Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 08/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?: Logiciels et systèmes d'information

2020/S 68-161291  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-?ód?: Logiciels et systèmes d'information 2020/S 068-161291 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" Adresse postale: ul. Rzgowska 281/289 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Code postal: 93-338 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Wronka Courriel: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl Téléphone: +48 422711751 Fax: +48 422711750 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.iczmp.edu.pl http://www.iczmp.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.iczmp.edu.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Samodzielna Sekcja Zamówie Publicznych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" Adresse postale: ul. Rzgowska 281/289, pawilon "A" (Ginekologiczno-Po?o?niczy), poziom "0", pokój nr 15 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Code postal: 93-338 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Wronka Courriel: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl Téléphone: +48 422711751 Fax: +48 422711750 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.iczmp.edu.pl www.iczmp.edu.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytut badawczy
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ZP/44/2020 - Dostawa licencji oraz wdro?enie oprogramowania EDM oraz elektronicznych us?ug na potrzeby realizacji projektu pn. "Zwi?kszenie dost?pno?ci i poprawa jako?ci ?wiadcze zdrowotnych (...) Numéro de référence: ZP/44/2020
II.1.2) Code CPV principal 48000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oraz wdro?enie oprogramowania EDM oraz elektronicznych us?ug na potrzeby realizacji projektu pn. "Zwi?kszenie dost?pno?ci i poprawa jako?ci ?wiadcze zdrowotnych przez doposa?enie ICZMP w ?odzi w nowoczesny sprz?t informatyczny, pozwalaj?cy na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dost?p do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej".
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Lieu principal d'exécution:
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", ul. Rzgowska 281/289, 93-338 ?ód?, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa - udzielenie licencji oraz wdro?enie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja, oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz elektronicznych us?ug wraz z instalacj i konfiguracj niezb?dnego oprogramowania narz?dziowego na potrzeby realizacji projektu pn. "Zwi?kszenie dost?pno?ci i poprawa jako?ci ?wiadcze zdrowotnych przez doposa?enie ICZMP w ?odzi w nowoczesny sprz?t informatyczny, pozwalaj?cy na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dost?p do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej".
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 3 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Zwi?kszenie dost?pno?ci i poprawa jako?ci ?wiadcze zdrowotnych przez doposa?enie ICZMP w ?odzi w nowoczesny sprz?t informatyczny, pozwalaj?cy na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dost?p do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej" w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e:
   1.  posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia w wysoko?ci nie ni?szej ni 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych) oraz
   2.  posiadanie ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow na kwot co najmniej 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych). Wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu: Aktualne na dzie sk?adania ofert O?wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji L w cz??ci IV i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach innych podmiotów sk?ada w oryginale wraz z ofert pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz o?wiadcze / dokumentów, jakie maj dostarczy na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawcy, których oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1:
   1.  Dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot co najmniej 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych);
   2.  Informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy w wysoko?ci nie ni?szej ni 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy PLN, 00/100), w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e przedstawi dokumentów dotycz?cych sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e przedstawi inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. Pozosta?e wymagania dotycz?ce powy?szego warunku zosta?y okre?lone w tre?ci SIWZ. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
j.w.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
3a. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, nale?ycie wykona (zako?czy?) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o warto?ci minimum 500 000,00 PLN brutto (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych), którego przedmiotem by?a dostawa, wdro?enie systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych us?ug w placówce medycznej. Przez warto? zamówienia rozumie si warto? oprogramowania oraz us?ug ?wiadczonych w zwi?zku z jego konfiguracj i wdro?eniem w ramach jednego zamówienia, tj.: wynagrodzenie Wykonawcy z tytu?u dostawy oprogramowania oraz wynagrodzenie z tytu?u us?ug. W przypadku oferty sk?adanej przez konsorcjum oraz przez Wykonawc?, który polega na zdolno?ciach innych podmiotów, Zamawiaj?cy wymaga by co najmniej jeden z podmiotów wykaza si do?wiadczeniem w ramach pkt 3a. Oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sumowania do?wiadczenia w ramach tych samych zamówie wskazanych w pkt 3a. Wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu: Aktualne na dzie sk?adania ofert O?wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji L w cz??ci IV i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach innych podmiotów sk?ada w oryginale wraz z ofert pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz o?wiadcze / dokumentów, jakie maj dostarczy na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawcy, których oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1): Wykaz dostawy wykonanej, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej warto?ci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa zosta?a wykonana, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy ta dostawa zosta?a wykonana nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; 3b. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 3 osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami i ?wiadczenie us?ug:
   1.  kierownik wdro?enia - minimum 1 osoba posiadaj?ca do?wiadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegaj?cego na wdro?eniu systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych us?ug w placówce medycznej, o warto?ci co najmniej 500 000,00 PLN brutto (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych).
   2.  in?ynier wdro?enia EDM - minimum 1 osoba posiadaj?ca do?wiadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegaj?cego na wdro?eniu systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w placówce medycznej, o warto?ci co najmniej 250 000,00 PLN brutto (s?ownie: dwie?cie pi??dziesi?t tysi?cy z?otych).
   3.  in?ynier wdro?enia e-us?ug - minimum 1 osoba posiadaj?ca do?wiadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegaj?cego na wdro?eniu systemu elektronicznych us?ug w placówce medycznej, o warto?ci co najmniej 100 000,00 PLN brutto (s?ownie: sto tysi?cy z?otych). Uwaga: Zamawiaj?cy nie dopuszcza ??czenia stanowisk. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu: Aktualne na dzie sk?adania ofert O?wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji L w cz??ci IV i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach innych podmiotów sk?ada w oryginale wraz z ofert pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz o?wiadcze / dokumentów, jakie maj dostarczy na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawcy, których oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich do?wiadczenia niezb?dnego do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Pozosta?e wymagania dotycz?ce powy?szego warunku zosta?y okre?lone w tre?ci SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zosta?y opisane we wzorze umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Samodzielna Sekcja Zamówie Publicznych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki", pawilon "A" (Ginekologiczno-Po?o?niczy), poziom "0", pokój nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 ?ód?, POLSKA za po?rednictwem platformy zakupowej.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
I. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy z?o?one w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza JEDZ stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykaz o?wiadcze / dokumentów, jakie maj dostarczy na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawcy, których oferta zosta?a najwy?ej oceniona/ jakie Zamawiaj?cy uzyska za pomoc bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, zgodnie z art. 26 ust. 6, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3:
   1.  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - Wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2.  o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   3.  o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne;
   4.  o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od udost?pnienia na platformie zakupowej Zamawiaj?cego pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia;
   5.  z?o?enie o?wiadczenia, o którym mowa w pkt 4 nie jest wymagane, je?eli w post?powaniu zosta?a z?o?ona jedna oferta;
   6.  o?wiadczenie, o którym mowa w pkt 4, niezale?nie od ilo?ci z?o?onych w post?powaniu ofert, mo?e zosta z?o?one wraz z ofert?, z zastrze?eniem, i Wykonawca ma obowi?zek poinformowania Zamawiaj?cego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego post?powania, w szczególno?ci po zapoznaniu si z informacj z otwarcia ofert;
   5.  odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Informacje dotycz?ce wspólnego ubieganie si Wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajduj si poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zosta?y opisane w tre?ci SIWZ. II. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium przez Wykonawców uczestnicz?cych w post?powaniu. Wadium wynosi 20 000,00 PLN, s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. IV. Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert - 60 dni (od ustalonej daty sk?adania ofert). https://iczmp.ezamawiajacy.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej zosta?y okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegó?owe regulacje w zakresie ?rodków ochrony prawnej zawiera dzia VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui