Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-LeszczydÛ?-Nowiny: Services sylvicoles

2022/S 131-374541  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-LeszczydÛ?-Nowiny: Services sylvicoles 2022/S 131-374541 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo WyszkÛw NumÈro national d'identification: 7620005225 Adresse postale: Le?nikÛw 27 Ville: LeszczydÛ?-Nowiny Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: Waldemar Wa?czyk Courriel: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 297425046 Fax: +48 297425046 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://wyszkow.warszawa.lasy.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wyszkow/zamowienia-publiczne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa WyszkÛw w roku 2022 NumÈro de rÈfÈrence: ZG.270.23.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet Nr 5ñ le?nictwa: Porz?dzie, Ochudno;
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forÍt
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exÈcution:
Nadle?nictwo WyszkÛw, zasi?g terytorialny le?nictw Porz?dzie, Ochudno;
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ñ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ñ zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ñ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ñ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia, okre?lono w za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kodÛw czynno?ci opisuj?cych poszczegÛlne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamÛwienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0200/16-00, nazwa ÑKompleksowy projekt ochrony gatunkÛw i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarz?dzanych przez PGL Lasy Pa?stwoweî
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 011-024662
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 5 IntitulÈ:
Pakiet Nr 5ñ le?nictwa: Porz?dzie, Ochudno;
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
29/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "EDMAR" S.C. Edward Parszczy?ski NumÈro national d'identification: 7621011162 Adresse postale: 114A Ville: Porz?dzie Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-205 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych ÑEDMARî sc Damian Parszczy?ski NumÈro national d'identification: 7621987578 Adresse postale: 114A Ville: Porz?dzie Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-205 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 893 219.45 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienia te polega? b?d? na powtÛrzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamÛwienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamÛwie? nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. .
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sekretariat Departamentu Odwo?a? Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exÈcution:
Nadle?nictwo WyszkÛw, zasi?g terytorialny le?nictw Porz?dzie, Ochudno
VII.1.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ñ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ñ zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ñ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ñ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia, okre?lono w za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kodÛw czynno?ci opisuj?cych poszczegÛlne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamÛwienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 893 219.45 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "EDMAR" S.C. Edward Parszczy?ski NumÈro national d'identification: 7621011162 Adresse postale: 114A Ville: Porz?dzie Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-205 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "EDMAR" S.C. Damian Parszczy?ski NumÈro national d'identification: 7621987578 Adresse postale: 114A Ville: Porz?dzie Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-205 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Rekompensata wzrostu cen paliw p?ynnych
   1.  Na zasadach okre?lonych w Aneksie, Zamawiaj?cy b?dzie p?aci? Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy wskazanych w ust. 2 (??cznie: ÑRekompensatyî).
   2.  Rekompensaty b?d? p?atne w odniesieniu do nast?puj?cych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy (ÑCzynno?ci Rekompensowaneî): 1) Grupa 1: (CWD-D) ca?kowity wyrÛb drewna technologi? dowoln?, (CWD-P) ca?kowity wyrÛb drewna pilark?, 2) Grupa 3: (ZRYW-WYD1) dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki do 500 m, (ZRYW-WYD2) dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki od 501 do 1000 m, (ZRYW-WYD3) dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki powy?ej 1000 m, 3) Grupa 6: (ROZDR-PP) rozdrabnianie pozosta?o?ci drzewnych na ca?ej powierzchni bez mieszania z gleb?, (ROZDR-PDR) rozdrabnianie pozosta?o?ci drzewnych na ca?ej powierzchni bez mieszania z gleb? na powierzchniach z wyrobion? drobnic?, (ROZDR-PGL) rozdrabnianie pozosta?o?ci drzewnych na ca?ej powierzchni wraz z mieszaniem z gleb?, (ROZME-DRZ) mechaniczne rozdrabnianie stoj?cych drzewek na po?arzyskach i przepad?ych uprawach, (ROZME-KRZ) mechaniczne rozdrabnianie krzewÛw, malin, je?yn itp., 4) Grupa 8: (WYK-PASCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na powierzchni pow. 0,50 ha, (WYK-PA5CZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda), (WYK-PASCP) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym pod okapem, (WYK-POGCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym z pog??biaczem na powierzchni pow. 0,50 ha, (WYK-P5GCP) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym z pog??biaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda), (WYK-FREZ) przygotowanie gleby p?ugiem aktywnym z pog??biaczem, (WYK-FREZ2) przygotowanie gleby p?ugiem aktywnym bez pog??bienia, 5) Grupa 9: (WYK-FRECZ) przygotowanie gleby frezem w pasy, (WYK-RAB1) wykonanie rabatowa?kÛw p?ugiem specjalistycznym 1-odk?adnicowym, (WYK-WA?K) przygotowanie gleby p?ugofrezark?, (ODN-PASC) odchwaszczanie, odnawianie pasÛw przeciwpo?arowych, 6) Grupa 11: (KOSZ-CHN) wykaszanie chwastÛw w uprawach oraz usuwanie nalotÛw w uprawach pochodnych, (CW-W) czyszczenia wczesne, (CP-W) czyszczenia pÛ?ne, Celem uchylenia w?tpliwo?ci Strony potwierdzaj? sobie wzajemnie, ?e Rekompensaty b?d? p?atne w stosunku do Czynno?ci Rekompensowanych zleconych rÛwnie? w ramach Opcji.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
(I) w trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy;(II) agresja Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych, o ktÛrym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, ktÛrego Zamawiaj?cy nie mÛg? przewidzie? dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?;(III) wzrost cen paliw p?ynnych, o ktÛrym mowa w pkt (I) powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, ktÛre nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w ktÛrych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 902 819.94 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 911 675.54 PLN Pologne-LeszczydÛ?-Nowiny: Services sylvicolesType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forêt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement