Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Leszczydó?-Nowiny:Services sylvicoles

2022/S 181-512274  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Leszczydó?-Nowiny: Services sylvicoles 2022/S 181-512274 Avis de préinformation
Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Wyszków Numéro national d'identification: REGON 550326891 Adresse postale: Le?ników 27 Ville: Leszczydó?-Nowiny Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: ?ukasz ?opi?ski Courriel: lukasz.lopinski@warszawa.lasy.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://wyszkow.warszawa.lasy.gov.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-840a2c9d-29d7-11ed-9171-f6b7c7d59353
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-840a2c9d-29d7-11ed-9171-f6b7c7d59353 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-840a2c9d-29d7-11ed-9171-f6b7c7d59353
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: Us?ugi le?nictwa
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Wyszków w roku 2023 Numéro de référence: ZG.270.33.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna oraz szkó?karstwa, nasiennictwa, selekcji i ubocznego u?ytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Wyszków w roku 2023
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet Nr 1- le?nictwa: Czary, Wi?niewo
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exécution:
Nadle?nictwo Wyszków, zasi?g terytorialny le?nictw Czary, Wi?niewo
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, tj. prace hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, w szczególno?ci oraz na poziomie wymienionych ni?ej wielko?ci: zabiegi agrotechniczne - 19,75 ha; czyszczenia pó?ne - 42,09 ha; czyszczenia wczesne - 28,39 ha; piel?gnowanie gleby - 43,00 ha; wyprz. prz. gleby pod odnow. nat. - 18,62 ha; wyprzedzaj?ce przygotow. gleby - 2,84 ha; odnowienia luk - 0,35 ha; odnowienie zr?bów - 4,41 ha; odnow. w r?bniach z?o?onych - 17,72 ha; poprawki i uzupe?nienia - 1,11 ha; uzupe?nienia w odnow. naturaln. - 1,67 ha; kszta?tow. granicy ekotonowej - 0,34 ha; grodzenie upraw - 8,91 ha; konserwacja ogrodze? - prace r?czne 45 h, prace mechaniczne - 6 h; kontr. wyst?p. szkod. upraw, m?od. - 13,01 ha; obserw. pu?apek feromonowych - 6 szt; poszukiwania owadów w ?ciole - 20 szt; sprz?tanie ?mieci z teren. le?n. - 90 m3; utyliz. pozosta?o?ci po zabieg. - 80 m3p; ochr. chem. przed spa?owaniem - 50,53 ha ochr.mech.przed spa?owaniem - 50,20 tszt; ochr. chem. przed zgryzaniem - 49,76 ha; zwalcz. ryjkowców mechanicznie - 4,02 ha; wywieszanie tablic informac., ostrzegawcze - prace r?czne 26,5 h, prace mechaniczne 2 h; inne zabiegi z ochrony p-po? - prace r?czne 36 h, mech. rozdr. krzewów, malin, je?yn - 2,2 ha; utrzymanie pasów p-po? - 0,17 kmtr; porz?dkowanie terenu p-po? - 5,34 ha; gaszenie, dogaszanie po?arzysk - prace r?czne - 27 h, prace mechaniczne 9 h; Utrzym. istn. punktów czerp. Wody - prace r?czne 8 h; pozyskanie i zrywka: w r?bni I - 2 188,00 m3; w pozosta?ych r?bniach - 1 177,00 m3; w trzebie?ach pó?nych i CSS - 5 111,00 m3; w trzebie?ach wczesnych oraz CP, PTW - 845,00 m3; w ci?ciach przygodnych i pozosta?ych - 2 023,00 m3; utrzymanie szlaków zrywkowych: wyci?cie podszytu bez uk?. - 2 ha, wyci?cie podszytu z uk?. - 1 ha, wykonanie szlaku operacyjnego - 100 m, wykonanie dylowanki - 50 m. pozosta?e prace z pozyskania drewna - prace r?czne, prace pilark?, ci?gnikowe, harwesterem - 158 h; zb. nasion z d-stanów gospod. (Brz) - 6 kg; inne sposoby zbioru nasion (Jw) - 6,5 kg; zb. szyszek So z d-stanów gospod. - 500 kg. utrzymanie parkingów (miejsc postoju) - prace r?czne z urz?dzeniem mechanicznym 40 h.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zamówie? publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z pó?n.zm.-"PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw."proc. odwróconej", której mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet Nr 2 - le?nictwa: Ma?aszek, Przetycz
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exécution:
Nadle?nictwo Wyszków, zasi?g terytorialny le?nictw Ma?aszek, Przetycz
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, tj. prace hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, w szczególno?ci oraz na poziomie wymienionych ni?ej wielko?ci: zabiegi agrotechniczne - 30,84 ha; porz?dkowanie pow. zr?bowych - 1,72 ha; czyszczenia pó?ne - 27,07 ha; czyszczenia wczesne - 19,18 ha; piel?gnowanie gleby - 44,49 ha; wyprz. prz. gleby pod odnow. nat. - 34,99 ha; wyprzedzaj?ce przygotow. gleby - 5,26 ha; odnowienie zr?bów - 10,66 ha; odnow. w r?bniach z?o?onych - 2,37 ha; poprawki i uzupe?nienia - 0,66 ha; uzupe?nienia w odnow. naturaln. - 3,73 ha; kszta?tow. granicy ekotonowej - 0,14 ha; grodzenie upraw - 2,61 ha; konserwacja ogrodze? - prace r?czne 60 h, prace mechaniczne - 8 h; kontr. wyst?p. szkod. upraw, m?od. - 5,89 ha; obserw. pu?apek feromonowych - 6 szt; poszukiwania owadów w ?ciole - 26 szt; sprz?tanie ?mieci z teren. le?n. - 100 m3; utyliz. pozosta?o?ci po zabieg. - 80 m3p; ochr. chem. przed spa?owaniem - 21,85 ha ochr. mech. przed spa?owaniem - 10,61 tszt; ochr. chem. przed zgryzaniem - 33,84 ha; zwalcz. ryjkowców mechanicznie - 23,42 ha; wyposa?, utrz., eksp. sprz?t. Ppo? - prace r?czne 8 h; wywieszanie tablic informac., ostrzegawcze - prace r?czne 12 h; inne zabiegi z ochrony p-po? - prace r?czne 40 h, mech. rozdr. krzewów, malin, je?yn - 0,4 ha; utrzymanie pasów p-po? - 0,46 kmtr; porz?dkowanie terenu p-po? - 5,15 ha; gaszenie, dogaszanie po?arzysk: prace r?czne - 40 h, prace mechaniczne 13 h; Utrzym. istn. punktów czerp. wody - prace r?czne 23 h; pozyskanie i zrywka: w r?bni I - 2 907,00 m3; w pozosta?ych r?bniach - 338,00 m3; w trzebie?ach pó?nych i CSS - 5 349,00 m3; w trzebie?ach wczesnych oraz CP, PTW - 1 301,00 m3; w ci?ciach przygodnych i pozosta?ych - 2 052,00 m3; utrzymanie szlaków zrywkowych: wyci?cie podszytu bez uk?. - 2 ha, wyci?cie podszytu z uk?. - 1 ha, wykonanie dylowanki - 50 m. pozosta?e prace z pozyskania drewna - prace r?czne, prace pilark?, ci?gnikowe, harwesterem - 257,76 h; utrzymanie parkingów (miejsc postoju) - prace r?czne z urz?dzeniem mechanicznym 34 h.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zamówie? publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z pó?n.zm.-"PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw."proc. odwróconej", której mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet Nr 3 - le?nictwa: Jeziorko, Tuchlin
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exécution:
Nadle?nictwo Wyszków, zasi?g terytorialny le?nictw Jeziorko, Tuchlin
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, tj. prace hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, w szczególno?ci oraz na poziomie wymienionych ni?ej wielko?ci: zabiegi agrotechniczne - 23,74 ha; czyszczenia pó?ne - 40,02 ha; czyszczenia wczesne - 34,88 ha; piel?gnowanie gleby - 47,99 ha; wyprz. prz. gleby pod odnow. nat. - 14,82 ha; wyprzedzaj?ce przygotow. gleby - 5,86 ha; odnowienie luk - 1,76 ha; odnowienie zr?bów - 7,63 ha; odnow. w r?bniach z?o?onych - 13,74 ha; poprawki i uzupe?nienia - 1,29 ha; uzupe?nienia w odnow. naturaln. - 2,68 ha; grodzenie upraw - 7,36 ha; konserwacja ogrodze? - prace r?czne 42 h, prace mechaniczne - 6 h; kontr. wyst?p. szkod. upraw, m?od. - 2,64 ha; zabezpieczanie sadzonek palikami - prace r?czne 7 h; obserw. pu?apek feromonowych - 52 szt; poszukiwania owadów w ?ciole - 37 szt; sprz?tanie ?mieci z teren. le?n. - 130 m3; utyliz. pozosta?o?ci po zabieg. - 80 m3p; ochr. chem. przed spa?owaniem - 9,90 ha ochr. mech. przed spa?owaniem - 20,07 tszt; ochr. chem. przed zgryzaniem - 15,17 ha; zwalcz. ryjkowców mechanicznie - 2,64 ha; r?czne wykaszanie u?ytków ekologicznych i oczyszczanie oczek wodnych - 524,95 h; inne zabiegi z ochrony p-po? - prace r?czne 20 h, mech. rozdr. krzewów, malin, je?yn - 0,2 ha; utrzymanie pasów p-po? - 0,28 kmtr; porz?dkowanie terenu p-po? - 6,65 ha; gaszenie, dogaszanie po?arzysk: prace r?czne - 30 h, prace mechaniczne 14 h; Utrzym. istn. punktów czerp. Wody - prace r?czne 8 h; pozyskanie i zrywka: w r?bni I - 957,00 m3; w pozosta?ych r?bniach - 1 617,00 m3; w trzebie?ach pó?nych i CSS - 3 355,00 m3; w trzebie?ach wczesnych oraz CP, PTW - 1 132,00 m3; w ci?ciach przygodnych i pozosta?ych - 2 259,00 m3; utrzymanie szlaków zrywkowych: wyci?cie podszytu bez uk?. - 2 ha, wyci?cie podszytu z uk?. - 1 ha, wykonanie szlaku operacyjnego - 100 m; wykonanie dylowanki - 120 m. pozosta?e prace z pozyskania drewna - prace r?czne, prace pilark?, ci?gnikowe, harwesterem - 159 h; utrzymanie parkingów (miejsc postoju) - prace r?czne z urz?dzeniem mechanicznym 19 h. zb. nasion z d-stanów gospod. (Ol) - 4 kg; inne sposoby zbioru nasion (Kl, G?óg, Wz) - 13,5 kg.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zamówie? publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z pó?n.zm.-"PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw."proc. odwróconej", której mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet Nr 4 - le?nictwa: Dalekie, Knurowiec, Natalin
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exécution:
Nadle?nictwo Wyszków, zasi?g terytorialny le?nictw Dalekie, Knurowiec, Natalin
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, tj. prace hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz, szkó?karstwa, nasiennictwa i selekcji, w szczególno?ci oraz na poziomie wymienionych ni?ej wielko?ci: zabiegi agrotechniczne - 50,10 ha; czyszczenia pó?ne - 40,04 ha; czyszczenia wczesne - 74,94 ha; piel?gnowanie gleby - 130,49 ha; wyprz. prz. gleby pod odnow. nat. - 26,66 ha; wyprzedzaj?ce przygotow. gleby - 29,30 ha; odnowienie zr?bów - 10,09 ha; odnow. w r?bniach z?o?onych - 10,74 ha; uzupe?nienia w odnow. naturaln. - 4,46 ha; grodzenie upraw - 12,51 ha; konserwacja ogrodze? - prace r?czne 165 h, prace mechaniczne - 47 h; kontr. wyst?p. szkod. upraw, m?od. - 11,19 ha; obserw. pu?apek feromonowych - 22 szt; poszukiwania owadów w glebie - 470 szt; poszukiwania owadów w ?ciole - 53 szt; sprz?tanie ?mieci z teren. le?n. - 210 m3; utyliz. pozosta?o?ci po zabieg. - 100 m3p; ochr. chem. przed spa?owaniem - 10,88 ha ochr. mech. przed spa?owaniem - 66,58 tszt; ochr. chem. przed zgryzaniem - 9,56 ha; zwal.mechan.grzyb.-upr., m?od. - 6,57 ha; zwalcz. ryjkowców mechanicznie - 12,76 ha; wywieszanie tablic informac., ostrzegawcze - prace r?czne 24 h, prace mechaniczne 4 h; inne zabiegi z ochrony p-po? - prace r?czne 65 h, mech. rozdr. krzewów, malin, je?yn - 0,9 ha; prace mechaniczne - 4 h; utrzymanie pasów p-po? - 0,2 kmtr; porz?dkowanie terenu p-po? - 18,45 ha; gaszenie, dogaszanie po?arzysk: prace r?czne - 60 h, prace mechaniczne 15 h; Utrzym. istn. punktów czerp. Wody - prace r?czne 24 h; pozyskanie i zrywka: w r?bni I - 4 764,00 m3; w pozosta?ych r?bniach - 6 208,00 m3; w trzebie?ach pó?nych i CSS - 4 847,00 m3; w trzebie?ach wczesnych oraz CP, PTW - 1 430,00 m3; w ci?ciach przygodnych i pozosta?ych - 4 168,00 m3; utrzymanie szlaków zrywkowych: wyci?cie podszytu bez uk?. - 3 ha, wyci?cie podszytu z uk?. - 1,5 ha, wykonanie szlaku operacyjnego - 50 m; wykonanie dylowanki -50 m. pozosta?e prace z pozyskania drewna - prace r?czne, prace pilark?, ci?gnikowe, harwesterem - 364 h; utrzymanie parkingów (miejsc postoju) - prace r?czne z urz?dzeniem mechanicznym 40 h. zb. nasion z d-stanów gospod. (Db) - 1 600 kg; inne sposoby zbioru nasion (Gr, Jb, Jrz, ?l. t.) - 5,10 kg; zb. szyszek z d-stanów gospod. (So z drzew stoj?cych) - 201 kg (w tym zbiór szyszek do celów prognostycznych - 1kg); Prace r?czne z selekcji i nasiennictwa - 8 H; Zab. ochr. mechan. na szkó?k. lesn. - 299 ar, w tym wykonanie do?ów na p?draki - 62 szt; deszczowanie szkó?ki le?nej - 409 ar; nawo?. mineralne na szk. le?. - 409 ar; nawo?enie organiczne szk. le?. - 409 ar; pr. dla oceny mat. sadz. w szk. l. - 60 ar; podcinanie korzeni w szk. le?. - 60 ar; szkó?kowanie na szkó?ce le?nej - 23 ar; utrzym. gl. w czar. ugorz. szk. l. - 100 ar; utrzymanie obiektów szkó?ki: opryskiwanie oprysk. tunelowym - 20 ar; prace r?czne i ci?gnikowe - 64 h; wyjmowanie mat. sadz. w szk. le?. - 500 tszt; prace r?czne - 8 h; piel?gnowanie i ochrona w szk. - 177,8 ar; pozosta?e prace w szkó?ce - prace r?czne i ci?gnikowe - 142 h; uprawa gleby w szkó?ce - 92 ar; produkcja wielolatek w szkó?ce - 70,5 ar; siewy w szkó?ce - 93 ar.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zamówie? publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z pó?n.zm.-"PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw."proc. odwróconej", której mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet Nr 5 - le?nictwa: Porz?dzie, Ochudno
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exécution:
Nadle?nictwo Wyszków, zasi?g terytorialny le?nictw Porz?dzie, Ochudno
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, tj. prace hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz, szkó?karstwa, nasiennictwa i selekcji, w szczególno?ci oraz na poziomie wymienionych ni?ej wielko?ci: zabiegi agrotechniczne - 28,17 ha; czyszczenia pó?ne - 6,88 ha; czyszczenia wczesne - 28,90 ha; piel?gnowanie gleby - 64,14 ha; wyprz. prz. gleby pod odnow. nat. - 13,61 ha; wyprzedzaj?ce przygotow. gleby - 5,82 ha; odnowienie zr?bów - 7,02 ha; odnow. w r?bniach z?o?onych - 8,71 ha; poprawki i uzupe?nienia - 0,31 ha; uzupe?nienia w odnow. naturaln. - 7,35 ha; grodzenie upraw - 6,56 ha; konserwacja ogrodze? - prace r?czne 140 h, prace mechaniczne - 18 h; kontr. wyst?p. szkod. upraw, m?od. - 2,88 ha; obserw. pu?apek feromonowych - 6 szt; poszukiwania owadów w glebie - 358 szt; poszukiwania owadów w ?ciole - 36 szt; sprz?tanie ?mieci z teren. le?n. - 70 m3; utyliz. pozosta?o?ci po zabieg. - 110 m3p; ochr. chem. przed spa?owaniem - 8,10 ha ochr. mech. przed spa?owaniem - 45,18 tszt; ochr. chem. przed zgryzaniem - 25,80 ha; zwal. mechan. grzyb.- upr., m?od. - 8,06 ha; zwalcz. ryjkowców mechanicznie - 31,43 ha; wywieszanie tablic informac., ostrzegawcze - prace r?czne 10 h; inne zabiegi z ochrony p-po? - prace r?czne 10 h; utrzymanie pasów p-po? - 0,05 kmtr; porz?dkowanie terenu p-po? - 16,75 ha; gaszenie, dogaszanie po?arzysk: prace r?czne - 66 h, prace mechaniczne 15 h; Utrzym. istn. punktów czerp. Wody - prace r?czne 8 h; pozyskanie i zrywka: w r?bni I - 42,00 m3; w pozosta?ych r?bniach - 2 936,00 m3; w trzebie?ach pó?nych i CSS - 6 298,00 m3; w trzebie?ach wczesnych oraz CP, PTW - 1 722,00 m3; w ci?ciach przygodnych i pozosta?ych - 2 184,00 m3; utrzymanie szlaków zrywkowych: wyci?cie podszytu bez uk?. - 2 ha, wyci?cie podszytu z uk?. - 0,61 ha; pozosta?e prace z pozyskania drewna - prace r?czne, prace pilark?, ci?gnikowe, harwesterem - 178 h; utrzymanie parkingów (miejsc postoju) - prace r?czne z urz?dzeniem mechanicznym - 16 h. zb. nasion z d-stanów gospod. (Db) - 700 kg; zb. szyszek z d-stanów gospod. (So z drzew ?ci?tych) - 1 000 kg.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zamówie? publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z pó?n.zm.-"PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw."proc. odwróconej", której mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet Nr 6 - le?nictwa: Nowiny, Somianka
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exécution:
Nadle?nictwo Wyszków, zasi?g terytorialny le?nictw Nowiny, Somianka
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, tj. prace hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz, szkó?karstwa, nasiennictwa i selekcji, w szczególno?ci oraz na poziomie wymienionych ni?ej wielko?ci: zabiegi agrotechniczne - 20,28 ha; czyszczenia pó?ne - 31,43 ha; czyszczenia wczesne - 31,07 ha; piel?gnowanie gleby - 106,14 ha; wyprz. prz. gleby pod odnow. nat. - 2,22 ha; wyprzedzaj?ce przygotow. gleby - 17,57 ha; odnowienie zr?bów - 7,41 ha; odnow. w r?bniach z?o?onych - 12,48 ha; poprawki i uzupe?nienia - 1,20 ha; uzupe?nienia w odnow. naturaln. - 0,83 ha; kszta?tow. granicy ekotonowej - 0,4 ha; grodzenie upraw - 7,46 ha; konserwacja ogrodze? - prace r?czne 50 h, prace mechaniczne - 20 h; kontr. wyst?p. szkod. upraw, m?od. - 8,19 ha; obserw. pu?apek feromonowych - 6 szt; poszukiwania owadów w glebie - 188 szt; poszukiwania owadów w ?ciole - 15 szt; sprz?tanie ?mieci z teren. le?n. - 80 m3; utyliz. pozosta?o?ci po zabieg. - 80 m3p; ochr. chem. przed spa?owaniem - 8,61 ha ochr. mech. przed spa?owaniem - 12,10 tszt; ochr. chem. przed zgryzaniem - 42,51 ha; zwalcz. ryjkowców mechanicznie - 4,72 ha; wyposa?, utrz., eksp. sprz?t. Ppo? - prace r?czne 20 h; wywieszanie tablic informac., ostrzegawcze - prace r?czne 10 h; inne zabiegi z ochrony p-po? - prace r?czne 35 h; mech. rozdr. krzewów, malin, je?yn - 1 ha; porz?dkowanie terenu p-po? - 35,99 ha; gaszenie, dogaszanie po?arzysk: prace r?czne - 50 h, prace mechaniczne 24 h; Utrzym. istn. punktów czerp. Wody - prace r?czne 8 h; pozyskanie i zrywka: w r?bni I - 410,00 m3; w pozosta?ych r?bniach - 5 054,00 m3; w trzebie?ach pó?nych i CSS - 2 959,00 m3; w trzebie?ach wczesnych oraz CP, PTW - 729,00 m3; w ci?ciach przygodnych i pozosta?ych - 1 866,00 m3; utrzymanie szlaków zrywkowych: wyci?cie podszytu bez uk?. - 2 ha, wyci?cie podszytu z uk?. - 1,16 ha, wykonanie dylowanki - 50 m; pozosta?e prace z pozyskania drewna - prace r?czne, prace pilark?, ci?gnikowe, harwesterem - 234 h; utrzymanie parkingów (miejsc postoju) - prace r?czne z urz?dzeniem mechanicznym - 9 h. zb. nasion z d-stanów gospod. (Db, Gb, Brz) - 810 kg; zb. szyszek z d-stanów gospod. (Md z drzew stoj?cych) - 200 kg; Progn. zb. szyszek z drz. st. (Md) - 1 kg; Prace r?czne z selekcji i nasiennictwa - 10 h.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zamówie? publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z pó?n.zm.-"PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw."proc. odwróconej", której mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet Nr 7 - le?nictwa: Czary, Wi?niewo, Ma?aszek, Przetycz, Jeziorko, Tuchlin
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exécution:
Nadle?nictwo Wyszków, zasi?g terytorialny le?nictw Czary, Wi?niewo, Ma?aszek, Przetycz, Jeziorko, Tuchlin
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, tj. prace pozyskania i zrywki, w szczególno?ci oraz na poziomie wymienionych ni?ej wielko?ci: pozyskanie i zrywka: w r?bni I - 10 273,00 m3; w pozosta?ych r?bniach - 800,00 m3; w trzebie?ach pó?nych i CSS - 8 116,00 m3. Prace wykonywane harwesterem - 24 h.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zamówie? publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z pó?n.zm.-"PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw."proc. odwróconej", której mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet Nr 8 - le?nictwa: Dalekie, Knurowiec, Natalin, Porz?dzie, Ochudno, Nowiny, Somianka
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exécution:
Nadle?nictwo Wyszków, zasi?g terytorialny le?nictw Dalekie, Knurowiec, Natalin, Porz?dzie, Ochudno, Nowiny, Somianka
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, tj. prace pozyskania i zrywki, w szczególno?ci oraz na poziomie wymienionych ni?ej wielko?ci: pozyskanie i zrywka: w r?bni I - 10 217,00 m3; w pozosta?ych r?bniach - 3 253,00 m3; w trzebie?ach pó?nych i CSS - 7 205,00 m3. Prace wykonywane harwesterem - 32 h.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zamówie? publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z pó?n.zm.-"PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw."proc. odwróconej", której mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
24/10/2022
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga? w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu co do zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym oraz uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej. W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5) Date de lancement des procédures d'attribution:
24/10/2022
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sekretariat Biura Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Pologne-Leszczydó?-Nowiny: Services sylvicolesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forêt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement