Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Limanowa:Services de concession de crédit

2022/S 233-669385  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Limanowa: Services de concession de crédit 2022/S 233-669385 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Limanowski Numéro national d'identification: 491892854 Adresse postale: ul. Józefa Marka 9 Ville: Limanowa Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-600 Pays: Pologne Courriel: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl Téléphone: +48 183337800 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.powiat.limanowski.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Udzielenie kredytu d?ugoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 50 900 000,00 z?" Numéro de référence: BZ.272.26.2022
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crédit
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 50 900 000,00 z? z przeznaczeniem na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych kredytów, w celu obni?enia ??cznego kosztu obs?ugi d?ugu w ca?ym okresie sp?aty, zgodnie z § 4, 5 i 9 Uchwa?y nr XXIII/231/21 Rady Powiat Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.-Uchwa?a Bud?etowa Powiatu Limanowskiego na 2022 r., zmienionej Uchwa?? nr XXVII/268/22 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w bud?ecie na 2022 r.
   2. Kredyt zostanie pobrany w jednej transzy do 20 grudnia 2022 r. Wymagany przez Zamawiaj?cego termin postawienia kredytu/transzy do dyspozycji Zamawiaj?cego wynosi do 5 dni roboczych od dnia z?o?enia wniosku o wyp?at?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 10 984 426.94 PLN / Offre la plus élevée: 11 424 311.68 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exécution:
Limanowa
II.2.4) Description des prestations:

   1. Sp?ata kredytu nast?pi w latach 2023 - 2028 z dochodów bud?etu Powiatu Limanowskiego zgodnie z harmonogramem sp?at
:
2023 r.-9 950 000,00 z?, 2024 r.-10 050 000,00 z?, 2025 r.-9 000 000,00 z?, 2026 r.-9 300 000,00 z?, 2027 r.-7 600 000,00 z?, 2028 r.-5 000 000,00 z?.
   2. Okres sp?aty kapita?u od 31 marca 2023 r. do 31 grudnia 2028 r. w ka?dym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesi?ca ko?cz?cego kwarta? z mo?liwo?ci? wcze?niejszej sp?aty w ka?dym momencie (nie tylko ostatniego roboczego dnia miesi?ca ko?cz?cego kwarta?), w kwocie okre?lonej w harmonogramie sp?at dostosowanym do wieloletniej prognozy finansowej. Do okre?lenia wysoko?ci kwartalnych rat kapita?owych nale?y przyj?? zasad? równych rat w odniesieniu do zaplanowanych rocznych limitów sp?aty kapita?u.
   3. Sp?ata odsetek w ka?dym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesi?ca ko?cz?cego kwarta?, liczonych w okresach miesi?cznych, pocz?wszy od roku 2022. Zamawiaj?cy b?dzie powiadamiany przez Wykonawc? ka?dorazowo pisemnie - faksem lub drog? elektroniczn? o wysoko?ci raty kapita?owej i odsetek przypadaj?cych do sp?aty na co najmniej 5 dni przed up?ywem terminu ich zap?aty.
   4. W przypadku dokonania nadp?aty odsetek Wykonawca nie dokona ich zaliczenia na poczet kapita?u.
   5. Dla celów kredytu Wykonawca otworzy dla Zamawiaj?cego rachunek na który Zamawiaj?cy b?dzie dokonywa? sp?at rat kredytu. Prowadzenie rachunków dodatkowych do obs?ugi kredytu b?dzie odbywa?o si? bez dodatkowych op?at i prowizji.
   6. Zamawiaj?cy dzia?aj?c zgodnie z art. 264 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) informuje, ?e nie udzieli Wykonawcy ?adnych pe?nomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi Zamawiaj?cego.
   7. Kredyt udzielony b?dzie w z?otych polskich (PLN), wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj? zamówienia równie? odbywa? si? b?d? w PLN.
   8. Naliczanie odsetek: tylko od faktycznego wykorzystania zad?u?enia.
   9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow?. 10.?ród?o pokrycia sp?aty: dochody bud?etu powiatu. 11.Kredyt oprocentowany w skali roku wed?ug zmiennej stopy procentowej równej wysoko?ci stawki referencyjnej (stopy bazowej), powi?kszonej o sta?? mar?? Banku, z zastrze?eniem, ?e stopa procentowa nie mo?e by? ni?sza ni? mar?a Banku, jak równie? nie mo?e by? ni?sza ni? zero. Stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 3M, stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia miesi?ca poprzedzaj?cego naliczenie odsetek. (W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowa? stawki WIBOR 3M obowi?zuje stawka WIBOR 3M z dnia, w którym by?o prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBOR 3M). 12.Do obliczenia kwoty odsetek nale?y przyj?? rzeczywist? (kalendarzow?) ilo?? dni w miesi?cu i w poszczególnych latach. 13.Za udzielenie i obs?ug? kredytu Zamawiaj?cy b?dzie ponosi? wy??cznie koszty okre?lone w ofercie. 14.Zamawiaj?cy zastrzega prawo do: a) wcze?niejszej sp?aty kredytu, w cz??ci lub w ca?o?ci, w ka?dym momencie, bez naliczania dodatkowych op?at z tego tytu?u, b) zmiany terminu wykorzystania kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytu?u, c) zmiany kwot sp?at rat kredytu w poszczególnych latach okresu sp?aty i mi?dzy latami w ca?ym okresie sp?aty. 15.Zamawiaj?cy nie posiada zaleg?ych zobowi?za? w bankach, a tak?e nie by?y prowadzone w stosunku do Zamawiaj?cego ?adne czynno?ci windykacyjne dotycz?ce zad?u?e? w bankach. 16.Na rachunkach Zamawiaj?cego nie ci??? ?adne zaj?cia egzekucyjne, a tak?e w ci?gu ostatnich dwóch lat nie by? prowadzony u Zamawiaj?cego program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 17.Zamawiaj?cy nie posiada zaleg?o?ci wobec ZUS i US. 18.Zamawiaj?cy nie korzysta z po?yczek "pozabankowych" a tak?e z finansowania w formie forfaitingu, faktoringu i leasingu.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Zamawiaj?cy, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 180-509699
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
"Udzielenie kredytu d?ugoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 50 900 000,00 z?"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Numéro national d'identification: REGON: 000017319 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 300 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 984 426.94 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest przes?a? Zamawiaj?cemu JEDZ wraz z ofert? w formie elektronicznej (tj. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt 11 SWZ.
   2. Wykonawca wype?nia JEDZ, tworz?c dokument elektroniczny. Mo?e korzysta? z narz?dzia ESPD lub innych dost?pnych narz?dzi lub oprogramowania, które umo?liwiaj? wype?nienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. JEDZ przygotowany wst?pnie przez Zamawiaj?cego dla przedmiotowego post?powania (w formacie xml - do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dost?pny na Platformie.
   3. W przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
   4. Cz??? I JEDZ zosta?a wype?niona przez Zamawiaj?cego. Jedynie cz??? I pn. "Informacje na temat post?powania o udzielenie zamówienia" w miejscu "Rodzaj procedury" nale?y wybra? opcje "Procedura otwarta".W zakresie "Cz??ci IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji ? cz??ci IV, w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.W Cz??ci III Sekcja D JEDZ "Podstawy wykluczenia o charakterze wy??cznie krajowym" Wykonawca w tym miejscu sk?ada równie? o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania w zakresie podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (pkt
   7. 6 ppkt 1 SWZ).
   5. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych.
   6. Oferta wraz ze stanowi?cymi jej integraln? cz??? za??cznikami (okre?lonymi w pkt 15.5 SWZ) musi by? sporz?dzona w j?zyku polskim i z?o?ona pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej, za po?rednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te powinny by? podpisane przez osob? upowa?nion? do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okre?lona w rejestrze lub innym dokumencie, w?a?ciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upe?nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
   7. Zamawiaj?cy nie b?dzie bada? podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 7 SWZ wzgl?dem Podwykonawców, w zwi?zku z czym nie ??da, aby Wykonawca przedstawia? o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10.5. SWZ) lub podmiotowe ?rodki dowodowe dotycz?ce tych Podwykonawców.
   8.  Szczegó?owy opis sposobu przygotowania oferty sk?adanej w formie elektronicznej podany zosta? w pkt 15.9. SWZ.
   9.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac? zgodnie z pkt.
   3. 27. SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powania o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Przepisy dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej s? okre?lone w art. 505 - 590 dzia?u IX ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   5.  Na orzeczenie Izby oraz Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 "Udzielenie kredytu d?ugoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 50 900 000,00 z?" 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit