Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Limanowa: Services sylvicoles

2021/S 40-100156  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Limanowa: Services sylvicoles 2021/S 040-100156 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Limanowa Numéro national d'identification: 7370005045 Adresse postale: ul. Kopernika 3 Ville: Limanowa Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mi?osz Mucha Courriel: limanowa@krakow.lasy.gov.pl Téléphone: +48 183372116 Fax: +48 183372218 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021" - II post?powanie Numéro de référence: SA.270.1.10.2020
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace na szkó?ce le?nej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace na szkó?ce le?nej, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?adaj si?: - za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, - za??cznik nr
   3. 2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna, - za??cznik nr
   3. 3. - zestawienie stopni trudno?ci i wspó?czynników utrudnie pozyskania oraz stref i odleg?o?ci zrywki.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 554 131.75 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021 - II post?powanie, Pakiet IV - le?nictwo: Skalne
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestičre 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77231000 Services de gestion des foręts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exécution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Limanowa, Le?nictwo Skalne.
II.2.4) Description des prestations:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw - w?a?ciwych dla danego Pakietu ("Obszar Realizacji Pakietu"). Wskazana w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. SIWZ lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac le?nych wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1 SIWZ), z zastrze?eniem, i zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udost?pnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jako?ciowych odnosz?cych si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotycz?cych zamawiania us?ug le?nych z zakresu gospodarki le?nej w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ. Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia obejmuje równie czynno?ci nieuj?te w jednolitych wzorach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 1) W ramach kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C =Cn/Co x100 pkt x 60 % Gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", Cn - najni?sza cena spo?ród ofert ocenianych, Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium "Cena" podlega b?dzie cena ??czna brutto podana W Ofercie dla danego Pakietu (za??cznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, je?eli z?o?ono ofert?, której wybór prowadzi?by do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us?ug, Zamawiaj?cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us?ug, który mia?by obowi?zek rozliczy zgodnie z tymi przepisami. 2) W ramach kryterium "Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia" oceniane b?dzie przyj?cie przez wykonawc zobowi?zania umownego do wykonywania cz??ci pakietów zamówienia, okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SIWZ, samodzielnie przez wykonawc sk?adaj?cego ofert?, tj. bez udzia?u podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowi?zania oraz zasady odpowiedzialno?ci za jego niewykonanie zosta?y opisane we wzorze umowy (stanowi?cym za??cznik nr 12 do SIWZ). Elementy (cz??ci) zamówienia obejmuj prace z zakresu Dzia?u Hodowli Lasu zgodnie z Opisem Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych (za??cznik nr 4 do SIWZ). 3) W ramach kryterium "Kryterium jako?ci" oceniane b?dzie przyj?cie przez Wykonawc zobowi?zania umownego do wykonywania kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia przez do?wiadczonych pracowników, które obejmuj nast?puj?ce czynno?ci: czyszczenia pó?ne (CP). Za najkorzystniejsz ofert w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska najwi?ksz liczb punktów, obliczon ze wzoru: P = C + S + J Gdzie: P - ??czna liczba punktów jak uzyska?a oceniana oferta, C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", S - liczba punktów w ramach kryterium "Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia", J- liczba punktów w ramach kryterium "Kryterium jako?ci".
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: Cena / Pondération: 60 Coűt - Nom: Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia / Pondération: 20 Coűt - Nom: Kryterium jako?ci / Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci stanowi?cej równowarto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia okre?lonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021 - II post?powanie, Pakiet V - le?nictwo: Ostra
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestičre 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77231000 Services de gestion des foręts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exécution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Limanowa, Le?nictwo Ostra.
II.2.4) Description des prestations:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw - w?a?ciwych dla danego Pakietu ("Obszar Realizacji Pakietu"). Wskazana w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. SIWZ lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac le?nych wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1 SIWZ), z zastrze?eniem, i zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udost?pnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jako?ciowych odnosz?cych si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotycz?cych zamawiania us?ug le?nych z zakresu gospodarki le?nej w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ. Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia obejmuje równie czynno?ci nieuj?te w jednolitych wzorach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 1) W ramach kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C =Cn/Co x100 pkt x 60 % Gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", Cn - najni?sza cena spo?ród ofert ocenianych, Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium "Cena" podlega b?dzie cena ??czna brutto podana W Ofercie dla danego Pakietu (za??cznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, je?eli z?o?ono ofert?, której wybór prowadzi?by do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us?ug, Zamawiaj?cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us?ug, który mia?by obowi?zek rozliczy zgodnie z tymi przepisami. 2) W ramach kryterium "Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia" oceniane b?dzie przyj?cie przez wykonawc zobowi?zania umownego do wykonywania cz??ci pakietów zamówienia, okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SIWZ, samodzielnie przez wykonawc sk?adaj?cego ofert?, tj. bez udzia?u podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowi?zania oraz zasady odpowiedzialno?ci za jego niewykonanie zosta?y opisane we wzorze umowy (stanowi?cym za??cznik nr 12 do SIWZ). Elementy (cz??ci) zamówienia obejmuj prace z zakresu Dzia?u Hodowli Lasu zgodnie z Opisem Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych (za??cznik nr 4 do SIWZ). 3) W ramach kryterium "Kryterium jako?ci" oceniane b?dzie przyj?cie przez Wykonawc zobowi?zania umownego do wykonywania kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia przez do?wiadczonych pracowników, które obejmuj nast?puj?ce czynno?ci: czyszczenia pó?ne (CP). Za najkorzystniejsz ofert w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska najwi?ksz liczb punktów, obliczon ze wzoru: P = C + S + J Gdzie: P - ??czna liczba punktów jak uzyska?a oceniana oferta, C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", S - liczba punktów w ramach kryterium "Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia", J- liczba punktów w ramach kryterium "Kryterium jako?ci".
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: Cena / Pondération: 60 Coűt - Nom: Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia / Pondération: 20 Coűt - Nom: Kryterium jako?ci / Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci stanowi?cej równowarto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia okre?lonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021 - II post?powanie, Pakiet VI - le?nictwo: Gorc
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestičre 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77231000 Services de gestion des foręts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exécution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Limanowa, Le?nictwo Gorc.
II.2.4) Description des prestations:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw - w?a?ciwych dla danego Pakietu ("Obszar Realizacji Pakietu"). Wskazana w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. SIWZ lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac le?nych wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1 SIWZ), z zastrze?eniem, i zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udost?pnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jako?ciowych odnosz?cych si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotycz?cych zamawiania us?ug le?nych z zakresu gospodarki le?nej w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ. Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia obejmuje równie czynno?ci nieuj?te w jednolitych wzorach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 1) W ramach kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C =Cn/Co x100 pkt x 60 % Gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", Cn - najni?sza cena spo?ród ofert ocenianych, Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium "Cena" podlega b?dzie cena ??czna brutto podana W Ofercie dla danego Pakietu (za??cznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, je?eli z?o?ono ofert?, której wybór prowadzi?by do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us?ug, Zamawiaj?cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us?ug, który mia?by obowi?zek rozliczy zgodnie z tymi przepisami. 2) W ramach kryterium "Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia" oceniane b?dzie przyj?cie przez wykonawc zobowi?zania umownego do wykonywania cz??ci pakietów zamówienia, okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SIWZ, samodzielnie przez wykonawc sk?adaj?cego ofert?, tj. bez udzia?u podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowi?zania oraz zasady odpowiedzialno?ci za jego niewykonanie zosta?y opisane we wzorze umowy (stanowi?cym za??cznik nr 12 do SIWZ). Elementy (cz??ci) zamówienia obejmuj prace z zakresu Dzia?u Hodowli Lasu zgodnie z Opisem Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych (za??cznik nr 4 do SIWZ). 3) W ramach kryterium "Kryterium jako?ci" oceniane b?dzie przyj?cie przez Wykonawc zobowi?zania umownego do wykonywania kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia przez do?wiadczonych pracowników, które obejmuj nast?puj?ce czynno?ci: czyszczenia pó?ne (CP). Za najkorzystniejsz ofert w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska najwi?ksz liczb punktów, obliczon ze wzoru: P = C + S + J Gdzie: P - ??czna liczba punktów jak uzyska?a oceniana oferta, C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", S - liczba punktów w ramach kryterium "Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia", J- liczba punktów w ramach kryterium "Kryterium jako?ci".
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: Cena / Pondération: 60 Coűt - Nom: Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia / Pondération: 20 Coűt - Nom: Kryterium jako?ci / Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci stanowi?cej równowarto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021 - II post?powanie, Pakiet VIII- le?nictwo: Mogielica
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestičre 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77231000 Services de gestion des foręts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exécution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Limanowa, Le?nictwo Mogielica.
II.2.4) Description des prestations:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw - w?a?ciwych dla danego Pakietu ("Obszar Realizacji Pakietu"). Wskazana w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. SIWZ lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac le?nych wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1 SIWZ), z zastrze?eniem, i zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udost?pnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jako?ciowych odnosz?cych si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotycz?cych zamawiania us?ug le?nych z zakresu gospodarki le?nej w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ. Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia obejmuje równie czynno?ci nieuj?te w jednolitych wzorach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 1) W ramach kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C =Cn/Co x100 pkt x 60 % Gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", Cn - najni?sza cena spo?ród ofert ocenianych, Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium "Cena" podlega b?dzie cena ??czna brutto podana W Ofercie dla danego Pakietu (za??cznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, je?eli z?o?ono ofert?, której wybór prowadzi?by do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us?ug, Zamawiaj?cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us?ug, który mia?by obowi?zek rozliczy zgodnie z tymi przepisami. 2) W ramach kryterium "Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia" oceniane b?dzie przyj?cie przez wykonawc zobowi?zania umownego do wykonywania cz??ci pakietów zamówienia, okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SIWZ, samodzielnie przez wykonawc sk?adaj?cego ofert?, tj. bez udzia?u podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowi?zania oraz zasady odpowiedzialno?ci za jego niewykonanie zosta?y opisane we wzorze umowy (stanowi?cym za??cznik nr 12 do SIWZ). Elementy (cz??ci) zamówienia obejmuj prace z zakresu Dzia?u Hodowli Lasu zgodnie z Opisem Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych (za??cznik nr 4 do SIWZ). 3) W ramach kryterium "Kryterium jako?ci" oceniane b?dzie przyj?cie przez Wykonawc zobowi?zania umownego do wykonywania kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia przez do?wiadczonych pracowników, które obejmuj nast?puj?ce czynno?ci: czyszczenia pó?ne (CP). Za najkorzystniejsz ofert w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska najwi?ksz liczb punktów, obliczon ze wzoru: P = C + S + J Gdzie: P - ??czna liczba punktów jak uzyska?a oceniana oferta, C - liczba punktów w ramach kryterium "Cena", S - liczba punktów w ramach kryterium "Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia", J- liczba punktów w ramach kryterium "Kryterium jako?ci".
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: Cena / Pondération: 60 Coűt - Nom: Samodzielna realizacja elementów (cz??ci) zamówienia / Pondération: 20 Coűt - Nom: Kryterium jako?ci / Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci stanowi?cej równowarto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Ze wzgl?du na pilna potrzeb udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), ustalono termin sk?adania ofert na 15 dni. Podczas obliczania terminu sk?adania ofert, uwzgl?dniono czas niezb?dny do przygotowania i z?o?enia oferty przez Wykonawców. Stosowanie skróconego terminu sk?adania ofert uzasadnia si konieczno?ci szybkiego zawarcia umowy o zamówienie publiczne, z uwagi na optymalny termin zrywki drewna który przypada na okres zimowy, prawid?owe wykonanie zada gospodarczych oraz powtórzenie post?powania przetargowego bez wprowadzania zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 248-617817
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: SA.270.1.10.2020
Lot nş: 4 Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021 - II post?powanie, Pakiet IV- le?nictwo: Skalne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Transdrew Jaros?aw Golonka Numéro national d'identification: 7372113537 Adresse postale: Partyzantów 2b Ville: Limanowa Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-600 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne i Ogólnobudowlane Stanis?aw Opyd Numéro national d'identification: 7371283384 Adresse postale: Zasadne 126 Ville: Zasadne Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-608 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne "Mar-Las" Marek Dudzik Numéro national d'identification: 7371801672 Adresse postale: Jurków 70 Ville: Jurków Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-643 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 674 190.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: SA.270.1.10.2020
Lot nş: 5 Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021 - II post?powanie, Pakiet V- le?nictwo: Ostra
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne i Ogólnobudowlane S?awomir Banach Numéro national d'identification: 7372058264 Adresse postale: S?opnice 818 Ville: S?opnice Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-615 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roboty Le?ne Us?ugi Ogólnobudowlane W?adys?aw Ry Numéro national d'identification: 7371118544 Adresse postale: S?opnice 904 Ville: S?opnice Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-615 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 642 172.26 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: SA.270.1.10.2020
Lot nş: 6 Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021 - II post?powanie, Pakiet VI- le?nictwo: Gorc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Hewer Krzysztof Pawlik Numéro national d'identification: 7371359635 Adresse postale: Spytkowice 692a Ville: Spytkowice 692a Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-745 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 759 199.61 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: SA.270.1.10.2020
Lot nş: 8 Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Limanowa w roku 2021 - II post?powanie, Pakiet VIII- le?nictwo: Mogielica
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Dariusz Rusnak Numéro national d'identification: 7371928562 Adresse postale: Szczawa 22 Ville: Szczawa Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-607 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Jan Rusnak Numéro national d'identification: 7371630673 Adresse postale: S?opnice 640 Ville: S?opnice Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-615 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 676 410.91 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania wykluczono Wykonawc Konsorcjum Firm LinoMan Bogdan Ulman Tr?bki 270, 32-020 Wieliczka, Zak?ad Us?ug Le?nych Sularz Krzysztof 32-432 Pcim 584 - sk?adaj?cego ofert na Pakiet 4 - Le?nictwo Skalne. Podstawa prawna art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówie publicznych. Ofert Wykonawcy zgodnie z przepisem art. 24 ust. 4 ustawy Pzp uznaje si za odrzucon?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zmówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zmówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp: - Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób, - odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, - odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, - odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, - Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu, - na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zamawiaj?cy informuje, i administratorem danych osobowych jest Nadle?nictwo Limanowa.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zmówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestičre 
77211200 - Transport de grumes dans les foręts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés ŕ la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des foręts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 
77231600 - Services de boisement