Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 21/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Leszno: Sacs et sachets

2022/S 18-042802  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Leszno: Sacs et sachets 2022/S 018-042802 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Oczyszczania Spó?ka z o.o.
Numéro national d'identification: 6972057367 Adresse postale: ul. Saperska 23 Ville: Leszno Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Code postal: 64-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sandra Urbaniak Courriel: przetargi@mzoleszno.com.pl Téléphone: +48 655259293 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzoleszno.com.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sukcesywna dostawa worków do segregacji odpadów Numéro de référence: ZP.PN.03.2022
II.1.2) Code CPV principal 18930000 Sacs et sachets
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa worków wykonanych z folii LDPE lub HDPE wraz ze zgrzewem bocznym i ta?m? ?ci?gaj?c? umieszczon? w tunelu w górnej cz??ci worka oraz nadrukiem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. ??czna szacunkowa ilo?? wszystkich worków: a) Worki na tworzywa sztuczne i metale o pojemno?ci 120 litrów w ilo?ci 755 000 szt. b) Worki na papier o pojemno?ci 120 litrów w ilo?ci 239 000 szt. c) Worki na szk?o bezbarwne o pojemno?ci 80 litrów w ilo?ci 157 000 szt. d) Worki na szk?o kolorowe o pojemno?ci 80 litrów w ilo?ci 103 000 szt.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby dostarczone worki by?y fabrycznie nowe, wykonane z folii LDPE lub HDPE, pó?prze?roczyste, bezzapachowe i wytrzyma?e. Boki worka powinny by? trwale zgrzane, uniemo?liwiaj?c rozerwanie po obci??eniu, odporne na dzia?anie wilgoci i ?rodków chemicznych. Worki nie mog? si? elektryzowa?.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19520000 Produits en plastique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'exécution:
Miejsce dostaw worków: a) Miejski Zak?ad Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno w godzinach 7:00-13:00 b) Baza Rawicz, ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz w godzinach 7:00-13:00
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa worków wykonanych z folii LDPE lub HDPE wraz ze zgrzewem bocznym i ta?m? ?ci?gaj?c? umieszczon? w tunelu w górnej cz??ci worka oraz nadrukiem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. ??czna szacunkowa ilo?? wszystkich worków: a) Worki na tworzywa sztuczne i metale o pojemno?ci 120 litrów w ilo?ci 755 000 szt. b) Worki na papier o pojemno?ci 120 litrów w ilo?ci 239 000 szt. c) Worki na szk?o bezbarwne o pojemno?ci 80 litrów w ilo?ci 157 000 szt. d) Worki na szk?o kolorowe o pojemno?ci 80 litrów w ilo?ci 103 000 szt.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby dostarczone worki by?y fabrycznie nowe, wykonane z folii LDPE lub HDPE, pó?prze?roczyste, bezzapachowe i wytrzyma?e. Boki worka powinny by? trwale zgrzane, uniemo?liwiaj?c rozerwanie po obci??eniu, odporne na dzia?anie wilgoci i ?rodków chemicznych. Worki nie mog? si? elektryzowa?.
   3.  Napis na workach winien by? jednokolorowy, jednostronny, a raport co maksymalnie 15 cm. Jako?? nadruku nie mo?e powodowa? utrudnie? w odczytaniu tre?ci zamieszczonych na worku. Wykonanie matrycy stanowi koszt Wykonawcy.
   4.  Worki winny posiada? ta?m? ?ci?gaj?c? o szeroko?ci min. 40 mm umieszczon? w tunelu w górnej cz??ci worka. Worek i ta?ma stanowi? komplet
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby worki spe?nia?y poni?sze parametry techniczne oraz: a) Cz??? worków posiada?a nadruk matrycy, której wzór stanowi za??cznik nr 9a do SWZ: I. Worki na tworzywa sztuczne i metale: a. Kolor ?ó?ty - za palety RAL nr 1018, b. Nadruk w kolorze czarnym, c. Pojemno?? 120 litrów, d. Rozmiar 700 x 1100 mm, e. Wytrzyma?o?? nie mniejsza ni? 10 kg, f. Ilo??: 730 000 szt. II. Worki na papier: a. Kolor niebieski - z palety RAL nr 5015, b. Nadruk w kolorze czarnym, c. Pojemno?? 120 litrów, d. Rozmiar 700 x 1100 mm, e. Wytrzyma?o?? nie mniejsza ni? 15 kg, f. Ilo??: 226 000 szt. III. Worki na szk?o bezbarwne: a. Kolor bia?y - z palety RAL nr 9003, b. Nadruk w kolorze czarnym, c. Pojemno?? 80 litrów, d. Rozmiar 600 x 950 mm, e. Wytrzyma?o?? nie mniejsza ni? 15 kg, f. Ilo??: 157 000 szt. IV. Worki na szk?o kolorowe: a. Kolor zielony - z palety RAL nr 6017, b. Nadruk w kolorze czarnym, c. Pojemno?? 80 litrów, d. Rozmiar 600 x 950 mm, e. Wytrzyma?o?? nie mniejsza ni? 15 kg, f. Ilo??: 103 000 szt. b) Cz??? worków posiada?a nadruk matrycy, której wzór stanowi za??cznik nr 9b do SWZ: I. Worki na tworzywa sztuczne i metale: a. Kolor ?ó?ty - z palety RAL nr 1018, b. Nadruk w kolorze czarnym, c. Pojemno?? 120 litrów, d. Rozmiar 700 x 1100 mm, e. Wytrzyma?o?? nie mniejsza ni? 10 kg, f. Ilo??: 25 000 szt. II. Worki na papier: a. Kolor niebieski - z palety RAL 5015, b. Nadruk w kolorze czarnym, c. Pojemno?? 120 litrów, d. Rozmiar 700 x 1100 mm, e. Wytrzyma?o?? nie mniejsza ni? 15 kg, f. Ilo??: 13 000 szt.
   6.  Worki powinny by? dzielone, osobno zwijane w rolki po 10 szt. rolka, pakowane w paczki po 20 rolek, tj. 200 szt. worków w paczce.
   7.  Zamawiaj?cy informuje, ?e niespe?nienie powy?szych wymaga? spowoduje odrzucenie oferty.
   8.  Zamawiaj?cy informuje, i? minimalna wielko?? ?wiadczenia, w ramach przedmiotowego zamówienia, nie mo?e by? ni?sza ni? 80% ilo?ci worków okre?lonych w ust. 1 powy?ej.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia od daty zg?oszenia zapotrzebowania / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e: posiada polis? od odpowiedzialno?ci cywilnej (lub inny równowa?ny dokument) z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum? gwarancyjn? nie ni?sz? ni? 250.000,00 PLN
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e wykona? w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie minimum jedn? dostaw?, która polega?a na dostawie worków do segregacji odpadów komunalnych o warto?ci nie mniejszej ni? 200.000,00 PLN brutto oraz za??czy dowody potwierdzaj?ce, ?e ta dostawa zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Termin wykonania zamówienia: 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy przez Strony.
   2.  Miejsce dostaw worków: a) Miejski Zak?ad Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno w godzinach 7:00-13:00 b) Baza Rawicz, ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz w godzinach 7:00-13:00
   3.  Szczegó?owe warunki dotycz?ce odbioru przedmiotu zamówienia o wraz warunki p?atno?ci zosta?y okre?lone we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 21/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/02/2022 Heure locale: 10:05 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224558700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224558700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdzia?u SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow? Izb? Odwo?awcz? orzeczenia. 10. Zamawiaj?cy nie pó?niej ni? na 7 dni przed up?ywem wa?no?ci wadium wzywa Wykonawców pod rygorem wykluczenia z post?powania, do przed?u?enia wa?no?ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb?dny do zabezpieczenia post?powania do momentu zawarcia umowy. Je?eli odwo?anie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwanie kieruje si? jedynie do Wykonawcy, którego ofert? wybrano jako najkorzystniejsz?. 11. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, jednak nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? SIWZ zamieszcza j? równie? na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub SIWZ, wzywaj?c Wykonawc? do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224558700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Leszno: Sacs et sachetsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
18930000 - Sacs et sachets 
19520000 - Produits en plastique