Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lubacz█w: Services de collecte des ordures

2022/S 19-045233  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/01/2022 S19 Pologne-Lubacz█w: Services de collecte des ordures 2022/S 019-045233 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Lubacz█w Num╚ro national d'identification: 65090065400000 Adresse postale: ul. Jasna 1 Ville: Lubacz█w Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Krzemi?ski - stanowisko ds. zam█wie? publicznych Courriel: przetargi@lubaczow.com.pl T╚l╚phone: +48 166321684 Fax: +48 177173655 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gminalubaczow.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z terenu Gminy Lubacz█w Num╚ro de r╚f╚rence: IZP.271.21.2021
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Lubacz█w.:1) Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych w Gminie Lubacz█w w spos█b zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad█w ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz aktami wykonawczymi, a tak?e aktualnymi w okresie wykonywania zam█wienia zapisami Planu gospodarki odpadami dla wojew█dztwa podkarpackiego i przepisami prawa miejscowego w szczeg█lno?ci okre?laj?cymi szczeg█?owy spos█b i zakres ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpad█w
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 089 925.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90513100 Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Lubacz█w
II.2.4) Description des prestations:
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych w Gminie Lubacz█w w spos█b zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad█w ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz aktami wykonawczymi, a tak?e aktualnymi w okresie wykonywania zam█wienia zapisami Planu gospodarki odpadami dla wojew█dztwa podkarpackiego i przepisami prawa miejscowego w szczeg█lno?ci okre?laj?cymi szczeg█?owy spos█b i zakres ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpad█w, regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Lubacz█w. Od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na kt█rych powstaj? odpady odbierana i zagospodarowana b?dzie ka?da ilo?? odpad█w komunalnych wystawionych przed nieruchomo?ciami tj.: a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateria?owe, szk?o, papier i tektura) oraz odpady ulegaj?ce biodegradacji ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem bioodpad█w, c) pozosta?e odpady powstaj?ce w gospodarstwach domowych takie jak: odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny (tzw. mobilna ˝ obwo?na zbi█rka odpad█w spod posesji w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych). 2) Dostarczenie do nieruchomo?ci zamieszka?ych work█w do zbi█rki odpad█w komunalnych w ramach zaoferowanej ceny.3) Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w z Punktu Selektywnej Zbi█rki Odpad█w Komunalnych (PSZOK) dostarczonych przez mieszka?c█w Gminy Lubacz█w.3. Na terenie Gminy Lubacz█w obowi?zywa? b?dzie system mieszany zbi█rki odpad█w komunalnych, tj. pojemnikowo ˝ workowy.4. Wyw█z odpad█w zmieszanych oraz segregowanych odbywa? si? b?dzie zgodnie z zasadami okre?lonymi w aktualnym, uchwalonym uchwa?? Rady Gminy Lubacz█w (obecnie weryfikowanym przez nadz█r Wojewody pod k?tem zgodno?ci z prawem), Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Lubacz█w, stanowi?cym Za??cznik do SWZ, w aktualnej uchwale Rady Gminy Lubacz█w w sprawie okre?lenia szczeg█?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpad█w ˝ stanowi?cej Za??cznik do SWZPrzy wykonywaniu przedmiotu zam█wienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie r█wnie? do respektowania przepis█w wynikaj?cych z:1) Programu ochrony ?rodowiska dla Wojew█dztwa Podkarpackiego wraz z aktami powi?zanymi;2) Planu gospodarki odpadami dla Wojew█dztwa Podkarpackiego wraz z uchwa?ami powi?zanymi.5. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do ˝ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia.6. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia liczby obs?ugiwanych nieruchomo?ci w zakresie odbierania odpad█w komunalnych. Zmiana liczby obs?ugiwanych nieruchomo?ci nie b?dzie powodowa? zmiany umowy, ani zmiany warto?ci zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wysoko?? kary umownej za ka?dy dzie? zw?oki w realizacji odbioru odpad█w / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin p?atno?ci faktury / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wyznaczy? nast?puj?ce kryteria oceny i wyboru ofert:Cena brutto zam█wienia ˝ 60%;Wysoko?? kary umownej za ka?dy dzie? zw?oki w realizacji odbioru odpad█w ˝ 20%;Termin p?atno?ci faktury ˝ 20%.a. ??czna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona wed?ug formu?y:P = PC + PK + PP
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 206-538230
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z terenu Gminy Lubacz█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: F.H.U.P. MASTER Stanis?aw Cygan Num╚ro national d'identification: 7931147418 Adresse postale: 37-625 Ville: Krowica Sama Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: Krowica Sama Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 319 562.69 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 089 925.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wienia na podstawie art. 214 ust.1 pkt7 ustawy Pzp. na poziomie 40%, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug, zam█wienia polegaj?cego na 1) Odbieraniu i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych:2) Odbieraniu i zagospodarowaniu odpad█w z Punktu Selektywnej Zbi█rki Odpad█w Komunalnych (PSZOK) .3) Dostarczenie do nieruchomo?ci zamieszka?ych work█w do selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w ramach zaoferowanej ceny4) Likwidacja dzikich sk?adowisk z terenu Gminy Lubacz█w.5) odbieranie i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z przystank█w autobusowych.. Tajemnica przedsi?biorstwa:1. Przez tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepis█w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie si? nieujawnione do wiadomo?ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi?biorstwa lub inne informacje posiadaj?ce warto?? gospodarcz?, co do kt█rych przedsi?biorca podj?? niezb?dne dzia?ania w celu zachowania ich poufno?ci,2. Wszelkie pliki zawieraj?ce informacje zastrze?one przez Wykonawc? jako tajemnica przedsi?biorstwa powinny zosta? umieszone w osobnym folderze o nazwie ĐTajemnica przedsi?biorstwaţ, a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi jawn? cz??? skompresowane do jednego pliku .zip,3.Wykonawca zobowi?zany jest wraz z przekazaniem tych informacji do z?o?enia UZASADNIENIA, i? zastrze?one informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa.4.Wykonawca nie mo?e zastrzec informacji, o kt█rych mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.5.W przypadku nie wykazania przez Wykonawc? wraz z przekazaniem informacji, i? zastrze?one informacje stanowi? tajemnice przedsi?biorstwa, lub gdy Zamawiaj?cy uzna zastrze?enia za nieprawid?owe, informacje te mog? zosta? odtajnione.1.Komunikacja w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym sk?adanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument█w lub o?wiadcze? mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawc?, z uwzgl?dnieniem wyj?tk█w okre?lonych w ustawie Pzp., odbywa si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej za po?rednictwem Platformy dost?pnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow. Przez ?rodki komunikacji elektronicznej rozumie si? ?rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 16.Spos█b sporz?dzenia dokument█w elektronicznych, o?wiadcze? lub elektronicznych kopii dokument█w lub o?wiadcze? musi by? zgody z wymaganiami okre?lonymi w ROZPORZ?DZENIU PREZESA RADY MINISTR"W z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) .Zamawiaj?cy informuje, ?e instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz?ce w szczeg█lno?ci logowania, sk?adania wniosk█w o wyja?nienie tre?ci SWZ, sk?adania ofert oraz innych czynno?ci podejmowanych w niniejszym post?powaniu przy u?yciu platformazakupowa.pl znajduj? si? w zak?adce ĐInstrukcje dla Wykonawc█w" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.\9. Wykonawca mo?e z?o?y? jedn? ofert?Oferta musi spe?nia? nast?puj?ce wymogi:a) musi by? sporz?dzona w j?zyku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami wyszczeg█lnionymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektron. https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne Courriel: kancelaria@prokuratoria.gov.pl T╚l╚phone: +48 22392-31-17 Fax: +48 22392-31-20 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
1 POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
22/01/2022 Pologne-Lubacz█w: Services de collecte des orduresType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 27/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513100 - Services d'Úlimination des ordures mÚnagŔres 
90514000 - Services de recyclage des ordures mÚnagŔres