Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 21/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kutno:Installation solaire

2023/S 55-158943  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Kutno: Installation solaire 2023/S 055-158943 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Kutnowski Numéro national d'identification: REGON: 611016146 Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 16 Ville: Kutno Code NUTS: PL715 Skierniewicki Code postal: 99-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Pietrusa, Bart?omiej Michalak, Ewelina Marzec Courriel: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu Téléphone: +48 243574111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.powiatkutno.eu
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/ Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, I LO, II LO, SOSW nr 1, Bursie nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w ?ychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego Numéro de référence: ZP.272.7.2023.PP
II.1.2) Code CPV principal 09332000 Installation solaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia, jest zaprojektowanie, tj. opracowanie kompletnej wielobran?owej dokumentacji projektowej dot. instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy min. 486 kWp zgodnie z Programem Funkcjonalno - U?ytkowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ, a nast?pnie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiaj?cego projektu, dostawa i wykonanie robót budowlano - monta?owych, wraz z umieszczeniem jedenastu tablic informacyjnych dot. ?ród?a finansowania, w ka?dej jednostce organizacyjnej, na terenie której prowadzone b?d? prace, w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.
   2.  Zamówienie podzielone zosta?o na 2 (dwie) cz??ci: a) Cz??? I zamówienia - Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych. b) Cz??? II zamówienia - Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i budow? instalacji fotowoltaicznych.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331200 Modules solaires photovoltaďques 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 45100000 Travaux de préparation de chantier 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45310000 Travaux d'équipement électrique 51000000 Services d'installation (ŕ l'exception des logiciels) 71200000 Services d'architecture 71320000 Services de conception technique 31523200 Panneaux ŕ messages permanents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL715 Skierniewicki
II.2.4) Description des prestations:
W ramach realizacji Cz??ci I przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiaj?cym dokumentacj? projektow?, a nast?pnie na jej podstawie wykona dostaw? oraz roboty budowlano - monta?owe, polegaj?ce na budowie instalacji fotowoltaicznych w jedenastu jednostkach organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego, tj.: 1) Zespó? Szkó? Nr 1 im. Stanis?awa Staszica (ul. Oporowska 7, 99-320 Kutno); 2) Zespó? Szkó? Zawodowych nr 2 im. A. Troczewskiego (ul. Tadeusza Ko?ciuszki 11, 99-300 Kutno); 3) Zespó? Szkó? Nr 3 im. W. Grabskiego (ul. Tadeusza Ko?ciuszki 24, 99-300 Kutno); 4) I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Gen. Jana Henryka D?browskiego w Kutnie (ul. Genera?a Henryka Jana D?browskiego 1, 99-320 Kutno); 5) II Liceum Ogólnokszta?c?ce im. J. Kasprowicza w Kutnie (ul. Stefana Okrzei 1A, 99-300 Kutno); 6) Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie (ul. Przemys?owa 6, 99-300 Kutno); 7) Bursa Nr 1 w Kutnie (ul. Tadeusza Ko?ciuszki 24, 99-320 Kutno); 8) Zespó? Szkó? w ?ychlinie (ul. Narutowicza 88, 99-320 ?ychlin); 9) M?odzie?owy O?rodek Socjoterapii DoMOStwo w ?ychlinie (ul. Dobrzeli?ska 6, 99-320 ?ychlin); 10) Dom Pomocy Spo?ecznej przy ul. Oporowskiej w Kutnie (ul. Oporowska 27, 99-300 Kutno); 11) Dom Pomocy Spo?ecznej przy ul. Krzywoustego w Kutnie (ul. Boles?awa Krzywoustego 11, 99-300 Kutno). zgodnie z Programem Funkcjonalno-U?ytkowym.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) Program Funkcjonalno - U?ytkowy, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SWZ. b) Projekt umowy, stanowi?cy za??cznik nr 5A do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
   4.  INFORMACJA NA TEMAT WIZJI LOKALNEJ: Wykonawcy mog? zapozna? si? z warunkami realizacji zamówienia w miejscu wykonywania robót budowlanych po uprzednim zg?oszeniu Zamawiaj?cemu planowanego terminu odbycia wizji lokalnej. Wykonawca chc?cy odby? wizj? lokaln? musi o tym z wyprzedzeniem poinformowa? Zamawiaj?cego ?rodkami komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu. Zamawiaj?cy wyznaczy Wykonawcy termin odbycia wizji lokalnej. Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, i? w trakcie odbywania wizji lokalnej nie b?dzie udziela? odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców. Po odbyciu wizji lokalnej, Wykonawcy b?d? mogli zadawa? pytania w trybie okre?lonym w art. 135 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy, w odniesieniu do tre?ci art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, o?wiadcza, i? nie wymaga obligatoryjnego odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców, którzy b?d? sk?ada? oferty w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawc? lub Podwykonawc? (w tym dalszego Podwykonawc?) osób wykonuj?cych w trakcie realizacji zamówienia czynno?ci polegaj?cych na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorów maszyn i urz?dze?. zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi za wady na RB / Pondération: 20 Critčre de qualité - Nom: Okres gwarancji produktowej / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 15 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000,00 z? (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i budow? instalacji fotowoltaicznych
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation 71247000 Supervision des travaux de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL715 Skierniewicki
II.2.4) Description des prestations:
Cz??ci II przedmiotu zamówienia dotyczy pe?nienia nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz robotami budowlano - monta?owymi przy realizacji Cz??ci I zamówienia, polegaj?cej na zaprojektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego, tj. ZS nr 1, ZSZ nr 2, ZS nr 3, I LO, II LO, SOSW nr 1, Bursie nr 1 w Kutnie, ZS w ?ychlinie, MOS w ?ychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej w Kutnie i DPS przy ul. Krzywoustego w Kutnie.
   2.  Zakres robót, nad realizacj? których ma by? pe?niony nadzór inwestorski opisuje Program Funkcjonalno - U?ytkowy (za??cznik nr 1 do SWZ).
   3.  Zadaniem osób odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ugi obj?tych przedmiotem zamówienia b?dzie w szczególno?ci wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlano - monta?owych obj?tych nadzorem inwestorskim wszystkich obowi?zków wynikaj?cych z umowy na wykonanie robót budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pó?n. zm.).
   4.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i zakres obowi?zków Wykonawcy (osób odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ugi) zawiera projekt umowy (za??cznik nr 5B do SWZ).
   5.  Zamawiaj?cy wymaga obecno?ci inspektora nadzoru na terenie budowy w okresie trwania umowy na roboty budowlane - w zale?no?ci od potrzeb i w sposób zapewniaj?cy nale?yte pe?nienie nadzoru, w celu zapewnienia prawid?owej kontroli budowy pod wzgl?dem zgodno?ci wykonywanych prac z dokumentacj? projektow?, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, umow? o roboty budowlane wraz z jej ewentualnymi zmianami, harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrze?eniem i? Zamawiaj?cy wymaga obecno?ci Inspektora nadzoru w liczbie minimum 2 (dwóch) pobytów w tygodniu na terenie ka?dej budowy podczas wykonywania robót. Ka?dorazowy pobyt inspektora nadzoru na terenie budowy musi by? potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Ostateczna liczba pobytów inspektora nadzoru na terenie ka?dej budowy wynika? b?dzie z oferty wykonawcy.
   6.  Zamawiaj?cy nie zapewnia zaplecza Wykonawcy, a godziny pracy Wykonawcy musz? by? dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca we w?asnym zakresie zabezpieczy niezb?dne zasoby, w szczególno?ci pomieszczenia, urz?dzenia i ?rodki s?u??ce do wykonania przedmiotu zamówienia.
   7.  Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
   8.  INFORMACJA NA TEMAT WIZJI LOKALNEJ: Wykonawcy mog? zapozna? si? z warunkami realizacji zamówienia w miejscu wykonywania robót budowlanych po uprzednim zg?oszeniu Zamawiaj?cemu planowanego terminu odbycia wizji lokalnej. Wykonawca chc?cy odby? wizj? lokaln? musi o tym z wyprzedzeniem poinformowa? Zamawiaj?cego ?rodkami komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu. Zamawiaj?cy wyznaczy Wykonawcy termin odbycia wizji lokalnej. Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, i? w trakcie odbywania wizji lokalnej nie b?dzie udziela? odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców. Po odbyciu wizji lokalnej, Wykonawcy b?d? mogli zadawa? pytania w trybie okre?lonym w art. 135 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy, w odniesieniu do tre?ci art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, o?wiadcza, i? nie wymaga obligatoryjnego odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców, którzy b?d? sk?ada? oferty w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Ilo?? pobytów Inspektora nadzoru z tytu?u nadzoru inwestorskiego / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 15 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 1 000,00 z? (s?ownie: jeden tysi?c z?otych 00/100)
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?niaj? na poziomie poni?ej opisanym warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1. 1. zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
   1. 2. uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów: Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
   1. 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
   1. 4. zdolno?ci technicznej lub zawodowej: opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku znajduje si? w sekcji III.1.3.
   2. Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawc? w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych:
   2. 1.w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (zwanej dalej ustaw? o szczególnych rozwi?zaniach) oraz w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady(UE)2022/576zdnia8.IV.2022 r
   2. 2.w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp
   3. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo??, ?e najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   4. Zamawiaj?cego przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: ?art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp ?art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego; sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b)o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z pó?n.zm.), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (sporz?dzonego zgodnie z za??cznikiem nr 4A do SWZ), c)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; d)o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: ?art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, ?art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, ?art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, ?art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ?art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; (sporz?dzonego zgodnie z za??cznikiem nr 4B do SWZ). e) dokumentów wskazanych w sekcji III.1.3-podsekcja "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji".
   4. 1.Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: c.d. w sekcji III.1.2
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
cd z sekcji III.1.1 a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 4lit. a-sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 4lit. a b)odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z CentralnejEwidencji i Informacji o Dzia?alno?ciGospodarczej, o których mowa w pkt 4lit. c-sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury
   4. 2Dokument, o którym mowa w pkt
   4. 1lit a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o których mowa w pkt
   4. 1lit.b powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   4. 3Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa w pkt
   4. 1 lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108ust.1pkt 1, 2i4 ustawyPzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt
   4. 2stosuje si?
   4. 4W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, Wykonawcy sk?adaj? w odniesieniu do ka?dego z nich dokumenty wymienione w pkt 4lit.a)- d), z zastrze?eniem postanowie? pkt4.1-4.3. Pozosta?e dokumenty wymienione w pkt 4 mog? by? z?o?one wspólnie
   4. 5Wykonawca, który polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art.118ustawyPzp, zobowi?zany b?dzie do przedstawienia podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w pkt 4lit.a), c) i d), dotycz?cych tych podmiotów, potwierdzaj?cych, ?e nie zachodz? wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z post?powania. Do podmiotów udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawyPzp, maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt4.1-4.3stosuje si? odpowiednio ----
   1.  W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu i braku podstaw do wykluczenia wraz z ofert? Wykonawca sk?ada:
   1. 1O?wiadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art.125ust.1ustawyPzp,o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania w zakresie art.108ust.1ustawyPzp,art.109ust.1pkt4,5i7ustawy Pzp i art.7ust.1stawy o szczególnych rozwi?zaniach. O?wiadczenie to sk?ada si? na formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej"JEDZ"), sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji(UE) 2016/7z dnia5stycznia2016r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UE L 3 z06.01.2016,str.16).WzórJEDZ stanowi za??cznik nr3AdoSWZ.O?wiadczenie, o którym mowa powy?ej, stanowi dowód potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu na dzie? sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?c wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe.cd poni?ej Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

   1. 2O?wiadczenie wykonawcy, sk?adane na podstawie art.125ust.1ustawyPzp, o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art.5k Rozporz?dzenia 833/2014, w zakresie okre?lonym w za??czniku nr3BdoSWZ, zgodnie ze wzorem okre?lonym w za??cznik nr3BdoSWZ
   1. 3Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów
   1. 4W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców, o?wiadczenia, o których mowa w pkt
   1. 1. i
   1. 2, sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia.O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu
   1. 5Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia wraz z o?wiadczeniem, o którym mowa w pkt
   1. 1, tak?e o?wiadczenia podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si? na jego zasoby (za??czniknr3AdoSWZ). Ponadto, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, Wykonawca przedstawia o?wiadczenia podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w okoliczno?ciach o których mowa w art.5k Rozporz?dzenia 833/2014, zgodnie ze wzorem okre?lonym w za??cznik nr3CdoSWZ
   1. 6Ponadto je?eli zachodz? ni?ej wskazane okoliczno?ci: a) wykonawcy wspólnie ubiegaj? si? o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji wykonawcy do??czaj? do oferty: -pe?nomocnictwo, dla pe?nomocnika wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ (Zamawiaj?cy udost?pnia przyk?adowy wzór pe?nomocnictwa w za??czniku nr6doSWZ), -zgodnie z art.117ust.4 ustawyPzp wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj? poszczególni wykonawcy; b)je?eli osoba/osoby podpisuj?ca(e) ofert? dzia?a / dzia?aj? na podstawie pe?nomocnictwa, to pe?nomocnictwo musi zosta? za??czone do oferty. Z tre?ci dokumentu pe?nomocnictwa winno wynika? uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w post?powaniu. -------- I Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu których zamawiaj?cy b?dzie komunikowa? si? z wykonawcami: 1 W post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu Platformy e-Zamówienia, która jest dost?pna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnych przypadkach dopuszczona jest komunikacja za pomoc? poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu - nie dotyczy sk?adania ofert/wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. 2 Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiada? konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegó?owe informacje na temat zak?adania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia okre?la Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dost?pny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak?adce "Centrum Pomocy". https://ezamowienia.gov.pl zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu https://ezamowienia.gov.pl
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu wykonawca, na wezwanie Zamawiaj?cego, zobowi?zany b?dzie do z?o?enia: a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat(*), a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy (sporz?dzonego zgodnie z za??cznikiem nr 4C do SWZ) - dotyczy Cz??ci I zamówienia, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnie? niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporz?dzonego odpowiednio zgodnie z za??cznikiem nr4Ca doSWZ - dot. Cz.I zamówienia;zgodnie z za??cznikiem nr4Cb doSWZ-dot. Cz.II zamówienia). (*)-zgodnie z§9ust.2pkt1 Rozporz?dzeniemMinistraRozwoju,PracyiTechnologiizdnia23grudnia2020w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy-wskazany powy?ej okres wyra?ony w latach liczy si? wstecz od dnia, w którym up?ywa termin sk?adania ofert. -- I Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz?ce korespondencji elektronicznej:
   1. Minimalne wymagania techniczne dotycz?ce sprz?tu u?ywanego w celu korzystania z us?ug Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotycz?ce specyfikacji po??czenia okre?la Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia.Szczegó?owe informacje na temat zak?adania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia okre?la Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dost?pny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak?adce "Centrum Pomocy".Wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia zobowi?zani s? do zapoznania si? z tre?ci? niniejszych Regulaminów i informacji i nast?pnie do post?powania zgodnie z zawartymi w tych dokumentach instrukcjami.Udzia? Wykonawcy w niniejszym post?powaniu oznacza akceptacj? przez niego niniejszych Regulaminów i informacji
   2. W przypadku problemów technicznych i awarii zwi?zanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia u?ytkownicy mog? skorzysta? ze wsparcia technicznego dost?pnego pod numerem telefonu+48224587799 lub drog? elektroniczn? poprzez formularz udost?pniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak?adce "Zg?o? problem"
   3. Komunikacja w post?powaniu, z wy??czeniem sk?adania ofert/wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, odbywa si? drog? elektroniczn? za po?rednictwem formularzy do komunikacji dost?pnych w zak?adce "Formularze" ("Formularze do komunikacji").Za po?rednictwem "Formularzy do komunikacji" odbywa si? w szczególno?ci przekazywanie wezwa? i zawiadomie?, zadawanie pyta? i udzielanie odpowiedzi.Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem "Formularzy do komunikacji" wynosi 150MB(wielko?? ta dotyczy plików przesy?anych jako za??czniki do jednego formularza)
   4. Wykonawca sk?ada ofert? poprzez Platform? e-Zamówienia, za po?rednictwem zak?adki "Oferty/wnioski",widocznej w podgl?dzie post?powania po zalogowaniu si? na konto Wykonawcy.Po wybraniu przycisku "Z?ó? ofert?" system prezentuje okno sk?adania oferty umo?liwiaj?ce przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajduj? si? dwa pola drag&drop("przeci?gnij i upu??") s?u??ce do dodawania plików.Maksymalny ??czny rozmiar plików stanowi?cych ofert? lub sk?adanych wraz z ofert? to 250MB. c.d. w sekcji VI.3 https://ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawcy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej je?eli wyka??, i?:
   1. Dla cz??ci I: Zamawiaj?cy uzna, i? Wykonawcy spe?niaj? niniejszy warunek, je?eli wyka??, ?e: 1)w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, nale?ycie wykonali (tj. zako?czyli), co najmniej (dwie) dostawy wraz z monta?em instalacji fotowoltaicznych o warto?ci minimum 1 500 000,00 z? brutto - ka?da dostawa. 2)dysponuj? lub b?d? dysponowa? nast?puj?cym zespo?em osób, który skieruj? do realizacji zamówienia, tj.: a)Projektant bran?y elektrycznej - co najmniej jedna osoba posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, pozwalaj?ce na wykonanie dokumentacji projektowej obj?tej przedmiotem zamówienia w zakresie bran?y elektrycznej; b)Kierownik robót elektrycznych - co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, pozwalaj?ce na kierowanie robotami budowlanymi obj?tymi przedmiotem zamówienia w zakresie bran?y elektrycznej.
   2. Dla Cz??ci II: Zamawiaj?cy uzna, i? Wykonawcy spe?niaj? niniejszy warunek, je?eli wyka??, ?e dysponuj? lub b?d? dysponowa? nast?puj?cym zespo?em osób, który skieruj? do realizacji zamówienia, odpowiedzialn? za wykonywanie nadzoru inwestorskiego, tj.:Inspektor nadzoru robót elektrycznych - co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, pozwalaj?ce na wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami obj?tymi us?ug? nadzoru inwestorskiego w zakresie bran?y elektrycznej. Dla potrzeb oceny spe?niania warunków okre?lonych powy?ej, je?li warto?ci zostan? podane w walutach innych ni? PLN, Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzie? opublikowania og?oszenia o zamówieniu w Dz.U.UE. Je?eli w dniu publikacji og?oszenia o zamówienia w Dz.U.UE, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw? przeliczenia przyjmuje si? ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dz.U.UE, w którym zostanie on opublikowany. Uprawnienia budowlane, o których mowa powy?ej powinny by? zgodne z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub inne wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów pozwalaj?ce na wykonanie projektów lub na kierowanie robotami budowlanymi obj?tymi przedmiotem zamówienia w danej bran?y lub te? posiadaj?c? wa?ne zdobyte w innych pa?stwach równowa?ne kwalifikacje zawodowe, które zosta?y uznane na zasadach okre?lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzgl?dnieniem postanowie? ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej pozwalaj?ce na wykonanie projektów lub na kierowanie robotami budowlanymi obj?tymi przedmiotem zamówienia w danej bran?y. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia warunek opisany powy?ej w pkt 1 ppkt 1) b?dzie spe?niony, je?eli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia spe?nia? b?dzie go samodzielnie. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu powo?uje si? na zasoby innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 118ustawyPzp, Zamawiaj?cy uzna, i? warunek opisany powy?ej w pkt
   1.  ppkt 1) jest spe?niony, je?eli samodzielnie spe?nia go Wykonawca albo podmiot, na którego zasoby powo?uje si? Wykonawca.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:

   1. Projekt umowy stanowi
:
1) za??cznik nr 5A do SWZ dla Cz??ci I zamówienia; 2)za??cznik nr 5B do SWZ dla Cz??ci II zamówienia.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 5A i 5B do SWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 19/07/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/04/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
https://ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
c.d z sekcji III.1.3-I Wymagania techniczne i (...) elektronicznej:
   5. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w post?powaniu lub konkursie, przekazywane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, zawieraj? informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia16kwietnia1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufno?ci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku"Dokument stanowi?cy tajemnic? przedsi?biorstwa".
   6. Ofert? sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej.
   7. Podmiotowe ?rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o?wiadczenia, sporz?dzone w j?zyku obcym przekazuje si? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski (w razie w?tpliwo?ci uznaje si?, i? wersja polskoj?zyczna jest wersj? wi???c?).
   8. Sposób sporz?dzenia dokumentów elektronicznych musi by? zgody z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu PrezesaRadyMinistrów z dnia30grudnia2020r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporz?dzeniu MinistraRozwoju,PracyiTechnologii z dnia23grudnia 2020w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy.Dodatkowo informacja na temat sporz?dzania dokumentów elektronicznych znajduje si? w pkt 12.3SWZ.Zamawiaj?cy zaleca u?ycie nast?puj?cych formatów danych:.pdf,.docx,.doc lub .odt. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj?cy rekomenduje wykorzystanie jednego z nast?puj?cych formatów danych:.zip lub .7Z Uwaga: Wszelkie pozosta?e informacje dot. post?powania (w tym dotycz?ce wszystkich wymaganych od wykonawców o?wiadcze? i dokumentów), których ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znaków niniejszego formularza, nie mo?na by?o w nim umie?ci?, znajduj? si? w SWZ wraz z za??cznikami, udost?pnionej na stronie internetowej prowadzonego post?powania tj.:https://ezamowienia.gov.pl wraz z opublikowanym w Dz.U.UE niniejszym og?oszeniem. ----- Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art.257ust.1ustawyPzp,w przypadku gdy ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci, nie zosta?y mu przyznane. https://ezamowienia.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawyPzp
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art.469pkt15 ustawyPzp oraz RzecznikowiMa?ych i ?rednichPrzedsi?biorców
   3.  Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestników post?powania odwo?awczego wnosi si? z odpisami dla stron oraz uczestników post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s? w formie pisemnej
   4.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym
   5.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.XI.2012 Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do dor?cze? elektronicznych, o którym mowa w art.2pkt1 ustawy z dnia 18.XI.2020 o dor?czeniach elektronicznych.
   6.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   7.  Procedura wniesienia odwo?ania: 1) odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby; 2) odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu; 3) domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   8.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w ppkt
   1. 
   9.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 8 i 9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 11. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 12.Wi?cej informacji w pkt 22 SWZ.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, I LO, II LO, SOSW nr 1, Bursie nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w ?ychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego 21/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaďques 
09332000 - Installation solaire 
31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 
31523200 - Panneaux ŕ messages permanents 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
51000000 - Services d'installation (ŕ l'exception des logiciels) 
71200000 - Services d'architecture 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique