Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 29/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lesko: Services de saisie de données

2020/S 60-143968  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Lesko: Services de saisie de données 2020/S 060-143968 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Leski Adresse postale: ul. Rynek 1 Ville: Lesko Code NUTS: PL82 Code postal: 38-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Marsza?-Jury Courriel: poczta@powiat-leski.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://powiat-leski.pl https://powiat-leski.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://powiat-leski.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Cyfryzacja PZGiK, modernizacja EGiB i za?o?enie BDOT500 dla podkarpackiego systemu informacji przestrzennej w powiecie leskim Numéro de référence: IN.272.1.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 72312000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Cyfryzacja PZGiK, modernizacja EGiB i za?o?enie BDOT500 dla podkarpackiego systemu informacji przestrzennej w powiecie leskim, które jest realizowane w ramach projektu "Podkarpacki system informacji przestrzennej".
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cyfryzacja materia?ów ?ród?owych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie leskim
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72312000 72252000 79999100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'exécution:
Starostwo Powiatowe w Lesku, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku w ilo?ci 500 000 stron przeliczonych do formatu A4. Nast?pnie import powsta?ych i przetworzonych plików wraz z okre?leniem georeferencji i opisem metadanych do ewidencji materia?ów zasobu systemu O?rodek wersja 8 firmy Geobid. Szczegó?owy opisu przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 1a do SIWZ.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z okre?leniem minimalnych wymaga zosta przedstawiony w Za??czniku nr 1a do SIWZ - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (cz?? 1 zamówienia).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: D?ugo? okresu gwarancji na przedmiot zamówienia / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 330 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt ,,Podkarpacki system informacji przestrzennej (PSIP)" wspó?finansowany jest ze ?rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72312000 71354000 71355000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'exécution:
Starostwo Powiatowe w Lesku, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja EGiB w wybranych obr?bach ewidencyjnych, wyszczególnionych w projekcie modernizacji stanowi?cym Za??cznik nr 1 do szczegó?owego opisu przedmiotu zamówienia stanowi?cego Za??cznik nr 1b do SIWZ oraz wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zamawiaj?cego utworzonych przez Wykonawc zbiorów danych EGiB.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z okre?leniem minimalnych wymaga zosta przedstawiony w Za??czniku nr 1b do SIWZ - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (cz?? 2 zamówienia).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: D?ugo? okresu gwarancji na przedmiot zamówienia / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 390 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt ,,Podkarpacki system informacji przestrzennej (PSIP)" wspó?finansowany jest ze ?rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72312000 71355000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'exécution:
Starostwo Powiatowe w Lesku, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie BDOT500 w postaci bazy powiatowej oraz wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez Wykonawc baz BDOT500. Warunki realizacji prac geodezyjnych zwi?zanych z utworzeniem BDOT500, a tak?e zakres tych prac okre?laj postanowienia rozdzia?u III i IV oraz Za??cznik nr 1 do szczegó?owego opisu przedmiotu zamówienia stanowi?cego Za??cznik nr 1c do SIWZ.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z okre?leniem minimalnych wymaga zosta przedstawiony w Za??czniku nr 1c do SIWZ - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (cz?? 3 zamówienia).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: D?ugo? okresu gwarancji na przedmiot zamówienia / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 245 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" wspó?finansowany jest ze ?rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   6. 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu oraz spe?niaj okre?lone przez Zamawiaj?cego warunki udzia?u w post?powaniu.
   6. 2. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki dotycz?ce:
   6. 2.1. kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.
   7. 1. Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
   7. 2. Zamawiaj?cy przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
   8. 1. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y razem z ofert?, za po?rednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   8. 2. O?wiadczenie, o którym mowa w pkt
   8. 1 SIWZ Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z
   5. 1.2016 wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "Jednolitym dokumentem" lub "JEDZ" - wg Za??cznika 4 do SIWZ.
   8. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj?cego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu. Wzór o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 5 do SIWZ,
   9. 6. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
   8. 7.2 SIWZ.
   9. 8. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiotów. 10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia: a) ?aden z nich nie mo?e podlega wykluczeniu z powodu niespe?niania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, natomiast spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawcy wykazuj zgodnie z pkt
   6. 2 SIWZ. Zamawiaj?cy nie precyzuje szczególnego sposobu spe?niania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia; b) jednolity dokument, o którym mowa w pkt
   8. 2 SIWZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; c) o?wiadczenie o przynale?no?ci braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o którym mowa w pkt
   8. 3 SIWZ sk?ada ka?dy z Wykonawców; d) zobowi?zani s oni na wezwanie Zamawiaj?cego, z?o?y dokumenty i o?wiadczenia, o których mowa w pkt
   8. 7 SIWZ, przy czym dokumenty i o?wiadczenia, o których mowa: - w pkt
   8. 7.1 SIWZ sk?ada odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/- spe?nienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt
   6. 2 SIWZ, - w pkt
   8. 7.2 SIWZ sk?ada ka?dy z Wykonawców. https://miniportal.uzp.gov.pl
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:

   6. 2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:

   6. 2.3. zdolno?ci technicznej lub zawodowej. 1) Zamawiaj?cy okre?la, ?e ww. warunek zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie), wykona (a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonuje) nale?ycie: a) w zakresie cz??ci 1 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia, z których ka?de: - polega?o na cyfryzacji materia?ów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - mia?o warto?ci nie mniejsz ni 150 000,00 PLN brutto; b) w zakresie cz??ci 2 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia, z których ka?de: - polega?o na wykonaniu modernizacji lub aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzone w trybie art. 24a prawa geodezyjnego i kartograficznego, - mia?o warto? nie mniejsz ni 800 000,00 PLN brutto; c) w zakresie cz??ci 3 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia, z których ka?de: - polega?o na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych, - mia?o warto? nie mniejsz ni 800 000,00 PLN brutto. 2) O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy dysponuj lub b?d dysponowa w okresie wykonywania zamówienia i skieruj do jego realizacji: (dotyczy wszystkich cz??ci zamówienia), co najmniej jedn osob pe?ni?c funkcj kierownika prac geodezyjnych, posiadaj?c uprawnienia do kierowania pracami geodezyjnymi zgodnie z ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), w zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko?ciowe, - rozgraniczenia i podzia?y nieruchomo?ci (gruntów) oraz sporz?dzanie dokumentacji do celów prawnych. Dodatkowe informacje dotycz?ce warunków udzia?u w post?powaniu: 1) Wykonawca powinien w wykazie us?ug wyra?nie okre?li warto? oraz zakres us?ug, aby mo?na by?o ustali?, czy spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu. 2) Warto?ci podane w dokumentach w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj?cego b?d przeliczane wg ?redniego kursu NBP na dzie publikacji og?oszenia. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udost?pniaj?cy zasoby musi posiada pe?ne do?wiadczenie wskazane w zakresie cz??ci: - pierwszej w pkt
   6. 2.3 lit a), - drugiej w pkt
   6. 2.3 lit b), - trzeciej w pkt
   6. 2.3 lit c). 4) Ilekro Zamawiaj?cy wymaga okre?lonych uprawnie geodezyjnych na podstawie aktualnie obowi?zuj?cej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) rozumie przez to równie odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów prawa oraz odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania okre?lonych zawodów regulowanych lub okre?lonych dzia?alno?ci, je?eli te kwalifikacje zosta?y uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272) oraz aktów wykonawczych, zgodnie z dyspozycj wynikaj?c z przepisów art. 87 tej ustawy organem w?a?ciwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest g?ówny geodeta kraju dzia?aj?cy na mocy rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upowa?nienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. nr 45 poz. 268 z pó?n. zm.). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
5) W przypadku sk?adania przez Wykonawc oferty na kilka cz??ci zamówienia, Zamawiaj?cy dopuszcza wykazanie si dysponowaniem tymi samymi osobami dla potrzeb wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu - dla poszczególnych cz??ci zamówienia.
   8. 7.1. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ: a) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert zgodnie z wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SIWZ - w odniesieniu do warunku okre?lonego w pkt
   6. 2.3, ppkt 1) SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SIWZ - w odniesieniu do warunku okre?lonego w pkt
   6. 2.3, ppkt 2) SIWZ.
   8. 7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; Ci?g dalszy znajduje si w VI.3) Informacje dodatkowe:
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Projekt Umowy stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
   2.  Z Wykonawc?, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1 powy?ej.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegó?owo opisanych w § 13 Projektu umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/04/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/04/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w budynku Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, POLSKA, sala narad, parter budynku Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecno?ci Wykonawcy, Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.
   2.  Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 8 do SIWZ; f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 8 do SIWZ; g) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowi?cym z Za??cznik nr 8 do SIWZ.
   8. 10. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt
   8. 7.2 lit. a) SIWZ - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp; b) pkt
   8. 7.2 lit. b)-d) SIWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci.
   8. 11. Dokumenty, o których mowa w pkt
   8. 10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt
   8. 10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem tego terminu, 12.1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: - dla cz??ci 1 zamówienia: 5 000,00 PLN, - dla cz??ci 2 zamówienia: 30 000,00 PLN, - dla cz??ci 3 zamówienia: 25 000,00 PLN. 13.2. Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z nast?puj?cych formatów danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem niewa?no?ci. Sposób z?o?enia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx), - Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, - termin dwóch miesi?cy okre?lony w sekcji IV.2.6) nale?y rozumie jako 60 dni liczone od ustalonej daty sk?adania ofert, - szczegó?owe informacje dotycz?ce warunków udzia?u w post?powaniu zosta?y zawarte w rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ, - ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem: https://powiat-leski.pl w zak?adce Zamówienia publiczne. https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx https://powiat-leski.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
24.1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane s w dziale VI ustawy. 24.2. ?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du. 24.3. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy. 24.4. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 24.5. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 24.6. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 24.7. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 24.8. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 24.9. Odwo?anie w post?powaniu wnosi si w nast?puj?cych terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; b) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone pkt a) i b) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 24.11. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. 24.12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71354000 - Services d'établissement de cartes 
71355000 - Services d'arpentage 
72252000 - Services d'archivage informatique 
72312000 - Services de saisie de données 
79999100 - Services de scanning