Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? '?lectricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire '?? Zakup energii elektrycznej dla obiektów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

2024/S 2024-127835  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
127835-2024 - Résultats
Pologne – Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire – Zakup energii elektrycznej dla obiektów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zakup energii elektrycznej dla obiektów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmujaca sprzedaz energii elektrycznej bez swiadczenia uslugi dystrybucyjnej do budynków – Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Grupa Taryfowa: C21 i C11. Przewidywane zuzycie energii elektrycznej w okresie realizacji umowy: 3 710 MWh. Charakterystyka energetyczna obiektu – Zamawiajacy posiada 2 przylacza o mocy umownej: a) 01 – moc zamówiona – 300 kW; b) 02 – moc zamówiona – 125 kW; Energia elektryczna powinna spelniac standardy techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporzadzeniami wykonawczymi i Polskimi Normami. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczania energii elektrycznej pochodzacej wylacznie ze zródel odnawialnych (100% OZE).
Identifiant de la procédure: eef6964c-67cd-4405-ae5f-a361b26443ea
Identifiant interne: 6/PN/2024/BK
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Zgodnie z SWZ
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zakup energii elektrycznej dla obiektów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmujaca sprzedaz energii elektrycznej bez swiadczenia uslugi dystrybucyjnej do budynków – Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
   2.  Kod okreslajacy zamówienie wedlug Wspólnego Slownika Zamówien CPV: 09300000-2 energia elektryczna, cieplna, sloneczna i jadrowa.
   3.  Grupa Taryfowa: C21 i C11
   4.  Przewidywane zuzycie energii elektrycznej w okresie realizacji umowy: 3 710 MWh.
   5.  Charakterystyka energetyczna obiektu – Zamawiajacy posiada 2 przylacza o mocy umownej: a) 01 – moc zamówiona – 300 kW; b) 02 – moc zamówiona – 125 kW;
   6.  Energia elektryczna powinna spelniac standardy techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporzadzeniami wykonawczymi i Polskimi Normami.
   7.  Wykonawca zobowiazany jest do dostarczania energii elektrycznej pochodzacej wylacznie ze zródel odnawialnych (100% OZE).
   8.  Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) jest Stoen Operator Sp. z o.o.
   9.  Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa do zgloszenia w imieniu Zamawiajacego zawartej umowy sprzedazy energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynnosci niezbednych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawce, chyba ze wymagane przez Wykonawce dane do pelnomocnictwa Zamawiajacy uzna za zbyt szczególowe lub zbedne. W takiej sytuacji czesc danych moze zostac zastrzezona lub wprowadzone zostana modyfikacje do pelnomocnictwa. Ewentualne zmiany we wzorze pelnomocnictwa beda scisle ustalane z Wykonawca w celu unikniecia jakichkolwiek utrudnien ze strony OSD. 10. Zamawiajacy w wymaganym terminie przekaze Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, wszelkie informacje dotyczace zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE itd.). 11. Zamówienie realizowane ma byc w sposób ciagly przez caly okres obowiazywania umowy. 12. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych. Zadanie samo w sobie stanowi calosc i jest niepodzielne. Przedmiotem zamówienia jest jedna pozycja – jeden produkt. 13. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Identifiant interne: Zakup energii elektrycznej dla obiektów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/04/2024
Date de fin de durée: 01/04/2026
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
   1.  Ocenie podlegac beda oferty nieodrzucone.
   2.  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy przyjal nastepujace kryteria oceny ofert przypisujac im odpowiednia wage procentowa: cena (cena brutto oferty) – waga kryterium: 100 %;
   3.  Oferty zostana ocenione za pomoca systemu punktowego.
   4.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert i laczna punktacja beda liczone z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
   5.  Szczególowe zasady przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 1) kryterium „cena”: a) ocenie podlega cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym, z uwzglednieniem poprawek omylek rachunkowych i innych omylek majacych wplyw na cene brutto oferty, b) maksymalna liczbe punktów, tj. 100 punktów otrzyma oferta z najnizsza cena brutto, natomiast pozostale oferty otrzymaja punkty wynikajace z przeliczen arytmetycznych, zgodnie z ponizszym wzorem: C= Cmin / Cob x R, gdzie: C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Cena brutto oferty Cmin – najnizsza zaoferowana cena brutto oferty Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie R – ranga (waga kryterium).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena 100%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: cena 100%
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne).
   2.  Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przysluguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   3.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców,
   4.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna? z przepisami ustawy Pzp czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy Pzp.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   9.  Terminy dotyczace odwolan oblicza sie wedlug przepisów prawa cywilnego. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 10. Art. 516 ustawy Pzp wskazuje informacje, które zawierac musi odwolanie. 11. Zasady prowadzenia postepowania odwolawczego okresla ustawa Pzp. 12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. 13. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dzialu IX Rozdzial 3 ustawy Pzp nie stanowia inaczej. 14. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych", 15. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 16. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 17. Niezaleznie od powyzszego przystepujac do postepowania, skladajac wniosek o wyjasnienie SWZ, skladajac oferte lub skladajac inne dokumenty i oswiadczenia Wykonawca, w celu nalezytego zadbania o swoje interesy, zobowiazany jest do zapoznania sie z Dzialem IX ustawy Pzp w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia postepowania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Numéro d’enregistrement: 525-001-10-42
Département: Dzial zamówien publicznych
Ville: Warszawa
Code postal: 02-637
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial zamówien publicznych
Adresse électronique: bogumila.kalinowska@spartanska.pl
Téléphone: +48226709572
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska
Profil de l’acheteur: https://platformazakupowa.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 000-000-00-00
Ville: Warszawa
Code postal: 02-637
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Autres points de contact:
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3c13622c-d69e-4447-9943-29d3f1593e96 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 14:01:40 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 127835-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire