01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/08/2018
Date de péremption : 25/09/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Legnica: ...quipements mÈdicaux

2018/S 156-357875 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/08/2018 S156  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Legnica: ...quipements mÈdicaux 2018/S 156-357875 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5 Legnica 59-220 Pologne Point(s) de contact: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 TÈlÈphone: +48 767211126 Courriel: zam.publiczne@szpital.legnica.pl Fax: +48 767211127 Code NUTS: PL516 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.legnica.pl www.szpital.legnica.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.szpital.legnica.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przetarg nieograniczony na zakup sprzetu medycznego NumÈro de rÈfÈrence: WSzSL/DZ-57/18
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia s dostawy asortymentu szczegÛ?owo opisanego w za??czniku ofertowym nr 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), ktÛry stanowi integraln cz?? specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, pogrupowanego w 2 Pakiety.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych na Pakiet 1 i/lub Pakiet
   2.  ??czna ilo? cz??ci w niniejszym post?powaniu
:

   2.  Wszelkie zapisy znajduj?ce si w SIWZ dotycz?ce oferty odnosz si rÛwnie do oferty cz??ciowej. Je?eli w SIWZ nie zosta zamieszczony zapis, ktÛrej cz??ci dotyczy okre?lony artyku?, paragraf, ust?p, warunek, formularz, dokument itp. ñ oznacza, ?e dotyczy wszystkich cz??ci.
   3.  Warunki dotycz?ce wykonywania zamÛwienia okre?lone zosta?y rÛwnie w projekcie umowy w Rozdziale XVII SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL516
II.2.4) Description des prestations:
System nawigacji do stosowania w neurochirurgii, system monitoringu, neuroendoskop do stosowania w neurochirurgii, USG do lokalizacji zmian NPL piersi w trackie biopsji (zmiany NPL ñ nieprawid?owa tkanka), tor wizyjny laparoskopowy z oprzyrz?dowaniem, laser okulistyczny - dostawa, monta?, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpiecze?stwa elektrycznego oraz szkolenie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry u?ytkowo-techniczne / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin przystapienia do naprawy po zg?oszeniu przez u?ytkownika (czas reakcji serwisu) / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 15/11/2018 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
dotyczy projektu numer: RPDS.06.0200-02-0079/16 "Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie wojewÛdztwa dolno?l?skiego w celu zwi?kszenia dost?pno?ci do swiadcze?."
II.2.14) Informations complÈmentaires
ZamÛwienie wspÛ?finansowane przez UE ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewÛdztwa Dolno?l?skiego na lata 2014-2020; Tytu Projektu: ÑZapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie wojewÛdztwa dolno?l?skiego w celu zwi?kszenia dost?pno?ci do ?wiadcze?".
   2.  Wykonawcy zobowi?zani s wnie? wadium w kwocie: 46 000 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL516
II.2.4) Description des prestations:
Lampy operacyjne (na sale bloku operacyjnego oraz sale endoskopow?, sto?y operacyjne do zabiegÛw: ortopedycznych, neurochirurgicznych, pediatrycznych, ginekologicznych i ogÛlnochirurgicznych, aparat rtg z ramieniem c- dostawa, monta?, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpiecze?stwa elektrycznego, testÛw eksploatacyjnych (dla urz?dzenia rtg) oraz szkolenie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry u?ytkowo-techniczne / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin przystapienia do naprawy po zg?oszeniu przez u?ytkownika (czas reakcji serwisu) / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 15/11/2018 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
dotyczy projektu numer: RPDS.06.0200-02-0079/16 "Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie wojewÛdztwa dolno?l?skiego w celu zwi?kszenia dost?pno?ci do swiadcze?."
II.2.14) Informations complÈmentaires
ZamÛwienie wspÛ?finansowane przez UE ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewÛdztwa Dolno?l?skiego na lata 2014-2020; Tytu Projektu: ÑZapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie wojewÛdztwa dolno?l?skiego w celu zwi?kszenia dost?pno?ci do ?wiadcze?".
   2.  Wykonawcy zobowi?zani s wnie? wadium w kwocie: 77 000 PLN.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?la jej projekt, ktÛry znajduje si w Rozdziale XVII SIWZ. Dopuszczalne zmiany umowy zosta?y opisane w paragrafie 8 projektu umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 25/09/2018 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 25/09/2018 Heure locale: 11:30 Lieu:
Kancelaria, WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawcy musz z?o?y wraz z ofert (ktÛr stanowi druk oferty stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SIWZ wraz z Za??cznikiem nr 2A (formularzem asortymentowo-cenowym) w zakresie przedmiotu zamÛwienia, na ktÛry Wykonawca sk?ada ofert?):
   1. 1. Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwie (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ w Za??czniku nr 1 do SIWZ (wzÛr JEDZ) oraz w instrukcji wype?nienia JEDZ, ktÛra zosta?a opisana w Rozdziale XXIII SIWZ oraz w Rozdziale XXIV SIWZ - Instrukcji dotycz?cej wymogu z?o?enia elektronicznej wersji JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ nale?y sporz?dzi zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. WzÛr JEDZ stanowi Za??cznik 1 do SIWZ, Wykonawcy s zobowi?zani do z?o?enia Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ) w postaci elektronicznej - przes?anej za po?rednictwem poczty elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego oferta, a tak?e pe?nomocnictwo i zobowi?zanie podmiotu trzeciego sk?adane s w formie pisemnej, a JEDZ w formie elektronicznej. Dla wype?nienia dyspozycji art. 25a ust. 2 uPzp wystarczaj?ce jest, aby JEDZ zosta przekazany Zamawiaj?cemu za po?rednictwem ?rodka komunikacji elektronicznej ñ poczty elektronicznej na adres wskazany w Rozdziale VIII SIWZ, przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw o?wiadczenie (JEDZ) sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie - O?wiadczenia te maj potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje brak podstaw wykluczenia.
   1. 2. pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / WykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie, o ile ofert sk?ada pe?nomocnik.
   1. 3. W celu dokonania oceny ofert w zakresie ÑParametrÛw u?ytkowo-technicznychî oferowanego przedmiotu zamÛwienia Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia wraz z ofert dokumentÛw dotycz?cych oferowanego przedmiotu zamÛwienia tj.: wydane/opublikowane przez wytwÛrc oferowanego wyrobu medycznego lub autoryzowanego dystrybutora - ulotek informacyjnych lub cz??ci ulotek, folderÛw lub cz??ci folderÛw, kart technicznych lub cz??ci kart technicznych, katalogÛw lub cz??ci katalogÛw, etc., w ktÛrych opisane/wskazane s cechy, parametry, w?a?ciwo?ci, itp. oferowanego przedmiotu zamÛwienia w zakresie parametrÛw podlegaj?cych ocenie przez Zamawiaj?cego i oferowanych przez Wykonawc?. Nale?y jednoznacznie oznaczy i opisa?, do ktÛrego ocenianego punktu odnosi si dany dokument wraz ze wskazaniem jego odpowiedniej cz??ci.. W przypadku, gdy Wykonawca nie z?o?y ww. dokumentÛw wraz z ofert ñ pomimo, i Wykonawca wska?e i o?wiadczy w za??czniku 2A oferowanie danego parametru, Zamawiaj?cy nie odrzuci oferty, ale uzna, ?e oferowany asortyment nie posiada ocenianego parametru/parametrÛw i przyzna w tym zakresie 0 pkt.
   2.  O udzielenie zamÛwienia mog si ubiega Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.
   3.  Katalog sk?adanych na wezwanie Zamawiaj?cego dokumentÛw i o?wiadcze zosta opisany w Rozdziale VII pkt
   4. 
   4.  Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni od terminu sk?adania ofert.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux