Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 25/06/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - 'lectricit', chauffage, 'nergie solaire et nucl'aire - Dostawa energii elektrycznej przez okres 12 m-cy od 01.09.2024r. do 31.08.2025r.

2024/S 2024-350308  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350308-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire – Dostawa energii elektrycznej przez okres 12 m-cy od 01.09.2024r. do 31.08.2025r.
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Przedsiebiorstwo NOGAT Sp. z o.o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa energii elektrycznej przez okres 12 m-cy od 01.09.2024r. do 31.08.2025r.
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szacunkowej ilosci 1 800 MWh w okresie 12 miesiecy przez WYKONAWCE energii elektrycznej do 3 ukladów pomiarowych ZAMAWIAJACEGO, które opisuje Zalacznik nr 1 do SWZ.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiajacego wzgledem przedmiotu zamówienia zostaly okreslone w:
   2. 1. Zalaczniku nr 6 do SWZ: projektowane postanowienia umowy.
Identifiant de la procédure: 1b2a6400-027d-4580-8010-7cd5165f18cf
Identifiant interne: DS/1/2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 09310000 Électricité
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Kaldowo Wiws  
Ville: Malbork
Code postal: 82-200
Subdivision pays (NUTS): Starogardzki (PL638)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 uPzp z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
   2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce w przypadkach, o których mowa w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie
   3. Zamawiajacy dokona zgodnie z art.139 uPzp.
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationauxpodstawy wykluczenia zawartej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c w zakresie skazania za przestepstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie oraz innych przestepstw wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy, w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g i lit. h i pkt 2 (w zakresie lit. g i h) ustawy i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, a takze w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
Biens administrés par un liquidateurart. 109 ust. 1 pkt 4) uPzp
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5) uPzp
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéart. 108 ust. 1 pkt 6) uPzp
État de cessation d’activitésart. 109 ust. 1 pkt 4) uPzp
Corruptionart. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) uPzp
Fraudeart. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) uPzp
Insolvabilitéart. 109 ust. 1 pkt 4) uPzp
Paiement des cotisations de sécurité socialeart. 108 ust. 1 pkt 3) uPzp
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3) uPzp
Concordatart. 109 ust. 1 pkt 4) uPzp
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Participation à une organisation criminelleart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleart. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
Failliteart. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa energii elektrycznej przez okres 12 m-cy od 01.09.2024r. do 31.08.2025r.
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szacunkowej ilosci 1 800 MWh w okresie 12 miesiecy przez WYKONAWCE energii elektrycznej do 3 ukladów pomiarowych ZAMAWIAJACEGO, które opisuje Zalacznik nr 1 do SWZ.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiajacego wzgledem przedmiotu zamówienia zostaly okreslone w:
   2. 1. Zalaczniku nr 6 do SWZ: projektowane postanowienia umowy.
Identifiant interne: DS/1/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 09310000 Électricité
Options:
Description des options: 1. WYKONAWCA winien uwzglednic zmiennosc ilosci dostawy energii elektrycznej na poziomie (-10/+10 %).
   2.  Wielkosc dostawy energii elektrycznej, bedacej przedmiotem zamówienia, ma charakter szacunkowy i moze odbiegac od faktycznie pobranej ilosci energii w okresie trwania umowy. ZAMAWIAJACY zobowiazuje sie do zuzycia minimum 90% szacunkowej ilosci energii elektrycznej, natomiast maksimum zuzycia to 110% . WYKONAWCA wykonujac kalkulacje dla potrzeb zlozenia Oferty winien uwzglednic mozliwe wahanie ilosci dostawy energii elektrycznej
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Kaldowo Wies  
Ville: Malbork
Code postal: 82-200
Subdivision pays (NUTS): Starogardzki (PL638)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2024
Date de fin de durée: 31/08/2025
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: nie dotyczy
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: najnizsza cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://platformazakupowa.pl/transakcja/918714
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: 1. ZAMAWIAJACY zada wniesienia wadium w kwocie: 40 000,00 zl (slownie zlotych: czterdziesci tysiecy zlotych 00/100 ). zgodnie z Dzialem XIV SWZ
Date limite de réception des offres: 25/06/2024 12:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 25/06/2024 12:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Montage financier: Glówne informacje na temat finansowania i platnosci zawarte zawarte w Zalaczniku nr 6 PPU.
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci ZAMAWIAJACEGO stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 8 i 9 niniejszego dzialu SWZ, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. Jezeli ZAMAWIAJACY nie przeslal WYKONAWCY zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. Odwolanie wnosi sie w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli ZAMAWIAJACY nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Przedsiebiorstwo NOGAT Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5792000069
Adresse postale: Kaldowo Wies  
Ville: Malbork
Code postal: 82-200
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@nogat.malbork.pl
Téléphone: 552722166
Adresse internet: www.nogat.malbork.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/transakcja/918714
Profil de l’acheteur: www.nogat.malbork.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: POSTEPU 17A  
Ville: WARSZAWA
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 (22) 458 78 01
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Numéro d’enregistrement: 5262883664
Adresse postale: ul. Hoza 76/78  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-682
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sp@prokuratoria.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 301832-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Z uwagi na wyjasnienia oraz modyfikacje SWZ. Zamawiajacy przedluza termin skladania i otwarcia ofert. W zwiazku z powyzszym zmianie ulega tresc ogloszenia w pkt.
   5. 1.12. Warunki udzielenia zamówienia.
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d4a6b4c1-9c6c-4172-b13e-3b30e359e3a8 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 12:09:52 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350308-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire