01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 26/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Limanowa: Services cadastraux

2018/S 200-454569 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Limanowa: Services cadastraux 2018/S 200-454569 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Zarz?d Powiatu w Limanowej 491892854 ul. J█zefa Marka 9 Limanowa 34-600 Pologne Point(s) de contact: Beata Matras T╚l╚phone: +48 183337872 Courriel: beata.matras@powiat.limanowski.pl Fax: +48 183337872 Code NUTS: PL218 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.powiat.limanowski.pl www.powiat.limanowski.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=178 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es l'adresse suivante:
Starostwo Powiatowe w Limanowej - Kancelaria Og█lna 491892854 ul. J█zefa Marka 9 Limanowa 34-600 Pologne Point(s) de contact: Beata Matras T╚l╚phone: +48 183337872 Courriel: beata.matras@powiat.limanowski.pl Fax: +48 183337872 Code NUTS: PL218 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.powiat.limanowski.pl www.powiat.limanowski.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Digitalizacja weryfikacja poprawa jako?ci mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa w ramach realizacji projektu pn.E-Us?ugi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego Num╚ro de r╚f╚rence: BZ.272.44.2018
II.1.2) Code CPV principal 71354300
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest digitalizacja, weryfikacja, poprawa jako?ci mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa", w ramach realizacji projektu pn.: ĐE-us?ugi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, O Priorytetowa 2 Cyfrowa Ma?opolska, Dzia?anie
   2. 1. E- administracja i otwarte zasoby, Poddzia?anie
   2. 1.4 E- us?ugi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   2.  Zam█wienie zosta?o podzielone na 3 cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐDigitalizacja, weryfikacja, poprawa jako?ci mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa ˝ zadanie I: obr?b Laskowa"
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300 71354000 71355000 71354100 71355100 79999100 72314000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL218 Lieu principal d'ex╚cution:
Powiat Limanowski - Gminy Laskowa ˝ obr?b Laskowa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje w szczeg█lno?ci: 1) Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmuj?cych weryfikacj i popraw jako?ci bazy danych EGiB do zgodno?ci z modelem poj?ciowym poprzez modernizacj EGiB obr?bu Laskowa w jednostce ewidencyjnej Laskowa - w zakresie danych dotycz?cych: a) grunt█w, w tym: ˇ granic obr?b█w ewidencyjnych, ˇ granic dzia?ek ewidencyjnych, ˇ granic u?ytk█w gruntowych, w tym ich aktualno?ci i oznacze?. b) budynk█w, c) obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, d) nieruchomo?ci lokalowych, e) wykonania dokumentacji geodezyjnej niezb?dnej do zako?czenia post?powa administracyjnych tocz?cych si w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej z terenu obr?bu Laskowa f) w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali ich w?a?cicieli. 2) Opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zastrze?e zg?oszonych do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikaj?cych z uwzgl?dnionych zastrze?e?; 3) Wykonanie prac geodezyjnych, niezb?dnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB; 4) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawc zbior█w danych EGiB
   2.  Szczeg█?owy zakres i wymagania techniczne wykonania prac okre?la wz█r umowy dla zadania cz??ciowego nr 1 oraz opis przedmiotu zam█wienia dla zadania cz??ciowego nr 1 wraz z za??cznikami stanowi?ce za??cznik do SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane us?ugi w wysoko?ci 24 miesi?ce, liczonego od dnia bezusterkowego odbioru ko?cowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach okre?lonych w pkt 18.2 SIWZ.
   4.  Okres r?kojmi: 24 miesi?ce zgodnie z art. 568 ▀ 1 Kodeku cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. u. z 2017 r., poz. 459 z p█?n. zm.) liczony od dnia bezusterkowego odbioru ko?cowego przedmiotu umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Numer wniosku RPMP.02.01.04-12-0075/16; Numer umowy RPMP.02.01.04-12-0075/16-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: dla zadania cz??ciowego nr 1: 5 000.00 PLN (s?ownie: pi? tysi?cy 00/100 PLN) - zgodnie z pkt 13 SIWZ
   2.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga w trakcie realizacji zam█wienia zatrudnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac - zgodnie z pkt
   3. 16 SIWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐDigitalizacja, weryfikacja, poprawa jako?ci mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa ˝ zadanie II: obr?by Kamionka Ma?a, Krosna, Sechna, Strzeszyce"
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300 71354000 71355000 71354100 71355100 79999100 72314000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL218 Lieu principal d'ex╚cution:
Powiat Limanowski - Gminy Laskowa ˝ obr?by Kamionka Ma?a, Krosna, Sechna, Strzeszyce
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje w szczeg█lno?ci: 1) Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmuj?cych weryfikacj i popraw jako?ci bazy danych EGiB do zgodno?ci z modelem poj?ciowym poprzez modernizacj EGiB obr?b█w Kamionka Ma?a, Krosna, Sechna, Strzeszyce w jednostce ewidencyjnej Laskowa - w zakresie danych dotycz?cych: a) grunt█w, w tym: ˇ granic obr?b█w ewidencyjnych, ˇ granic dzia?ek ewidencyjnych, ˇ granic u?ytk█w gruntowych, w tym ich aktualno?ci i oznacze?. b) budynk█w, c) obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, d) nieruchomo?ci lokalowych, e) wykonania dokumentacji geodezyjnej niezb?dnej do zako?czenia post?powa administracyjnych tocz?cych si w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej z terenu obr?b█w Kamionka Ma?a, Krosna, Sechna, Strzeszyce, f) w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali ich w?a?cicieli. 2) Opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zastrze?e zg?oszonych do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikaj?cych z uwzgl?dnionych zastrze?e?; 3) Wykonanie prac geodezyjnych, niezb?dnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB; 4) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawc zbior█w danych EGiB
   2.  Szczeg█?owy zakres i wymagania techniczne wykonania prac okre?la wz█r umowy dla zadania cz??ciowego nr 2 oraz opis przedmiotu zam█wienia dla zadania cz??ciowego nr 2 wraz z za??cznikami, stanowi?ce za??cznik do SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane us?ugi w wysoko?ci 24 miesi?ce, liczonego od dnia bezusterkowego odbioru ko?cowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach okre?lonych w pkt 18.2 SIWZ.
   4.  Okres r?kojmi: 24 miesi?ce zgodnie z art. 568 ▀ 1 Kodeku cywilnego z dnia 23.4.1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z p█?n. zm.) liczony od dnia bezusterkowego odbioru ko?cowego przedmiotu umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Numer wniosku RPMP.02.01.04-12-0075/16; Numer umowy RPMP.02.01.04-12-0075/16-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: dla zadania cz??ciowego nr 2: 5 000,00 PLN (s?ownie: pi? tysi?cy 00/100 PLN) - zgodnie z pkt 13 SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga w trakcie realizacji zam█wienia zatrudnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac - zgodnie z pkt
   3. 16 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐDigitalizacja, weryfikacja, poprawa jako?ci mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa ˝ zadanie III: obr?by Jaworzna, Koby?czyna, Ujanowice, ?mi?ca"
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300 71354000 71355000 71354100 71355100 79999100 72314000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL218 Lieu principal d'ex╚cution:
Powiat Limanowski - Gminy Laskowa ˝ obr?by Jaworzna, Koby?czyna, Ujanowice, ?mi?ca
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje w szczeg█lno?ci: 1) Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmuj?cych weryfikacj i popraw jako?ci bazy danych EGiB do zgodno?ci z modelem poj?ciowym poprzez modernizacj EGiB obr?b█w Jaworzna, Koby?czyna, Ujanowice, ?mi?ca w jednostce ewidencyjnej Laskowa - w zakresie danych dotycz?cych: a) grunt█w, w tym: ˇ granic obr?b█w ewidencyjnych, ˇ granic dzia?ek ewidencyjnych, ˇ granic u?ytk█w gruntowych, w tym ich aktualno?ci i oznacze?. b) budynk█w, c) obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, d) nieruchomo?ci lokalowych, e) wykonania dokumentacji geodezyjnej niezb?dnej do zako?czenia post?powa administracyjnych tocz?cych si w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej z terenu obr?b█w Jaworzna, Koby?czyna, Ujanowice, ?mi?ca f) w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj si grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali ich w?a?cicieli. 2) Opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia w rozpatrzeniu zastrze?e zg?oszonych do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikaj?cych z uwzgl?dnionych zastrze?e?; 3) Wykonanie prac geodezyjnych, niezb?dnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB; 4) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawc zbior█w danych EGiB
   2.  Szczeg█?owy zakres i wymagania techniczne wykonania prac okre?la wz█r umowy dla zadania cz??ciowego nr 3 oraz opis przedmiotu zam█wienia dla zadania cz??ciowego nr 3 wraz z za??cznikami, stanowi?ce za??cznik do SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane us?ugi w wysoko?ci 24 miesi?ce, liczonego od dnia bezusterkowego odbioru ko?cowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach okre?lonych w pkt 18.2 SIWZ.
   4.  Okres r?kojmi: 24 miesi?ce zgodnie z art. 568 ▀ 1 Kodeku cywilnego z dnia 23.4.1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z p█?n. zm.) liczony od dnia bezusterkowego odbioru ko?cowego przedmiotu umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 40 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Numer wniosku RPMP.02.01.04-12-0075/16; Numer Umowy RPMP.02.01.04-12-0075/16-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: dla zadania cz??ciowego nr 3: 4 000,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?cy 00/100 PLN) - zgodnie z pkt 13 SIWZ
   2.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga w trakcie realizacji zam█wienia zatrudnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac - zgodnie z pkt
   3. 16 SIWZ
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wykona (zako?czy?) co najmniej 1 us?ug polegaj?c na modernizacji ewidencji grunt█w i budynk█w w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r, poz. 2101 z p█?n zm.) o warto?ci minimum: 130 000,00 PLN (s?ownie: sto trzydzie?ci tysi?cy z?otych) ˝ dotyczy wszystkich zada cz??ciowych.
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu nale?y przed?o?y?: Informacj banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu w kwocie okre?lonej przez Zamawiaj?cego w pkt
   6. 2 lp. 2 SIWZ. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokument█w dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, kt█ry w wystarczaj?cy spos█b potwierdza spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu.
   3.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia wykonawc na podstawie przepis█w art.24 ust 1 pkt 12-23 Pzp oraz art.24 ust.5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
   4.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia nale?y przed?o?y?: a) Informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. b) Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. c) Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. d) Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. e) O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci. f) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne. g) O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych(Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
   5.  Wymagane dokumenty dla podmiot█w zagranicznych okre?lone w pkt
   8. 5. ppkt 3 SIWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e W okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wykona (zako?czy?) co najmniej 1 us?ug polegaj?c na modernizacji ewidencji grunt█w I budynk█w w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z p█?n zm.) o warto?ci minimum: 130 000,00 PLN (s?ownie: sto trzydzie?ci tysi?cy z?otych) ˝ dotyczy wszystkich zada cz??ciowych. W przypadku gdy wymagane dla potwierdzenia zdolno?ci technicznej lub zawodowej us?ugi s cz??ci wi?kszego zam█wienia obejmuj?cego szerszy zakres us?ug, nale?y wykaza i poda tylko warto?ci dotycz?ce us?ug, kt█re potwierdzaj spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu. Jako wykonanie (zako?czenie) nale?y rozumie co najmniej podpisanie Protoko?u odbioru lub innego r█wnowa?nego dokumentu. 2) Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e si dysponowaniem (dotyczy wszystkich zada cz??ciowych): a) co najmniej 2 osobami z kt█rych ka?da posiada jednocze?nie aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu: 1 ˝ geodezyjne pomiary sytuacyjno ˝ wysoko?ciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 ˝ rozgranicze i podzia?█w nieruchomo?ci (grunt█w) oraz sporz?dzania dokumentacji do cel█w prawnych, Lub b) co najmniej 2 osobami, z kt█rych ka?da posiada aktualne geodezyjne uprawnienia z zakresu: 1 ˝ geodezyjne pomiary sytuacyjno ˝ wysoko?ciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz co najmniej 2 osobami, z kt█rych ka?da posiada aktualne geodezyjne uprawnienia z zakresu: 2 - rozgranicze i podzia?█w nieruchomo?ci (grunt█w) oraz sporz?dzania dokumentacji do cel█w prawnych, Lub c)co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada jednocze?nie aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu: 1 ˝ geodezyjne pomiary sytuacyjno ˝ wysoko?ciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, oraz 2- rozgranicze i podzia?█w nieruchomo?ci (grunt█w) oraz sporz?dzania dokumentacji do cel█w prawnych oraz co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada aktualne geodezyjne uprawnienia z zakresu: 1 ˝ geodezyjne pomiary sytuacyjno ˝ wysoko?ciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, oraz co najmniej 1 osob kt█ra posiada aktualne geodezyjne uprawnienia z zakresu: 2 ˝ rozgranicze i podzia?█w nieruchomo?ci (grunt█w) oraz sporz?dzania dokumentacji do cel█w prawnych. Uprawnienia winny wynika z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z p█?n. zm.) lub odpowiadaj?ce im r█wnowa?ne uprawnienia w tych specjalno?ciach kt█re zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepis█w.
   2. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu nale?y przed?o?y?: ˇ Wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy, ˇ Wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy zawrze umow w sprawie zam█wienia publicznego, w terminie i na zasadach okre?lonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
   2.  Wzoru um█w odr?bnie dla ka?dego zadania cz??ciowego stanowi za??czniki do SIWZ.
   3.  Zakazuje si istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ?e zachodz przes?anki okre?lone w art. 144 ustawy Pzp lub zmiana b?dzie dotyczy?a postanowie okre?lonych w ▀ 19 wzor█w um█w.
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest wnie? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko??: 2 % ceny ofertowej - dotyczy ka?dego zadania cz??ciowego.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 26/11/2018 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 24/01/2019
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 26/11/2018 Heure locale: 12:10 Lieu:
W siedzibie Zamawiaj?cego, ul. J█zefa Marka 9, 34-600 Limanowa, sala nr 204, II pi?tro, budynek B. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne.
   2.  Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy podaje kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia.
   3.  Podczas otwarcia ofert podaje si nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc█w, a tak?e informacje dotycz?ce ceny, terminu wykonania zam█wienia, okresu gwarancji i warunk█w p?atno?ci zawartych w ofertach.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
1 Do oferty, Wykonawca zobowi?zany jest do??czy aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia, (dalej: JEDZ), kt█rego wz█r stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ. O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia sporz?dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, Wykonawca zobowi?zany jest przes?a Zamawiaj?cemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt 12 SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu JEDZ stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykonawca wype?nia JEDZ tworz?c dokument elektroniczny. Mo?e korzysta z narz?dzia ESPD lub innych dost?pnych narz?dzi lub oprogramowania, kt█re umo?liwiaj wype?nienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 2 Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w.Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, zobowi?zany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot█w dokument█w wymienionych w pkt
   8. 5 ppkt 2 SIWZ oraz w?a?ciwych dokument█w wskazanych w pkt
   8. 5 ppkt 1 SIWZ odpowiednio do udost?pnianych zasob█w.3W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, wype?niony JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp ˝ wg. wzoru stanowi?cego za??cznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze z?o?eniem O?wiadczenia Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia o?wiadczenie to sk?ada ka?dy z Wykonawc█w z osobna. 5 Zamawiaj?cy, na podstawie art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokonana oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.6 Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.7 Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.8 Termin zwi?zania ofert do dnia 24.01.2019r. oznacza ?e Wykonawca pozostaje zwi?zany ofert przez okres 60 dni zgodnie z pkt 14.1SIWZ. 9 W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w, nale?y przed?o?y wraz z ofert Zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia-wg za??cznika nr 4 do SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1481) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71354000 - Services d'Útablissement de cartes 
71354100 - Services de cartographie numÚrique 
71354300 - Services cadastraux 
71355000 - Services d'arpentage 
71355100 - Services de photogrammÚtrie 
72314000 - Services de collecte et de collation de donnÚes 
79999100 - Services de scanning