Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 20/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Legnica: Réactifs de laboratoire

2021/S 228-599585  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Legnica: Réactifs de laboratoire 2021/S 228-599585 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Adresse postale: 59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Courriel: zam.publiczne@szpital.legnica.pl Téléphone: +48 767211126 Fax: +48 767211127 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.legnica.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PASKÓW DO BADANIA PARAMETRÓW FIZYKO - CHEMICZNYCH MOCZU WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA Numéro de référence: WSZSL/FZ-60/21
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pasków do badania parametrów fizyko - chemicznych moczu wykonywanych przez Zak?ad Medycyny Laboratoryjnej Zamawiaj?cego wraz z najmem kompaktowego analizatora, skanera oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem. Informacje szczegó?owe dotycz?ce przedmiotu zamówienia opisane zosta?y w Za??czniku 2A (stanowi?cym równocze?nie formularz asortymentowo - cenowy).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38434000 Analyseurs - PA01
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Lieu principal d'exécution:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pasków do badania parametrów fizyko - chemicznych moczu wykonywanych przez Zak?ad Medycyny Laboratoryjnej Zamawiaj?cego wraz z najmem kompaktowego analizatora, skanera oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem. Informacje szczegó?owe dotycz?ce przedmiotu zamówienia opisane zosta?y w Za??czniku 2A (stanowi?cym równocze?nie formularz asortymentowo - cenowy).
   2.  Warunki dotycz?ce wykonywania zamówienia okre?lone zosta?y równie w Rozdziale XX SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych. Powierzenie jednemu Wykonawcy ca?o?ci zamówienia jest gwarancj terminowego i prawid?owo wykonanego zamówienia; w szczególno?ci z uwagi na fakt i okre?lone odczynniki s kompatybilne z okre?lonymi analizatorami, zasad jest ?e zarówno odczynniki i analizatory pochodz od jednego wytwórcy.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires KRYTERIA OCENY OFERT a) Cena - 60 %, b) Parametry funkcjonalno- u?ytkowe - 30%, c) Termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu - 10 %.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunków udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunków udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunków udzia?u w post?powaniu.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy, w tym dopuszczalne zmiany umowy, okre?lone zosta?y w Rozdziale XX SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/12/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/12/2021 Heure locale: 11:30 Lieu:
W siedzibie zamawiaj?cego, pok. 040.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Do przygotowania i z?o?enia oferty: 1) konieczne jest posiadanie przez osob upowa?nion do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 2) zaleca si wykorzystanie formularza ofertowego (stanowi?cego za??cznik 2 do SWZ) oraz formularza asortymentowo-cenowego (stanowi?cego za??cznik 2A do SWZ). W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez zamawiaj?cego wzorów, w tre?ci oferty nale?y zamie?ci wszystkie informacje tam wymagane.
   2.  Do oferty nale?y do??czy?: 1) o?wiadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp - wg wzoru stanowi?cego za??cznik 1 do SWZ - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia - o?wiadczenie sk?ada ka?dy z wykonawców z osobna; 2) pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce do z?o?enia oferty, o ile ofert sk?ada pe?nomocnik; 3) Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert sk?adanych przez wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia;
   3.  Sk?adanie ofert przez wykonawców winno by przeprowadzone zgodnie z Instrukcj dla wykonawców (platformazakupowa.pl) z dnia 31 grudnia 2020 r. obowi?zuj?c od dnia 1 stycznia 2021 r. Instrukcja dost?pna na stronie (https://przetargi.szpital.legnica.pl/) w odno?niku: elektroniczna platforma zakupowa, w zak?adce: Instrukcja sk?adania ofert dla wykonawców.
   4.  O udzielenie zamówienia mog si ubiega wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp.
   5.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj?cy b?dzie ??da?, od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwy?ej nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp. Uwaga: Klauzula obow. inform. zgodnie z art. 13 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1 ze zm.) zosta?a zamieszczona rozdziale XXVI SWZ. https://przetargi.szpital.legnica.pl/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów uPzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie uPzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" uPzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Pologne-Legnica: Réactifs de laboratoireType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 20/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire 
38434000 - Analyseurs