Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kutno: PiËces dÈtachÈes pour aÈronefs

2021/S 199-519172  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Kutno: PiËces dÈtachÈes pour aÈronefs 2021/S 199-519172 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel:
   3.  Regionalna Baza Logistyczna Wydzia Techniki Lotniczej Adresse postale: ul. BohaterÛw Walk nad Bzur Ville: Kutno Code NUTS: PL Polska Code postal: 99-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: por. Krzysztof MARCZAK Courriel: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261430159 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa technicznych ?rodkÛw materia?owych do statkÛw powietrznych NumÈro de rÈfÈrence: 108/2021
II.1.2) Code CPV principal 34731000 PiËces dÈtachÈes pour aÈronefs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa technicznych ?rodkÛw materia?owych do statkÛw powietrznych
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 080 300.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:

   3.  Regionalna Baza Logistyczna Wielkopowierzchniowy Wielobran?owy Sk?ad Materia?owy Kutno ul. BohaterÛw Walk nad Bzur?, 99-300 Kutno
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa technicznych ?rodkÛw materia?owych do statkÛw powietrznych
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiaj?cego analizy rynku potencjalnych wykonawcÛw ustalono, ?e jedynym podmiotem gospodarczym uprawnionym do realizacji przedmiotu zamÛwienia jest WytwÛrnia Sprz?tu Komunikacyjnego ÑPZL-?WIDNIKî S.A., Al. LotnikÛw Polskich 1, 21-045 ?widnik. Podmiot ten jest jedynym w?a?cicielem dokumentacji technicznej (na zasadach praw wy??cznych w zakresie produkcji) dla technicznych ?rodkÛw materia?owych do statkÛw powietrznych, o ktÛrych mÛwi wprowadzony do u?ytku w SZ RP biuletyn nr MT/5851/36-378/I/2016 i b?d?cych przedmiotem zamÛwienia. Ponadto WytwÛrnia Sprz?tu Komunikacyjnego ÑPZL-?WIDNIKî S.A. dysponuje niezb?dn wiedz oraz przeszkolonym personelem do realizacji ww. zamÛwienia i nie istnieje alternatywne/zast?pcze rozwi?zanie umo?liwiaj?ce realizacj przedmiotowego zamÛwienia. W zwi?zku z powy?szym zachodz przes?anki opisane w art. 214 ust.1 pkt. 1 lit. a) i b) Prawa zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
08/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: WytwÛrnia Sprz?tu Komunikacyjnego ÑPZL-?WIDNIKî S.A.
Adresse postale: Al. LotnikÛw Polskich 1 Ville: ?widnik Code NUTS: PL Polska Code postal: 21-045 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 1 227 642.28 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 080 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34731000 - Pièces détachées pour aéronefs