Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Leszno:Services d'Èlagage

2024/S 12-031660  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Leszno: Services d'Èlagage 2024/S 012-031660 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Leszno NumÈro national d'identification: 411050445 Adresse postale: ul. Kazimierza Karasia 15 Ville: Leszno Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Code postal: 64-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Polaszek Courriel: bzp@leszno.pl TÈlÈphone: +48 655298158 Fax: +48 655298220 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.leszno.pl/ Adresse du profil díacheteur: www.bip.leszno.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie we w?a?ciwym stanie mienia znajduj?cego si? na terenie Mini ZOO i parku 1000-lecia w Lesznie oraz opieka nad zwierz?tami znajduj?cymi si? w Mini Zoo w Parku 1000-lecia w Lesznie w 2024 roku NumÈro de rÈfÈrence: GK.271.04.2023
II.1.2) Code CPV principal 77211500 Services d'Èlagage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: - utrzymanie we w?a?ciwym stanie mienia znajduj?cego si? na terenie Mini ZOO oraz Parku 1000-lecia w Lesznie; - opieka nad zwierz?tami znajduj?cymi si w Mini ZOO w Parku 1000-lecia w Lesznie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 422 765.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50800000 Services divers d'entretien et de rÈparation 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts 77342000 Taille des haies 85200000 Services vÈtÈrinaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'exÈcution:
Leszno
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest nast?puj?cy zakres us?ug, jakie ma ?wiadczy? Wykonawca w ramach zawartej umowy: I. Utrzymanie we w?a?ciwym stanie mienia znajduj?cego si? na terenie Mini ZOO oraz Parku 1000-lecia w Lesznie.
   1.  Przez ca?oroczne utrzymanie mienia we w?a?ciwym stanie Zamawiaj?cy rozumie: a) utrzymywanie terenu Mini ZOO oraz Parku 1000-lecia w czysto?ci poprzez: zamiatanie, koszenie trawy, wygrabianie li?ci, trawy oraz wywÛz biomasy, przycinanie krzewÛw i drzew, odchwaszczanie, podlewanie, usuwanie ?niegu i likwidacja ?lisko?ci alejek w miar? potrzeb. b) dbanie o powierzone mienie przez dokonywanie bie??cych remontÛw oraz napraw: naprawa uszkodzonych elementÛw drewnianych ( w tym ?awek oraz koszy); zapewnienie prawid?owego funkcjonowania wszelkich instalacji znajduj?cych si? na terenie Parku 1000-lecia (w tym instalacj? elektryczn?, wod. ñ kan. i sanitarn?); zlecanie napraw w razie wyst?pienia takiej konieczno?ci, c) usuwanie nasadze? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu zwiedzaj?cych oraz w razie konieczno?ci wykonywanie nowych nasadze?, d) przeprowadzanie na terenie Mini ZOO oraz Parku 1000-lecia (co najmniej raz w roku) wraz z zarz?dc? terenu - pracownikiem Urz?du Miasta Leszna przegl?dÛw wizualnych stanu drzew i krzewÛw, z ktÛrego nale?y sporz?dzi? stosowny protokÛ?.
   2.  Ca?o?? prac realizowanych przez Wykonawc? na terenie Mini ZOO oraz Parku 1000-lecia ma prowadzi? do przeprowadzenia szeregu czynno?ci pozwalaj?cych na popraw? bezpiecze?stwa osÛb odwiedzaj?cych Park, a tak?e na zwi?kszenie estetyki i funkcjonalno?ci ca?ego obiektu. II. Opieka nad zwierz?tami znajduj?cymi si? w Mini ZOO w Parku 1000-lecia w Lesznie:
   1.  Przez ca?oroczne zapewnienie opieki zwierz?tom Zamawiaj?cy rozumie: a) zakup niezb?dnej zwierz?tom karmy z uwzgl?dnieniem ich indywidualnych potrzeb; b) karmienie zwierz?t zgodnie z zapotrzebowaniem; c) zapewnienie zwierz?tom bezpo?redniego dost?pu do ?wie?ej wody; d) sprz?tanie wybiegÛw i domkÛw dla zwierz?t, a tak?e sprz?tanie wszystkich innych pomieszcze? na terenie Parku 1000-lecia; e) systematyczny przegl?d zwierz?t i ptactwa znajduj?cego si? w Mini ZOO pod wzgl?dem zdrowotno?ci, z uwzgl?dnieniem zalece? s?u?by weterynaryjnej; f) wykonywanie niezb?dnych zabiegÛw piel?gnacyjnych zwierz?t, w zale?no?ci od potrzeb (mi?dzy innymi czesanie, strzy?enie), a tak?e socjalizacja zwierz?t (oswajanie); g) pomoc przy podstawowych zabiegach weterynaryjnych; h) zakup lekÛw i innych niezb?dnych materia?Ûw, podawanie lekÛw zwierz?tom zalecanych przez lekarza weterynarii; i) zagospodarowanie powsta?ego obornika; j) prowadzenie zorganizowanych lekcji edukacyjnych dla przedszkoli, szkÛ?, instytucji oraz zainteresowanych osÛb, k) w razie potrzeby dy?ury w przypadkach chorÛb zwierz?t lub innych nieprzewidzianych zdarze? / wydarze? losowych; l) wykonanie innych prac zleconych, obejmuj?cych swoim zakresem przedmiot zamÛwienia.
   2.  Wykonawca, realizuj?c t? cz??? zadania, ma zapewni? poprzez swoje dzia?ania dobrostan zwierz?t przebywaj?cych w Mini ZOO na terenie Parku 1000-lecia w Lesznie.
   3.  W razie potrzeby zakup lub sprzeda? zwierz?t (w wyniku zgonu lub rozmno?enia).
   4.  Przygotowywanie i przekazywanie sprawozda?, wnioskÛw oraz niezb?dnych dokumentÛw dotycz?cych mi?dzy innymi dobrostanu zwierz?t, nadania numeru siedziby stada itp., wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛw do wyznaczonych instytucji lub jednostek.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Wyja?nienie: Przedmiotowe zamÛwienie udzielane jest na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 216 ust. 1 ww. ustawy zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu Zamawiaj?cy zamieszcza w BZP og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy, przed udzieleniem zamÛwienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11-14, na zasadach okre?lonych w dziale III rozdziale
   2. 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : GK.271.04.2023 IntitulÈ:
Utrzymanie we w?a?ciwym stanie mienia znajduj?cego si? na terenie Mini ZOO i Parku 1000-lecia w Lesznie oraz opieka nad zwierz?tami znajduj?cymi si? w MINI ZOO w Parku 1000-lecia w Lesznie w 2024 roku
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miejski Zak?ad Zieleni w Lesznie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6972359973 Ville: Leszno Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Code postal: 64-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 422 765.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 422 720.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d polubowny przy prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub z zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a;
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne;
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne;
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo 10. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub dokumentÛw zamÛwienia, zamieszcza j? rÛwnie? na stronie internetowej, na ktÛrej jest zamieszczone og?oszenie o zamÛwieniu lub s? udost?pniane dokumenty zamÛwienia, wzywaj?c WykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 11. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktÛrej przyst?puje.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Utrzymanie we w?a?ciwym stanie mienia znajduj?cego si? na terenie Mini ZOO i parku 1000-lecia w Lesznie oraz opieka nad zwierz?tami znajduj?cymi si? w Mini Zoo w Parku 1000-lecia w Lesznie w 2024 roku 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50800000 - Services divers d'entretien et de réparation 
77211500 - Services d'élagage 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
77342000 - Taille des haies 
85200000 - Services vétérinaires