Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kutno: Services de rÈparation, d'entretien et services connexes relatifs aux aÈronefs et d'autres Èquipements

2020/S 227-560306  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Pologne-Kutno: Services de rÈparation, d'entretien et services connexes relatifs aux aÈronefs et d'autres Èquipements 2020/S 227-560306 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel:
   3.  Regionalna Baza Logistyczna Wydzia Techniki Lotniczej Adresse postale: ul. BohaterÛw Walk nad Bzur Ville: Kutno Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 99-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: mjr Piotr Pudlik Courriel: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261430238 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Serwisowanie kontenerowych warsztatÛw lotniczych (KWL) typu: KRP-01 w.02, KRS-01 w.02, KRU-01 w.02, KROE-01 w.02, KROP-01 w.02, KRUR-01 w.02 w latach 2021ñ2022 NumÈro de rÈfÈrence: 4/2021
II.1.2) Code CPV principal 50210000 Services de rÈparation, d'entretien et services connexes relatifs aux aÈronefs et d'autres Èquipements
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Serwisowanie kontenerowych warsztatÛw lotniczych (KWL) typu: KRP-01 w.02, KRS-01 w.02, KRU-01 w.02, KROE-01 w.02, KROP-01 w.02, KRUR-01 w.02 w latach 2021ñ2022
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 894 308.94 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Jednostki Wojskowe Si Zbrojnych RP
II.2.4) Description des prestations:
Serwisowanie kontenerowych warsztatÛw lotniczych (KWL) typu: KRP-01 w.02, KRS-01 w.02, KRU-01 w.02, KROE-01 w.02, KROP-01 w.02, KRUR-01 w.02 w latach 2021ñ2022
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication d'un avis de marchÈ Explication:
ZamÛwienie z wolnej r?ki, zgodnie z art. 131h ust. 6 pkt 1) w zwi?zku z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ww. ustawy z Armpol Przedsi?biorstwem Innowacyjno-Wdro?eniowym Sp. z o.o., Krubki-GÛrki 32, 05-326 Po?wi?tne. Spe?niony jest warunek art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) Prawa zamÛwie publicznych, tj. Firma Armpol jako jedyny w Polsce podmiot gospodarczy posiada prawa wy??czne do produkcji oraz sprzeda?y (dystrybucji) kontenerowych warsztatÛw lotniczych. Wszystkie kontenerowe warsztaty lotnicze (KWL) zosta?y wyprodukowane przez firm ARMPOL, ktÛra jest jedynym w?a?cicielem dokumentacji technicznej powy?szych kontenerowych warsztatÛw lotniczych oraz realizowa?a wdra?anie ww. kontenerÛw do produkcji seryjnej. Ponadto Armpol Przedsi?biorstwo Innowacyjno-Wdro?eniowe Sp. z o.o., dysponuje przeszkolonym personelem, niezb?dn wiedz oraz zdolno?ciami technicznymi zapewniaj?cymi realizacj ww. zamÛwienia oraz nie istnieje alternatywne/zast?pcze rozwi?zanie umo?liwiaj?ce realizacj przedmiotowego zamÛwienia. W zwi?zku z powy?szym zachodz przes?anki opisane w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ww. ustawy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Serwisowanie kontenerowych warsztatÛw lotniczych (KWL) typu: KRP-01 w.02, KRS-01 w.02, KRU-01 w.02, KROE-01 w.02, KROP-01 w.02, KRUR-01 w.02 w latach 2021ñ2022
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
17/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Armpol Przedsi?biorstwo Innowacyjno-Wdro?eniowe Sp. z.o.o.
Adresse postale: Krupki-GÛrne 32 Ville: Po?wi?tne Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 05-326 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 894 308.94 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 894 308.94 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
ÑW zwi?zku z faktem, i formularz og?oszenia o dobrowolnej przejrzysto?ci ex ante nie jest przystosowany do przepisÛw prawa polskiego, Zamawiaj?cy w sekcji II.1.7 oraz V.2.4 wpisa warto? szacunkow zamÛwienia wyra?on w PLN. Natomiast w sekcji V.2.1 jako dat zawarcia umowy Zamawiaj?cy wpisa dat wszcz?cia post?powania tj. wys?ania Wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiaj?cy ju po wszcz?ciu post?powania zamieszcza og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wp?yw na terminy odwo?a?. Brak technicznej mo?liwo?ci przes?ania og?oszenia do publikacji, bez wype?nienia sekcji V, zwi?zanej z zawart z Wykonawc umow?. Po podpisaniu umowy z Wykonawc?,zostanie sporz?dzone odr?bne og?oszenie o udzieleniu zamÛwieniaî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?ania wnosi si do Prezesa UZP zgodnie z art. 179ñ198 Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50210000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs aux aéronefs et à d'autres équipements