi. Je?eli przedstawiony ww. raport z test█w jest kontynuacj lub uzupe?nieniem wcze?niej wykonanych raport█w z test█w i nie zawiera w swojej zawarto?ci wynik█w bada dotycz?cych pomiaru wsp█?czynnik█w temperaturowych (MQT 04 ˝ Measurement of temperature coefficients), Zamawiaj?cy ??da tak?e przedstawienia wcze?niej wykonanego raportu z test█w zawieraj?cego wyniki bada dotycz?cych pomiaru wsp█?czynnik█w temperaturowych (MQT 04 ˝ Measurement of temperature coefficients) ˝ przedmiotowe ?rodki dowod. s?u? potwierdzeniu zgodno?ci z kryteriami okre?lonymi w opisie kryteri█w oceny ofert. Przedmiotowe ?rodki dowod., podlegaj?ce uzupe?nieniu, je?eli wykonawca ich nie z?o?y lub s one niekompletne: 1) certyfikat na zgodno? modu?█w fotowoltaicznych z norm PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami r█wnowa?nymi, wydanymi przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c?, 2) certyfikat potwierdzaj?cy pozytywny wynik test█w odporno?ci modu?█w na amoniak (NH3) zgodnie z norm IEC 62716 lub r█wnowa?n wydany przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c?. Szczeg█?owe informacje zawarte w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. a.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia ub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia Pozosta?e informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej znajduj si w Dziale IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p█?n. zm.) - Đ?rodki ochrony prawnejţ.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
19/11/2021 Pologne-Kur█w: Modules solaires photovoltaďquesType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 22/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovolta´ques 
45311200 - Travaux d'installations Úlectriques 
45315300 - Installations d'alimentation Úlectrique 
45317300 - Travaux d'installation Úlectrique d'appareils de distribution