Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Legnica:Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2023/S 18-048777  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Legnica: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant 2023/S 018-048777 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Koleje Dolno?l?skie S.A.
Adresse postale: ul. Kolejowa 2 Ville: Legnica Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-220 Legnica Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Michalik Courriel: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu TÈlÈphone: +48 768506511 Fax: +48 768553302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kolejedolnoslaskie.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych pojazdÛw SpÛ?ki Koleje Dolno?l?skie S.A. wraz z pracami dodatkowymi NumÈro de rÈfÈrence: KD/OZ/U/40/2022
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych pojazdÛw SpÛ?ki Koleje Dolno?l?skie S.A. wraz z pracami dodatkowymi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zosta?y podane we Wzorze Umowy (WU-II cz??? SWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ ñ III cz??? SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 19 122 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych pojazdÛw spalinowych SA106 lub SA135 lub SA132 lub SA134 wraz z pracami dodatkowymi.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych pojazdÛw spalinowych SA106 lub SA135 lub SA132 lub SA134 wraz z pracami dodatkowymi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zosta?y podane we Wzorze Umowy (WU-II cz??? SWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ ñ III cz??? SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych 45WE i 31WE wraz z pracami dodatkowymi
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych 45WE i 31WE wraz z pracami dodatkowymi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zosta?y podane we Wzorze Umowy (WU-II cz??? SWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ ñ III cz??? SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych 31WE i 36 WEa wraz z pracami dodatkowymi
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych 31WE i 36 WEa wraz z pracami dodatkowymi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zosta?y podane we Wzorze Umowy (WU-II cz??? SWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ ñ III cz??? SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 169-480225
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych pojazdÛw spalinowych SA106 lub SA135 lub SA132 lub SA134 wraz z pracami dodatkowymi.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Serwis PojazdÛw Szynowych SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? SpÛ?ka komandytowa Adresse postale: ul. Szczeci?ska 15-19 Lisi Ogon Ville: ?ochowo Code NUTS: PL Polska Code postal: 86-065 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 875 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych 45WE i 31WE wraz z pracami dodatkowymi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Serwis PojazdÛw Szynowych SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spÛ?ka komandytowa Adresse postale: ul. Szczeci?ska 15-19 Lisi Ogon Ville: ?ochowo Code NUTS: PL Polska Code postal: 86-065 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 936 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych 31WE i 36 WEa wraz z pracami dodatkowymi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Serwis PojazdÛw Szynowych SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spÛ?ka komandytowa Adresse postale: ul. Szczeci?ska 15-19 Ville: ?ochowo Code NUTS: PL Polska Code postal: 86-065 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 311 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dzia?aj?c na podstawie art. 139 ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy informuje, ?e zastosowa? tzw. Ñprocedur? odwrÛcon?î, tzn. - najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  Odwo?anie wnosi si?
:
1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit.a;
   3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   4.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   5.  Informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a? zawiera art. 515 ust. 1 Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Wymiana kÛ? monoblokowych w zestawach ko?owych pojazdÛw SpÛ?ki Koleje Dolno?l?skie S.A. wraz z pracami dodatkowymi 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant