Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 13/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Legnica: Services d'assurance

2020/S 180-435658  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Legnica: Services d'assurance

2020/S 180-435658

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 177-428238)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Koleje Dolno?l?skie S.A.
Adresse postale: ul. Kolejowa 2
Ville: Legnica
Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Beata Michalik
Courriel: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Téléphone: +48 768506511
Fax: +48 768553302 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kolejedolnoslaskie.pl

www.kolejedolnoslaskie.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Us?ugi ubezpieczeniowe dla spó?ki Koleje Dolno?l?skie S.A.

Numéro de référence: KD/OZ/U/23/2020

II.1.2)
Code CPV principal
66510000 Services d'assurance

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ugi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiaj?cego w zakresie: 1) ubezpieczenia casco pojazdów szynowych; 2) ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej prowadzonej dzia?alno?ci i posiadanego mienia - polisa podstawowa; 3) ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej prowadzonej dzia?alno?ci i posiadanego mienia - polisa nadwy?kowa; 4) ubezpieczenia mienia ruchomego i trwa?ego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zosta?y podane we Wzorze umowy [cz?? II SIWZ (WU)], Opisie przedmiotu zamówienia [cz?? III SIWZ (OPZ)] uwzgl?dniaj?cych podzia przedmiotu zamówienia na cz??ci, a tak?e za??cznikach do SIWZ IDW.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 177-428238

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kryteria udzielenia zamówienia; Kryteria okre?lone poni?ej

Au lieu de:

Kryterium jako?ci - Nazwa: Warunki fakultatywne/waga / Waga: 10 % Cena - Waga: 90 %

Lire:

Cena - Waga: 100 %

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66514130 - Services d'assurance de matériel ferroviaire 
66516000 - Services d'assurance responsabilité civile