01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/07/2018
Date de péremption : 01/08/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kutno: Services d'assurance

2018/S 143-327772 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

27/07/2018
S143
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Kutno: Services d'assurance

2018/S 143-327772

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 119-270882)


Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
"Kutnowski Szpital Samorz?dowy" Spó?ka z o.o.
ul. Ko?ciuszki 52
Kutno
99-300
Pologne
Point(s) de contact: Dzia Zamówie Publicznych i Zaopatrzenia
Téléphone: +48 243880247
Courriel: a.piatek@szpital.kutno.pl
Fax: +48 243880247
Code NUTS: PL712 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.kutno.pl

www.szpital.kutno.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Us?uga ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorz?dowego" Sp. z o.o.

Numéro de référence: SIWZ NR 70/2018/N/Kutno

II.1.2)
Code CPV principal
66510000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem post?powania jest: Pakiet I
   1.  Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz
   2.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci medycznej
   3.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci i posiadanego mienia
   4.  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych ?ywio?ów
   5.  Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od st?uczenia
   6.  Ubezpieczenie mienia od kradzie?y z w?amaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
   7.  Ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Pakiet II
   1.  Ubezpieczenia komunikacyjne Pakiet III
   1.  Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej cz?onków w?adz lub dyrekcji spó?ki kapita?owej

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
25/07/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 119-270882

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 31/07/2018

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 01/08/2018

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 28/09/2018

Lire:

Date: 29/09/2018

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 31/07/2018

Heure locale: 12:10

Lire:

Date: 01/08/2018

Heure locale: 12:10

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance