Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Legnica: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2022/S 10-022239  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Legnica: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant 2022/S 010-022239 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Koleje Dolno?l?skie S.A.
Adresse postale: ul. Kolejowa 2 Ville: Legnica Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-220 Legnica Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Michalik Courriel: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu TÈlÈphone: +48 768506511 Fax: +48 768553302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kolejedolnoslaskie.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie obs?ugi technicznej poziomu utrzymania P4 pojazdu SA134-024 wraz z pracami dodatkowymi NumÈro de rÈfÈrence: KD/OZ/U/30/2021
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na wykonaniu obs?ugi technicznej poziomu utrzymania P4 pojazdu SA134-024 wraz z pracami dodatkowymi, zgodnie z Dokumentacj Systemu utrzymania, Dokumentacj techniczno ñruchow?, a tak?e odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Bran?owymi obowi?zuj?cymi w okresie trwania umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 137 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na wykonaniu obs?ugi technicznej poziomu utrzymania P4 pojazdu SA134-024 wraz z pracami dodatkowymi, zgodnie z Dokumentacj Systemu utrzymania, Dokumentacj techniczno ñruchow?, a tak?e odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Bran?owymi obowi?zuj?cymi w okresie trwania umowy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zosta?y podane we Wzorze Umowy (WU-II cz?? SWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ ñ III cz?? SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 156-414758
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie obs?ugi technicznej poziomu utrzymania P4 pojazdu SA134-024 wraz z pracami dodatkowymi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Serwis PojazdÛw Szynowych SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci SpÛ?ka komandytowa Adresse postale: Lisi Ogon, ul. Szczeci?ska 15-19 Ville: ?ochowo Code NUTS: PL Polska Code postal: 86-065 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX Pzp przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit.a;
   2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   4.  Informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a zawiera art. 515 ust. 1 Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022 Pologne-Legnica: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulantType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant