Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Leszno: Services de blanchisserie et de nettoyage sec

2020/S 147-361552  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Leszno: Services de blanchisserie et de nettoyage sec 2020/S 147-361552 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Zespolony Adresse postale: ul. Kiepury 45 Ville: Leszno Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 64-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena G?Ûwczy?ska Courriel: przetargi@wsz.leszno.pl TÈlÈphone: +48 655253764 Fax: +48 655268294 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wsz.leszno.pl www.wsz.leszno.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.wsz.leszno.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie kompleksowych us?ug prania, dzier?awa bielizny szpitalnej oraz automatÛw do wydawania odzie?y z wykorzystaniem technologii RFiD NumÈro de rÈfÈrence: DZ-751-44/20
II.1.2) Code CPV principal 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage sec
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie kompleksowych us?ug prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, dzier?awa i naprawa uszkodzonej bielizny i odzie?y szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz dzier?awa automatÛw do wydawania i odbierania odzie?y operacyjnej oraz odzie?y jednego dnia z wykorzystaniem technologii RFiD oraz transport do i z oddzia?Ûw i dzia?Ûw WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie szczegÛ?owo okre?lonych w pkt
   3. 3. SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 98315000 Services de repassage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie kompleksowych us?ug prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, dzier?awa i naprawa uszkodzonej bielizny i odzie?y szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz dzier?awa automatÛw do wydawania i odbierania odzie?y operacyjnej oraz odzie?y jednego dnia z wykorzystaniem technologii RFiD oraz transport do i z oddzia?Ûw i dzia?Ûw WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie szczegÛ?owo okre?lonych w pkt
   3. 3. SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Czas wykonania us?ugi / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: Sytuacje nag?e / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zgodnej z przedmiotem niniejszego zamÛwienia na warto? co najmniej 500 000 PLN.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona minimum 1 us?ug polegaj?ca na praniu, dezynfekcji oraz dzier?awie bielizny szpitalnej z wykorzystaniem technologii RFiD na kwot co najmniej 600 000,00 PLN. Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, i dysponuje: ó urz?dzeniami pralniczymi wyposa?onymi w automatyczny system dozowania wszystkich ?rodkÛw pior?co-dezynfekcyjnych o ??cznej wydajno?ci min. 500 kg/dzie?, ó minimum jednym urz?dzeniem do prania, suszenia, prasowania i sk?adania bielizny i odzie?y, ó minimum dwoma ?rodkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamÛwienia, ktÛre s przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z wzorem umowy stanowi?cym za??cznik nr 18.2 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
W siedzibie zamawiaj?cego ñ pok. 8, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia ubiega si mog wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu w okoliczno?ciach,o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Do oferty ka?dy wykonawca musi za??czy wype?niony formularz ofertowy, dowÛd wniesienia wadium, pe?nomocnictwo (je?eli dotyczy), aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie JEDZ. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie wykonawc na podstawie art. 26 ust. 1 ust. Pzp, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentÛw: ó w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiaj?cy ??da informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, ó o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ó odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, ó o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, ó w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w pkt
   5. 1.4. SIWZ zamawiaj?cy ??da dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn okre?lon przez zamawiaj?cego, ó wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane,; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 mies. przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ó wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu i urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy us?ug lub robÛt budowlanych w celu wykonania zamÛwienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (w zakresie wskazanym w pkt
   5. 1.2.3 SIWZ). W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego, zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentÛw: ó opisy technologii prania i dezynfekcji bielizny uwzgl?dniaj?cy: stosowane ?rodki pior?ce i sposoby ich dozowania, opis prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, ó opini Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalaj?c na pranie bielizny szpitalnej oraz ?rodki transportu spe?niaj?ce wymagania niezb?dne do przewo?enia bielizny szpitalnej, ó o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przyn. do tej samej grupy kapita?owej. Ka?da oferta musi zosta zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 60 000,00 PLN.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej szczegÛ?owo okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
98310000 - Services de blanchisserie et de nettoyage à sec 
98315000 - Services de repassage