Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kutno: Pièces détachées pour aéronefs

2020/S 69-164171  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Kutno: Pièces détachées pour aéronefs 2020/S 069-164171 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel:
   3.  Regionalna Baza Logistyczna Wydzia Techniki Lotniczej Adresse postale: ul. Bohaterów Walk nad Bzur Ville: Kutno Code NUTS: PL Code postal: 99-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: mjr Gabriel J?drachowicz Courriel: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl Téléphone: +48 261430150 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl http://www.3rblog.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa technicznych ?rodków materia?owych oraz przewodów ci?nieniowych do statków powietrznych Numéro de référence: 69/2020
II.1.2) Code CPV principal 34731000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa technicznych ?rodków materia?owych oraz przewodów ci?nieniowych do statków powietrznych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 714 644.72 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34731700
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:

   3.  Regionalna Baza Logistyczna, Wielkopowierzchniowy Wielobran?owy Sk?ad Materia?owy Kutno, ul. Bohaterów Walk nad Bzur?, 99-300 Kutno, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa technicznych ?rodków materia?owych oraz przewodów ci?nieniowych do statków powietrznych.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
W wyniku przeprowadzonej przez zamawiaj?cego analizy rynku potencjalnych wykonawców ustalono, ?e jedynym podmiotem gospodarczym uprawnionym do realizacji przedmiotu zamówienia jest Wytwórnia Sprz?tu Komunikacyjnego "PZL-?widnik" S.A., al. Lotników Polskich 1, 21-045 ?widnik, POLSKA. Podmiot ten jest jedynym w?a?cicielem dokumentacji technicznej (na zasadach praw wy??cznych w zakresie produkcji) dla technicznych ?rodków materia?owych do statków powietrznych, o których mówi wprowadzony do u?ytku w SZ RP biuletyn nr MT/5851/36-378/I/2016 i b?d?cych przedmiotem zamówienia. Ponadto Wytwórnia Sprz?tu Komunikacyjnego "PZL-?widnik" S.A. posiada prawo wy??czno?ci do sprzeda?y przedmiotowych technicznych ?rodków materia?owych do statków powietrznych, dysponuje niezb?dn wiedz oraz przeszkolonym personelem do realizacji ww. zamówienia i nie istnieje alternatywne/zast?pcze rozwi?zanie umo?liwiaj?ce realizacj przedmiotowego zamówienia. W zwi?zku z powy?szym zachodz przes?anki opisane w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) Prawa zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
03/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wytwórnia Sprz?tu Komunikacyjnego "PZL-?widnik" S.A.
Adresse postale: al. Lotników Polskich 1 Ville: ?widnik Code NUTS: PL Code postal: 21-045 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 714 644.72 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W zwi?zku z faktem, i formularz og?oszenia o dobrowolnej przejrzysto?ci ex ante nie jest przystosowany do przepisów prawa polskiego, zamawiaj?cy w sekcji II.1.7 oraz V.2.4 wpisa warto? szacunkow zamówienia wyra?on w PLN. Natomiast w sekcji V.2.1 jako dat zawarcia umowy zamawiaj?cy wpisa dat wszcz?cia post?powania, tj. wys?ania wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ust. 2 ustawy Pzp zamawiaj?cy ju po wszcz?ciu post?powania zamieszcza og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wp?yw na terminy odwo?a?. Brak technicznej mo?liwo?ci przes?ania og?oszenia do publikacji, bez wype?nienia sekcji V, zwi?zanej z zawart z wykonawc umow?. Po podpisaniu umowy z wykonawc?, zostanie sporz?dzone odr?bne og?oszenie o udzieleniu zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa UZP na zasadach okre?lonych w art. 179-198 Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34731000 - Pièces détachées pour aéronefs 
34731700 - Pièces détachées pour hélicoptères