Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lidzbark Warmi?ski: Logiciels de gestion de systËme, de stockage et de gestion de contenu

2022/S 130-368892  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Lidzbark Warmi?ski: Logiciels de gestion de systËme, de stockage et de gestion de contenu 2022/S 130-368892 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZESP"? OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMI?SKIM NumÈro national d'identification: 000308459 Adresse postale: ul. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego 37 Ville: Lidzbark Warmi?ski Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 11-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewelina Wojtala Courriel: zamowienia.publiczne@zozlw.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zozlw.pl/zamowienia-publiczne
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: ZespÛ? Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑDostawa i wdro?enie sprz?tu i oprogramowaniaî ÑPoprawa jako?ci i dost?pno?ci us?ug medycznych poprzez unowocze?nienie systemu informatycznego w ZOZ w Lidzbarku Warmi?skim NumÈro de rÈfÈrence: ZOZ.V.260-6/ZP/22
II.1.2) Code CPV principal 48780000 Logiciels de gestion de systËme, de stockage et de gestion de contenu
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
1)Cz??? pierwsza pn.: Dostawa i wdro?enie sprz?tu i oprogramowania w ramach Projektu ÑPoprawa jako?ci i dost?pno?ci us?ug medycznych poprzez unowocze?nienie systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmi?skimî na ktÛry sk?adaj? si? nast?puj?ce elementy: a) dostosowanie zintegrowanego systemu HIS oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) do wymogÛw ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2021.666 z pÛ?n. zm.) oraz udost?pnienie e-us?ug dla pacjentÛw i personelu medycznego celem poprawy, jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? zdrowotnych na terenie na terenie powiatu lidzbarskiego wraz z dostaw? niezb?dnego sprz?tu IT, b) dostawa sprz?tu komputerowego, c) modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dostosowanie pomieszczenia w budynku administracji na pomieszczenie serwerowni zapasowej; 2) Cz??? druga pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdro?enie nowego serwisu internetowego (Portal podmiotu).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 895 220.52 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa i wdro?enie sprz?tu i oprogramowania w ramach Projektu ÑPoprawa jako?ci i dost?pno?ci us?ug medycznych poprzez unowocze?nienie systemu informatycznego w ZOZ w Lidzbarku Warmi?skim"
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30236000 MatÈriel informatique divers 48400000 Logiciels de transactions commerciales et de transactions personnelles 48700000 Logiciels utilitaires 48780000 Logiciels de gestion de systËme, de stockage et de gestion de contenu 48820000 Serveurs 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 48600000 Logiciels de bases de donnÈes et d'exploitation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exÈcution:
Lidzbark Warmi?ski
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa i wdro?enie sprz?tu i oprogramowania na ktÛry sk?adaj? si? nast?puj?ce elementy: a) dostosowanie zintegrowanego systemu HIS oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) do wymogÛw ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2021.666 z pÛ?n. zm.) oraz udost?pnienie e-us?ug dla pacjentÛw i personelu medycznego celem poprawy, jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? zdrowotnych na terenie na terenie powiatu lidzbarskiego wraz z dostaw? niezb?dnego sprz?tu IT, b) dostawa sprz?tu komputerowego, c) modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dostosowanie pomieszczenia w budynku administracji na pomieszczenie serwerowni zapasowej
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: dodatkowe funkcjonalno?ci systemu / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: skrÛcenie terminu usuni?cia b??dÛw oprogramowania aplikacyjnego w okresie gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPWM.03.02.00-28-0007/19-00Projekt pn. ÑPoprawa jako?ci i dost?pno?ci us?ug medycznych poprzez unowocze?nienie systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmi?skimî RPO WojewÛdztwa Warmi?sko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa Cyfrowy region RPWM.03.00.00, Dzia?anie RPWM.03.02.00 E-zdrowie
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa i wdro?enie sprz?tu i oprogramowania w ramach Projektu ÑPoprawa jako?ci i dost?pno?ci us?ug medycznych poprzez unowocze?nienie systemu informatycznego w ZOZ w Lidzbarku Warmi?skim"
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30236000 MatÈriel informatique divers 48400000 Logiciels de transactions commerciales et de transactions personnelles 48700000 Logiciels utilitaires 48780000 Logiciels de gestion de systËme, de stockage et de gestion de contenu 48820000 Serveurs 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 48600000 Logiciels de bases de donnÈes et d'exploitation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exÈcution:
Lidzbark Warmi?ski
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa i wdro?enie sprz?tu i oprogramowania na ktÛry sk?adaj? si? nast?puj?ce elementy: a) dostosowanie zintegrowanego systemu HIS oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) do wymogÛw ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2021.666 z pÛ?n. zm.) oraz udost?pnienie e-us?ug dla pacjentÛw i personelu medycznego celem poprawy, jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? zdrowotnych na terenie na terenie powiatu lidzbarskiego wraz z dostaw? niezb?dnego sprz?tu IT, b) dostawa sprz?tu komputerowego, c) modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dostosowanie pomieszczenia w budynku administracji na pomieszczenie serwerowni zapasowej
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: dodatkowe godziny rozwojowe / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: skrÛcenie terminu usuni?cia b??dÛw / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPWM.03.02.00-28-0007/19-00Projekt pn. ÑPoprawa jako?ci i dost?pno?ci us?ug medycznych poprzez unowocze?nienie systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmi?skimî RPO WojewÛdztwa Warmi?sko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa Cyfrowy region RPWM.03.00.00, Dzia?anie RPWM.03.02.00 E-zdrowie
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 042-108460
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa i wdro?enie sprz?tu i oprogramowania w ramach Projektu ÑPoprawa jako?ci i dost?pno?ci us?ug medycznych poprzez unowocze?nienie systemu informatycznego w ZOZ w Lidzbarku Warmi?skim"
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Comtek Systems sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: NIP: 5542998380 Adresse postale: ul. Polna 9-11 Ville: Osielsko Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 86-031 Pays: Pologne Courriel: office@comtek.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 791 527.31 PLN Offre la plus basse: 3 229 980.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 3 229 980.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
dostosowanie zintegrowanego systemu HIS oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) do wymogÛw ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2021.666 z pÛ?n. zm.) oraz udost?pnienie e-us?ug dla pacjentÛw i personelu medycznego celem poprawy, jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? zdrowotnych na terenie na terenie powiatu lidzbarskiego
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdro?enie nowego serwisu internetowego (Portal podmiotu)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i ust. 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-Lidzbark Warmi?ski: Logiciels de gestion de systËme, de stockage et de gestion de contenuType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30236000 - Matériel informatique divers 
48400000 - Logiciels de transactions commerciales et de transactions personnelles 
48600000 - Logiciels de bases de données et d'exploitation 
48700000 - Logiciels utilitaires 
48780000 - Logiciels de gestion de système, de stockage et de gestion de contenu 
48820000 - Serveurs 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui