01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Legionowo: Travaux de construction de pistes cyclables

2018/S 232-529426 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
01/12/2018 S232  - - MarchÈ de travaux - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Legionowo: Travaux de construction de pistes cyclables 2018/S 232-529426 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Miejska Legionowo Urz?d Miasta Legionowo ul. marsz. JÛzefa Pi?sudskiego 41 Legionowo 05-120 Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Sta?czak TÈlÈphone: +48 227663491 Courriel: zamowienia@um.legionowo.pl Fax: +48 227664064 Code NUTS: PL912 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.legionowo.pl www.bip.legionowo.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa ?cie?ek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: ÑPoprawa warunkÛw do rozwoju przyjaznych ?rodowisku form transportu poprzez utworzenie systemu drÛg rowerowych [...] - Zadanie 5 NumÈro de rÈfÈrence: Rz.271.48.2018
II.1.2) Code CPV principal 45233162
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zadanie 5: Budowa ?cie?ek rowerowych w po?udniowej cz??ci Legionowa Budowa ?cie?ki rowerowej w ul. Kwiatowej 1) Roboty drogowe Nale?y wybudowa
   2. 0 m szeroko?ci ?cie?k rowerow o d?ugo?ci 1610 m, oraz
   1. 5 i
   3. 0 m szeroko?ci ci?g pieszo-rowerowy o d?ugo?ci 90 m. Pochylenie poprzeczne ?cie?ki i ci?gu pieszo-rowerowego wynosi 2 % natomiast pochylenie pod?u?ne dostosowano do ukszta?towania terenu i wynosi od 0 do
   2. 2 %. W ramach u?atwienia u?ytkownikom ?cie?ek rowerowych zjazdu na drog w rejonie przejazdu kolejowego umieszczona zostanie podpÛrka dla rowerzystÛw. Wody ze ?cie?ki i ci?gu pieszo-rowerowego b?d odprowadzane powierzchniowo w teren zieleni lub na jezdni ktÛre posiada w?asny system odwadniania. [cd w II.2.4]
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 041 964.39 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111291 45233222 45311000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL912 Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Miejska Legionowo
II.2.4) Description des prestations:
[cd.] W ramach prac zwi?zanych z realizacja inwestycji niezb?dna b?dzie regulacja wysoko?ciowa w?azÛw, pokryw i zaworÛw infrastruktury podziemnej, takiej jak kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodoci?g, hydranty czy te kanalizacja teletechniczna. Wykonawca po zako?czeniu regulacji urz?dze jest zobowi?zany do protokolarnego odbioru wykonanych prac u gestora danej sieci. Nawierzchnia drogi dla rowerÛw i ci?gu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu warstwa ?cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa ?amanego stabilizowanego mech. 0-31.5; gr. 16 cm, warstwa odcinaj?ca z pospÛ?ki gr. 15 cm, grunt rodzimy zag?szczony do Is =
   0. 97. Nawierzchnia drogi dla rowerÛw i ci?gu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu wzmocniona warstwa ?cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm, warstwa wi???ca z AC 16W gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa ?amanego stabilizowanego mech. 0-31.5; gr. 20 cm, warstwa odcinaj?ca z pospÛ?ki gr. 18 cm, grunt rodzimy zag?szczony do Is =
   1. 00. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (odtworzenia) kostka betonowa typu Holland, szara gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa ?amanego stabilizowanego mech. 0-31.5; gr. 10 cm, warstwa odcinaj?ca z pospÛ?ki grub. 14 cm, grunt rodzimy zag?szczony do Is =
   0. 97. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej (odtworzenia) kostka betonowa typu Behaton, grafitowa gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm podbudowa z kruszywa ?amanego stabilizowanego mech. 0-31.5; gr. 20 cm, warstwa odcinaj?ca z pospÛ?ki grub. 15 cm, grunt rodzimy zag?szczony do Is =
   1. 00 2) przebudowa urz?dze telekomunikacyjnych Zakres opracowania obejmuje: budow kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej z rur HDPE 40/3, 7 o ??cznej d?ugo?ci 10,0 m; budow kabli rozdzielczych w kanalizacji kablowej, doprowadzonych do nowo ustawionych s?upÛw kablowych, o ??cznej d?ugo?ci 73,0 m; demonta kabli rozdzielczych w kanalizacji kablowej, doprowadzonych do kolizyjnych s?upÛw kablowych o ??cznej d?ugo?ci 65,0 m; budow teletechnicznych linii kablowych napowietrznych ze s?upami ?lb 7 m o d?ugo?ci 505,5 m; demonta teletechnicznych linii kablowych napowietrznych ze s?upami ?lb 7 m o d?ugo?ci 511,5 m. 3) budowa i rozbiÛrka s?upÛw telekomunikacyjnych Zakres opracowania obejmuje: budow kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej z rur HDPE 40/3, 7 o ??cznej d?ugo?ci 10,0 m; ustawienie s?upÛw pojedynczych i podwÛjnych ?lb 7 m ñ 7 szt., budow kabli rozdzielczych w kanalizacji kablowej, doprowadzonych do nowo ustawionych s?upÛw kablowych, o ??cznej d?ugo?ci 73,0 m; demonta kabli rozdzielczych w kanalizacji kablowej, doprowadzonych do kolizyjnych s?upÛw kablowych o ??cznej d?ugo?ci 65,0 m; demonta s?upÛw pojedynczych i podwÛjnych ?lb 7 m ñ 7 szt. 4) modernizacja o?wietlenia Wymiana opraw o?wietleniowych na istniej?cych s?upach ?N-10 wraz z wysi?gnikami rurowymi i przewodami zasilaj?cymi oraz zabezpieczeniami Bnu. Na przedmiotowym odcinku przewiduje si wymian 57 opraw na oprawy w technologii LED o mocy 107 W. 5) Usuni?cie kolizji ze s?upami energetycznymi Nale?y rozebra lini napowietrzn 15 kV. Zaprojektowano wstawienie w linie napowietrzn 15 kV s?upa typu RPKo 13,5/15 w trasie istniej?cej linii napowietrznej 15 kV i odga??zienie si od niego przewodami linii nr 04-1116. Na s?upie RPKo zainstalowa od??czniko-uziemnik OUN IIIP 24/4. S?up przed zakopaniem nale?y dwukrotnie pomalowa abizolem lub izolitem. Do zaustojowania s?upa nale?y u?y ustrojÛw skr?canych typu SFP 133. Ustuj dobrano do gruntu ?redniego. [SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w ß 3 SIWZ dost?pnej pod adresem http://www.bip.legionowo.pl oraz w dokumentacji technicznej stanowi?cej za??czniki do SIWZ]. http://www.bip.legionowo.pl
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie realizowane w ramach projektu nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Zamawiaj?cy ??da od wykonawcÛw wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych i 00/100)
   2.  Zastosowanie procedury, o ktÛrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 162-369543
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Budowa ?cie?ek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: ÑPoprawa warunkÛw do rozwoju przyjaznych ?rodowisku form transportu poprzez utworzenie systemu drÛg rowerowych [...] - Zadanie 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Partner Krzysztof Czarnecki Maciej Korolec Sp.J.
ul. D?bowa 24 ChotmÛw 05-123 Pologne Code NUTS: PL912
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 988 892.93 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 041 964.39 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zmiana umowy. Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru wykonawcy: Tak. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian znajduj si we wzorze umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w punkcie 8 i 9 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques