Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lipowa:Services de concession de crédit

2023/S 196-613526  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Lipowa: Services de concession de crédit 2023/S 196-613526 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Lipowa Adresse postale: Lipowa ul. Wiejska 44 Ville: Lipowa Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-324 Pays: Pologne Courriel: przetargi@lipowa.pl Téléphone: +48 338601563 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.lipowa.pl/ Adresse du profil d'acheteur: www.lipowa.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud?etu oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? w wysoko?ci 2 500 000,00 z? (dwa miliony pi??set tysi?cy z?.). Numéro de référence: RI.271.10.2023.MK
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crédit
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zaci?gni?cie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 2 500 000,00 z? (dwa miliony pi??set tysi?cy z?otych) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorz?du terytorialnego oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 160 432.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exécution:
Gmina Lipowa
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zaci?gni?cie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 2 500 000,00 z? (dwa miliony pi??set tysi?cy z?otych) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorz?du terytorialnego oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?.
   2.  Umowa kredytu zostanie sporz?dzona przez Wykonawc?, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, na jego koszt zgodnie z przepisami Ustawy Pzp oraz wszystkimi zastrze?eniami zawartymi w SWZ - (wzór umowy nale?y do??czy? do oferty).
   3.  Wyp?ata kredytu nast?pi w jednej transzy w kwocie 2 500 000,00 z? do dnia 31.10.2023 r., na pisemny wniosek Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wyp?aty transzy w pó?niejszym terminie.
   4.  Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiaj?cego.
   5.  Sp?ata kredytu nast?pi w 7 ratach: 1) 01.04.2026r. w kwocie 200 000,00z? 2) 01.04.2027r. w kwocie 300 000,00z? 3) 01.04.2028r. w kwocie 400 000,00z? 4) 01.04.2029r. w kwocie 400 000,00z? 5) 01.04.2030r. w kwocie 400 000,00z? 6) 01.04.2031r. w kwocie 400 000,00z? 7) ostatnia rata 01.04.2031r. w kwocie 400 000,00z?.
   6.  Zabezpieczeniem kredytu b?dzie weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow? (kontrasygnata skarbnika na deklaracji wekslowej)
   7.  Termin sp?at odsetek: sp?ata odsetek b?dzie si? odbywa? w okresach miesi?cznych do 1-go dnia ka?dego miesi?ca.
   8.  Odsetki od kredytu naliczone b?d? tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zad?u?enia na rachunku kredytowym.
   9.  Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje si?, ?e rok liczy 365 dni, a miesi?c rzeczywist? ilo?? dni. 10. Kredyt oprocentowany b?dzie wed?ug stopy procentowej stanowi?cej sum? stopy bazowej i mar?y Banku, ustalanej na okresy 3-miesi?czne przy zastosowaniu nast?puj?cej zasady: 11. Stop? bazow? jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako ?rednia arytmetyczna z miesi?ca poprzedzaj?cego okres jej obowi?zywania. 12. Mar?a banku jest sta?a w ca?ym okresie kredytowania. 13. W przypadku, je?eli ostateczny termin sp?aty rat odsetkowych lub kapita?owych b?dzie dniem ?wi?tecznym lub wolnym od pracy, to p?atno?? nast?pi w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem. 14. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcze?niejszej sp?aty bez ponoszenia z tego tytu?u jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcze?niejszej sp?aty kredytu, odsetki b?d? liczone za okres jego faktycznego wykorzystania. 15. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany harmonogramu sp?at kredytu, bez dodatkowych op?at. 16. Zamawiaj?cy nie przewiduje ?adnych op?at i prowizji zwi?zanych z udzieleniem, obs?ug? oraz sp?at? kredytu (w tym sp?at? przedterminow?). 17. Za??cznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia s? pliki zawarte w folderze stanowi?cym za??cznik nr 3 do Specyfikacji - Informacje finansowe. 18. Umowa kredytu zostanie sporz?dzona przez Wykonawc?, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, na jego koszt zgodnie z przepisami Ustawy Pzp oraz wszystkimi zastrze?eniami zawartymi w SWZ - (wzór umowy nale?y do??czy? do oferty). 19. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na cz??ci. Zamówienie stanowi jedn? ca?o?? i wskazane jest aby by?y wykonywane przez jednego wykonawc?. 20. Ze wzgl?du na rodzaj zamówienia Zamawiaj?cy nie wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prac? w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z pó?n. zm.) wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia b?d? wykonywa? czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonaniu pracy w sposób okre?lony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawc? lub Podwykonawc?. 21. Zamówienia uzupe?niaj?ce nie przewiduje si?. 22. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 23. Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji ele
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin uruchomienia kredytu od dnia z?o?enia przez Zamawiaj?cego pisemnej dyspozycji wyp?aty / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 132-422682
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud?etu oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? w wysoko?ci 2 500 000,00 z? (dwa miliony pi??set tysi?cy z?.).
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bank Spó?dzielczy w ?ywcu Numéro national d'identification: 0000121975 Adresse postale: 34-300 Ville: ?ywiec Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-300 Pays: Pologne Courriel: bank@bs-zywiec.pl Téléphone: +48 338615442 Adresse internet: www.bs-zywiec.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 160 432.00 PLN Offre la plus basse: 1 004 019.60 PLN / Offre la plus élevée: 1 056 492.71 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie prowadzone jest w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy e-Zamówienia, na stronie https://ezamowienia.gov.pl.
   2.  Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o której mowa wart. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedur? odwrócon?).
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z Ofert? o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
   4.  W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu.
   5.  W zakresie "cz??ci IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa. W taki przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   6.  Na wezwanie zamawiaj?cego wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 6)-7) rozp. MRPiT z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy.
   7.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w § 4 rozp., o którym mowa w pkt. 6 powy?ej.
   8.  Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znaków, które mo?na wprowadzi? do tre?ci og?oszenia, wszelkie pozosta?e informacje, w tym wymogi dot. sk?adanych - przekazywanych dokumentów i o?wiadcze? zawarto w SWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
   9.  Tre?? klauzuli informacyjnej wynikaj?cej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w rozdziale XVIII SWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej prowadzonego post?powania. 10 Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie: a) w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego - obligatoryjne przes?anki wykluczenia, b) w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) - dalej rozporz?dzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) - dalej rozporz?dzenie nr 2022/1269 - obligatoryjne przes?anki wykluczenia. https://ezamowienia.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze ?rodków ochrony prawnej szczegó?owo reguluj? przepisy Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a? zawiera PZP Dzia? IX. ?rodki ochrony prawnej Rozdzia?
   2.  Post?powanie odwo?awcze.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: www.uzp.gov.p
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud?etu oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? w wysoko?ci 2 500 000,00 z? (dwa miliony pi??set tysi?cy z?.). 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit