Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur : Us'?uga przewozów pracowniczych autobusem Wykonawcy

2024/S 2024-070277  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70277-2024 - Résultats
Pologne – Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur – Usluga przewozów pracowniczych autobusem Wykonawcy
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Activité de l’entité adjudicatrice: Services postaux

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Usluga przewozów pracowniczych autobusem Wykonawcy
Description: Przedmiotem zamówienia byl transport pracowników Poczty Polskiej S.A. na trasie WER Lisi Ogon-Dworzec Glówny PKP- WER Lisi Ogon.
Identifiant de la procédure: 955a38f8-5e6c-4e9b-8918-72328e984310
Identifiant interne: CZ.26.414.2023.DTZ
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60172000 Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zgodnie z art. 213 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajacy po wszczeciu postepowania, moze przekazac do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wplyw na terminy odwolan. Formularz ogloszenia o dobrowolnej przejrzystosci ex ante nie jest przystosowany do ww. przepisów prawa polskiego, a jednoczesnie nie ma technicznej mozliwosci przeslania ogloszenia do publikacji, bez wypelnienia w sekcji II ust.
   1. 7) zwiazanego z wartoscia zamówienia oraz bez wypelnienia sekcji V, zwiazanej z zawarta z wykonawca umowa. W zwiazku z powyzszym: w sekcji II ust.
   1. 7) oraz w sekcji V ust.
   2. 4) jako wartosc zamówienia (bez VAT) zostala podana wartosc szacunkowa zamówienia w sekcji V.2.1), jako data decyzji o udzieleniu zamówienia zostala podana data wszczecia postepowania tj. wyslania wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Po podpisaniu umowy z wykonawca, zostanie sporzadzone odrebne ogloszenie o udzieleniu zamówienia.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Usluga przewozów pracowniczych autobusem Wykonawcy
Description: 1. Przedmiotem zamówienia bylo swiadczenie uslugi przewozów pracowniczych autobusem Wykonawcy we wszystkie dni tygodnia. Przez swiadczenie uslugi przewozów pracowniczych, nalezy rozumiec podstawienie autobusu w okreslonym zgodnie z postanowieniami projektu Umowy miejscu oraz wykonywanie przewozów na warunkach przewidzianych projektem Umowy, w tym zgodnie z rozkladem jazdy autobusów stanowiacym Zalacznik nr 1 do projektu umowy – wedlug nastepujacej trasy: dowiezienie pracowników z dworca kolejowego PKP Bydgoszcz Glówna przy ul. Zygmunta Augusta do Wydzialu Ekspedycyjno Rozdzielczego w m. Lisi Ogon ul. Pocztowa 12, gm. Biale Blota oraz przywóz z Wydzialu Ekspedycyjno Rozdzielczego w m. Lisi Ogon do dworca kolejowego PKP Bydgoszcz Glówna przy ul. Zygmunta Augusta z postojami na przystankach posrednich okreslonych w rozkladzie jazdy autobusów stanowiacym Zalacznik nr 1 do projektu umowy. Po wjezdzie na teren Wydzialu Ekspedycyjno Rozdzielczego przystanek znajduje sie przy bramie wjazdowej oraz przy budynku administracyjnym w glebi parkingu.
   2.  Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia w odpowiedniej ilosci sprawnych technicznie i dopuszczonych do ruchu autobusów. Autobusy swiadczace usluge powinny spelniac nizej wymienione wymagania: minimalna ilosc miejsc pasazerskich siedzacych 48, czyste i estetyczne tak zewnetrznie jak i wewnetrznie, w okresie zimowym sprawne i wydajne ogrzewanie, w okresie letnim sprawna i wydajna klimatyzacja, posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
   3.  Szacunkowa liczba km w okresie realizacji zamówienia wynosi 54 684 km.
   4.  Szczególowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostaly okreslone w projekcie umowy, stanowiacym Zalacznik nr 2 do Zasad procedowania zamówienia z wolnej reki.
Identifiant interne: 414.2023.DTZ
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60172000 Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur
Options:
Description des options: Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany rozkladu jazdy (likwidacja danego kursu w zwiazku z potrzebami zamawiajacego) i zmniejszenia ilosci kilometrów przewidzianych w sekcji II ust.
   2. 4) pkt. 3 maksymalnie o 20% tj. o 10 937 km, stosownie do rzeczywistych potrzeb z jednoczesna gwarancja realizacji zamówienia na poziomie 80% ilosci kilometrów przewidzianych w sekcji II ust.
   2. 4) pkt. 3, tj. 43 747 km. Zmniejszenie przez Zamawiajacego wartosci przedmiotu zamówienia maksymalnie o 20%, stanowi uprawnienie Zamawiajacego, dlatego strony zgodnie postanawiaja, ze nie moze zostac uznane za przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zamówienia, a tym samym nie moze stanowic podstawy do roszczen odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. O zmianie w rozkladzie jazdy autobusów Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postepowan o wartosci przekraczajacej równowartosc kwoty okreslonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Szczególowe przepisy dotyczace srodków ochrony prawnej zawarte sa w Dziale IX PZP.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Departament Odwolan UZP
Organisation qui signe le marché: TELBUS Maciej Strzelewicz

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 337 947,12 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Numéro d’enregistrement: 525-000-73-13
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpanskich 8  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-940
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Centrum Zamówien Dzial Zamówien Terenowych Zachód, ul. Glogowska 17, 60-943 Poznan
Adresse électronique: zamowienia.zachod@poczta-polska.pl
Téléphone: 887849695
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: TELBUS Maciej Strzelewicz
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 5581457547
Adresse postale: Morwowa 2  
Ville: Lochowo
Code postal: 86-065
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@telbus.pl
Téléphone: 531977514
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 5170373702
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Departament Odwolan UZP
Numéro d’enregistrement: 517-037-37-02
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d08a53a0-20da-4897-ba66-2ff1fe8f2c4b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 11:23:24 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70277-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
60172000 - Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur