Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 21/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Legnica: RÈactifs de laboratoire

2021/S 110-289022  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Legnica: RÈactifs de laboratoire

2021/S 110-289022

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 098-253623)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adresse postale: ul. Iwaszkiewicza 5
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Courriel: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
TÈlÈphone: +48 767211126
Fax: +48 767211127
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.legnica.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Przetarg nieograniczony na dostawy odczynnikÛw do oznaczania parametrÛw krytycznych

NumÈro de rÈfÈrence: WSzSL/FZ-22/21

II.1.2)
Code CPV principal
33696500 RÈactifs de laboratoire

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) cz?? 1 ñ sukcesywna dostawa odczynnikÛw, w formie zintegrowanych kaset, do wykonywania oznacze parametrÛw krytycznych, przeznaczonych do u?ywania w analizatorze GEM Premier 5000 Instrumentation Laboratory USA, stanowi?cego w?asno? Zamawiaj?cego oraz najem dodatkowego analizatora (back-up), 2) cz?? 2 ñ sukcesywna dostawa odczynnikÛw, w formie zintegrowanych kaset, do wykonywania oznacze parametrÛw krytycznych wraz z najem trzech analizatorÛw, SzczegÛ?owo opisanych w Za??czniku 2A do SWZ. Uwaga: Klauzula obow. inform. zgodnie z art. 13 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1 ze zm.) zosta?a zamieszczona rozdziale XXVI SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 098-253623

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zamÛwienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa odczynnikÛw, w formie zintegrowanych kaset, do wykonywania oznacze?: pH, pCO2, pO2, tHB, MetHb, COHb, Hhb, K+, Na+, Cl-, Ca++, Glu, Tbil, Mleczany, przeznaczonych do u?ywania w analizatorze GEM Premier 5000 Instrumentation Laboratory USA, stanowi?cego w?asno? Zamawiaj?cego oraz najem dodatkowego analizatora (back-up).
   2.  Zamawiaj?cy okre?li w opisie przedmiotu zamÛwienia wymagania jako?ciowe odnosz?ce si do co najmniej g?Ûwnych elementÛw sk?adaj?cych si na przedmiot zamÛwienia ñ w zwi?zku z tym faktem korzysta z mo?liwo?ci wskazanej w art. 246 ust. 2 uPzp w zakresie kryterium o wadze przekraczaj?cej 60 %.
   3.  Warunki dotycz?ce wykonywania zamÛwienia okre?lone zosta?y rÛwnie w rozdziale XX SWZ.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa odczynnikÛw, w formie zintegrowanych kaset, do wykonywania oznacze?: pH, pCO2, pO2, tHB, MetHb, COHb, Hhb, K+, Na+, Cl-, Ca++, Glu, Tbil, Mleczany, przeznaczonych do u?ywania w analizatorze GEM Premier 5000 Instrumentation Laboratory USA, stanowi?cego w?asno? Zamawiaj?cego oraz najem dodatkowego analizatora (back-up).
   2.  Zamawiaj?cy okre?li w opisie przedmiotu zamÛwienia wymagania jako?ciowe odnosz?ce si do co najmniej g?Ûwnych elementÛw sk?adaj?cych si na przedmiot zamÛwienia ñ w zwi?zku z tym faktem korzysta z mo?liwo?ci wskazanej w art. 246 ust. 2 uPzp w zakresie kryterium o wadze przekraczaj?cej 60 %.
   3.  Warunki dotycz?ce wykonywania zamÛwienia okre?lone zosta?y rÛwnie w rozdziale XX SWZ. 4 .Dopuszcza si kasety bez mo?liwo?ci wykonywania oznacze bilirubiny dla maksymalnie 35 000 bada?.

NumÈro de section: II.2.4

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zamÛwienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa odczynnikÛw, w formie zintegrowanych kaset, do wykonywania oznacze?: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Glu, Lact, Ht wraz z najem trzech analizatorÛw, szczegÛ?owo opisanych w Za??czniku 2A do SWZ.
   2.  Warunki dotycz?ce wykonywania zamÛwienia okre?lone zosta?y rÛwnie w rozdziale XX SWZ.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa odczynnikÛw, w formie zintegrowanych kaset, do wykonywania oznacze?: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Glu, Lact, Ht wraz z najem trzech analizatorÛw, szczegÛ?owo opisanych w Za??czniku 2A do SWZ.
   2.  Warunki dotycz?ce wykonywania zamÛwienia okre?lone zosta?y rÛwnie w rozdziale XX SWZ.
   3.  Dopuszcza si z?o?enie oferty bez mo?liwo?ci wykonywania oznacze Cl-.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 17/06/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 21/06/2021

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 17/06/2021

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 21/06/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Legnica: RÈactifs de laboratoireType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
21/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire 
38434000 - Analyseurs