Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Limanowa: Travaux de construction de ponts routiers

2021/S 8-013132  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Limanowa: Travaux de construction de ponts routiers 2021/S 008-013132 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Limanowa Numéro national d'identification: 7370005045 Adresse postale: ul. Kopernika 3 Ville: Limanowa Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mi?osz Mucha Courriel: limanowa@krakow.lasy.gov.pl Téléphone: +48 183372116 Fax: +48 183372218 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozbiórka i budowa mostu w ci?gu drogi le?nej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Le?nictwie Mogielica - II post?powanie Numéro de référence: SA.270.1.7.2020
II.1.2) Code CPV principal 45221111 Travaux de construction de ponts routiers
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka i budowa mostu w ci?gu drogi le?nej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Le?nictwie Mogielica - II post?powanie. Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i le?nictwa do zmian klimatu - ma?ej retencji oraz przeciwdzia?aniu erozji wodnej na terenach górskich". Przedmiot zamówienia szczegó?owo zosta opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze i pozosta?ej dokumentacji budowlanej b?d?cej za??cznikiem do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 323 514.07 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 45233123 Travaux de construction de routes secondaires 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exécution:
Inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowo?ci wsi Szczawa i Pó?rzeczki, na terenie gmin odpowiednio Kamienica i Dobra w powiecie Limanowskim, województwie Ma?opolskim, w ci?gu drogi le?nej 10.
II.2.4) Description des prestations:
Zamówienie obejmuje rozbiórk istniej?cego mostu, oraz budow nowego mostu w ci?gu drogi le?nej wewn?trznej nr 10, przekraczaj?cego potok Kamienica Zabrzeska, wraz z budow najazdów, wykonaniem odwodnienia obiektu oraz budow niezb?dnych umocnie koryta potoku w obr?bie projektowanego mostu. Opracowanie obejmuje równie przebudow zjazdu z drogi wojewódzkiej. Projektowany most przekracza potok Kamienica Zabrzeska w km 17-719. Most zlokalizowany jest w km 0+018 - 0+051 drogi wewn?trznej le?nej nr 10 Le?nictwa Mogielica, posiada prz?s?o o d?ugo?ci 32,0 m. K?t skrzy?owania osi obiektu z przeszkod wynosi ok 79o. Zaprojektowany most posiada nast?puj?ce parametry: - szeroko? ca?kowita pomostu - 6,00 m, - ?wiat?o mostu - 30,43 m w ?wietle ?cian i 28,14 m na poziomie wody miarodajnej, - rozpi?to? teoretyczna, - d?ugo? mostu - 33,00 m, - d?ugo? obiektu ze skrzyde?kami mierzona w osi drogi - 42,08 m, - niweleta w jednolitym spadku pod?u?nym - 4,0 %, - klasa obci??enia "B" (wg PN-85/S-10030). Projektowany most zlokalizowany jest w km 0-018 - 0-051 drogi wewn?trznej le?nej nr 10 Le?nictwa Mogielica, posiada prz?s?o o d?ugo?ci o d?ugo?ci 33,00 m i szeroko?ci 6,00 m. Zaprojektowano obiekt jednoprz?s?owy o rozpi?to?ci teoretycznej 32,00 m i rozpi?to?ci w ?wietle podpór równej 31,00 m, oraz ?wietle 29,31 m na poziomie wody miarodajnej w osi mostu. ?wiat?o mostu zosta?o sprawdzone na wod miarodajn o prawdopodobie?stwie wyst?pienia p=1%. ?wiat?o poziome mostu wynosi 30,43 m w ?wietle ?cian przyczó?ków i 28,14m na poziomie wody miarodajnej w kierunku prostopad?ym do osi rzeki. Rz?dna zwierciad?a wody miarodajnej w przekroju mostowym wynosi 619,54 m n.p.m., a rz?dna spodu konstrukcji zosta?a wzniesiona ponad zwierciad?o wody miarodajnej o 1,0 m. Na mo?cie zaprojektowano jezdni o szeroko?ci 4,0 m oraz obustronne opaski o szeroko?ci 0,5 m. Przebudow najazdów zaprojektowano na d?ugo?ci umo?liwiaj?cej p?ynn zmian niwelety i w??czenie do istniej?cego uk?adu drogowego.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 Coût - Nom: Okres udzielonej gwarancji / Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.01.00-00-0006/16-00
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie dotyczy projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i le?nictwa do zmian klimatu - ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach górskich.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 193-465495
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SA.270.1.7.2020 Intitulé:
Rozbiórka i budowa mostu w ci?gu drogi le?nej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Le?nictwie Mogielica
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 15
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 7343279904 Adresse postale: ul. Kili?skiego 70 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 323 514.07 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Przedmiot zamówienia szczegó?owo zosta opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze i pozosta?ej dokumentacji budowlanej b?d?cej za??cznikiem do SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zmówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zmówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp: - odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób, - odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, - odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, - odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, - odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu, - na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zamawiaj?cy informuje, i administratorem danych osobowych jest Nadle?nictwo Limanowa.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zmówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45233123 - Travaux de construction de routes secondaires 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques