Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Libi??: Services de concession de crédit

2020/S 149-365982  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Libi??: Services de concession de crédit 2020/S 149-365982 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Libi??, Urz?d Miejski w Libi??u Numéro national d'identification: 276257989 Adresse postale: ul. Dzia?kowa 1 Ville: Libi? Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-590 Pays: Pologne Point(s) de contact: W kwestiach merytorycznych: Lucyna N?dza - Kierownik Wydzia?u Finansowo-Bud?etowego, Magdalena Fil - Kierownik Referatu Bud?etu i Ksi?gowo?ci. W kwestiach formalnych Gabriela Bury - Inspektor Biura ds. Zamówie Publicznych Courriel: zp@libiaz.pl Téléphone: +48 326249200 Fax: +48 326249292 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.libiaz.pl www.libiaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 11 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy Libi? Numéro de référence: ZP.271.8.2020
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crédit
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 11 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy Libi??, na nast?puj?cych warunkach: 1) udzielenie kredytu nast?pi w 4 transzach: I transza w wysoko?ci 1 000 000,00 PLN w dniu 17 sierpnia 2020 r., II transza w wysoko?ci 3 000 000,00 PLN w dniu 14 wrze?nia 2020 r., III transza w wysoko?ci 3 000 000,00 PLN w dniu 16 listopada 2020 r., IV transza w wysoko?ci 4 000 000,00 PLN w dniu 14 grudnia 2020 r. 2) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? niewykorzystania w ca?o?ci przyznanego kredytu (zmniejszenie wielko?ci ostatniej transzy lub rezygnacja z niej) bez ponoszenia dodatkowych prowizji i op?at z tego tytu?u. 3) Okres kredytowania - do 31.12.2030. Ci?g dalszy opisu w cz??ci II.2.4 og?oszenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 1 270 392.46 PLN / Offre la plus élevée: 1 284 257.38 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exécution:
Libi?
II.2.4) Description des prestations:
Ci?g dalszy opisu z cz. II.1.4 4) Sp?ata kredytu (kapita?u) od 2022 roku. Sp?ata kapita?u w latach 2022-2030, kwartalna, w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 wrze?nia i do 31 grudnia ka?dego roku. Raty w roku 2022 w wysoko?ci po 25 000,00 PLN, w roku 2023 w wysoko?ci po 175 000,00 PLN, w roku 2024 w wysoko?ci po 250 000,00 PLN, w roku 2025 w wysoko?ci po 325 000,00 PLN, w latach 2026-2027 w wysoko?ci po 350 000,00 PLN, w roku 2028 w wysoko?ci po 400 000,00 PLN, w roku 2029 w wysoko?ci po 425 000,00 PLN, w roku 2030 w wysoko?ci po 450 000,00 PLN. 5) Wysoko? kwartalnych sp?at kapita?u mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od faktycznego wykorzystania kredytu i zostanie ustalona po 14.12.2020 (tj. ostatecznym terminie uruchomienia kredytu). 6) Sp?ata odsetek od 2021 roku. Odsetki za okres od 17.8.2020 do 31.12.2020 p?atne b?d w styczniu 2021 roku. Nast?pne odsetki p?atne b?d w okresach kwartalnych, w miesi?cu nast?pnym po up?ywie kwarta?u, za który s naliczane. Ostatnie odsetki p?atne b?d do 31.12.2030. 7) Oprocentowanie kredytu b?dzie zmienne, uzale?nione od stawki WIBOR trzymiesi?cznej, wyliczonej jako ?rednia arytmetyczna notowa pomi?dzy pierwszym a ostatnim dniem kwarta?u poprzedzaj?cego kwarta?, za który naliczane s odsetki, skorygowanej o sta? mar? banku. 8) Odsetki naliczane b?d w oparciu o rzeczywiste saldo zad?u?enia. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje si?, ?e miesi?c ma rzeczywist liczb dni, a rok 365 dni. 9) Bank naliczy jednorazow prowizj od przyznanego kredytu - w zwi?zku z karencj w sp?acie odsetek prowizja jest obligatoryjna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami). 10) Kredytowanie odbywa si b?dzie bez konieczno?ci otwarcia rachunku pomocniczego. 11) Koszt kredytu stanowi odsetki oraz prowizja od przyznanego kredytu. Nie dopuszcza si naliczania ?adnych innych dodatkowych op?at (np. za przelewy, za wydanie opinii). 12) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? wcze?niejszej sp?aty kredytu lub jego wybranych cz??ci bez doliczania jakichkolwiek op?at, kar, etc. 13) Zabezpieczeniem sp?aty kredytu b?dzie weksel "in blanco". 14) Zamawiaj?cy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówie publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych wszelkie czynno?ci zwi?zane z obs?ug administracyjno-ksi?gow kredytu. 15) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiaj?cy uprawniony jest do wykonywania czynno?ci kontrolnych wobec wykonawcy odno?nie do spe?niania przez wykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych wskazane w punkcie 14 czynno?ci. Zamawiaj?cy uprawniony jest w szczególno?ci do: 1) ??dania o?wiadcze i dokumentów w zakresie potwierdzenia spe?niania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) ??dania wyja?nie w przypadku w?tpliwo?ci w zakresie potwierdzenia spe?niania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania ?wiadczenia. 16) W trakcie realizacji zamówienia na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie wykonawca przed?o?y Zamawiaj?cemu wskazany poni?ej dowód w celu potwierdzenia spe?nienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez wykonawc osób wykonuj?cych wskazane w punkcie 14 czynno?ci w trakcie realizacji zamówienia: - o?wiadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci, których dotyczy wezwanie Zamawiaj?cego. O?wiadczenie to powinno zawiera w szczególno?ci: dok?adne okre?lenie podmiotu sk?adaj?cego o?wiadczenie, dat z?o?enia o?wiadczenia, wskazanie, ?e obj?te wezwaniem czynno?ci wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z?o?enia o?wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Szczegó?owy opis zamówienia zosta opisany w rozdziale III SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 087-207725
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 11 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy Libi?
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-955 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 366 757.38 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 270 392.46 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, które maj lub mia?y interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponios?y lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit