Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Limanowa:Services de concession de crÈdit

2022/S 181-512888  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Limanowa: Services de concession de crÈdit 2022/S 181-512888 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Limanowa NumÈro national d'identification: 7371004591 Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 9 Ville: Limanowa Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-600 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@miastolimanowa.pl TÈlÈphone: +48 183372054 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miastolimanowa.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sfinansowanie zobowi?za? Miasta Limanowa poprzez przej?cie d?ugu w wysoko?ci 37 651 287 PLN NumÈro de rÈfÈrence: SZP.271.1.13.2022
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem umowy jest ?wiadczenie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego us?ug finansowych w postaci sfinansowania zobowi?za? Miasta Limanowa poprzez przej?cie d?ugu w kwocie 37 651 287,00 z? (s?ownie z?otych: trzydzie?ci siedem milionÛw sze??set pi??dziesi?t jeden tysi?cy dwie?cie osiemdziesi?t siedem 00/100), zgodnie z art. 518 ß 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem umowy jest ?wiadczenie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego us?ug finansowych w postaci sfinansowania zobowi?za? Miasta Limanowa poprzez przej?cie d?ugu w kwocie 37 651 287,00 z? (s?ownie z?otych: trzydzie?ci siedem milionÛw sze??set pi??dziesi?t jeden tysi?cy dwie?cie osiemdziesi?t siedem 00/100), zgodnie z art. 518 ß 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 170-482198
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Sfinansowanie zobowi?za? Miasta Limanowa poprzez przej?cie d?ugu w wysoko?ci 37 651 287 PLN
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie zosta?o uniewa?nione w dniu 15 wrze?nia 2022 r. na podstawie Art. 256 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: ustawa Pzp, w zwi?zku z art. 137 ust. 7 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego, poniewa? wyst?pi?y okoliczno?ci powoduj?ce, ?e dalsze prowadzenie post?powania jest nieuzasadnione tj. konieczne sta?o si? dokonanie istotnej zmiany charakteru zamÛwienia w porÛwnaniu z pierwotnie okre?lonym, w szczegÛlno?ci prowadz?cej do znacznej zmiany zakresu zamÛwienia poprzez zast?pienie przej?cia d?ugu Miasta Limanowa restrukturyzacj? zad?u?enia Miasta Limanowa.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Limanowa: Services de concession de crÈditType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit