Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Legnica:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2022/S 226-650074  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Legnica: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2022/S 226-650074 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica NumÈro national d'identification: IM.RZP.271.6.1.36.2022 Adresse postale: Plac S?owia?ski 8 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne Point(s) de contact: Violetta Piwo?ska Courriel: zamowienia.publiczne@legnica.eu TÈlÈphone: +48 767212322 Fax: +48 767212325 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.um.bip.legnica.eu Adresse du profil díacheteur: www.um.bip.legnica.eu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑZakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnicaî -POWT"RKA NumÈro de rÈfÈrence: IM.RZP.271.6.1.36.2022
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest ÑZakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnicaî w szacowanej ilo?ci 11 336 MWh, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.0.1385 - t.j.), rozporz?dzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczegÛlno?ci: Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2026 ze zm.), Rozporz?dzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegÛ?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 503) przez Zamawiaj?cego do jego budynkÛw oraz jego infrastruktury.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Legnica
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest ÑZakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnicaî w szacowanej ilo?ci 11 336 MWh, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.0.1385 - t.j.), rozporz?dzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczegÛlno?ci: Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2026 ze zm.), Rozporz?dzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegÛ?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 503) przez Zamawiaj?cego do jego budynkÛw oraz jego infrastruktury - zgodnie z za??cznikiem nr 1 do IDW- Rozdzia? 2 SWZ zawieraj?cym: lokalizacj? punktÛw odbioru energii elektrycznej, ilo?? punktÛw odbioru i przewidywany/ szacowany pobÛr energii elektrycznej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Na podstawie art 138 ust 2 pkt 1) ustawy Pzp - wst?pne og?oszenie informacyjne 2022/S 027-068749 z dnia 08.02.2022r. 2022/S 027-068749
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 204-577751
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ÑZakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnicaî -POWT"RKA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? udzielenia zamÛwie? polegaj?cych na powtÛrzeniu podobnych us?ug na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 8) uPzp - tj. mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci punktÛw odbioru energii elektrycznej, o ktÛrych mowa w za??czniku nr 1, jednak?e w rozmiarze nie wi?kszym ni? 10 % punktÛw odbioru energii,
   2.  Zamawiaj?cy ??da by Wykonawca, wykona? zamÛwienie si?ami w?asnymi w 100 %.
   3. Zamawiaj?cy wymaga wadium w wysoko?ci 40 000 PLN. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
   1.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktÛrej mowa w pkt XI. ppkt. B.2. IDW ñ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktÛrym mowa w pkt XI. ppkt. B.2. IDW - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem,
   2.  Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ppkt. 1 lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ?e wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
   3.  Do podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 uPzp oraz podwykonawcÛw nie b?d?cych podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby na tych zasadach, maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt 1 i 2 stosuje si? odpowiednio.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 ÑZakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnicaî -POWT"RKA 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire