Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lubichowo:Services sylvicoles

2023/S 97-303133  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Lubichowo: Services sylvicoles 2023/S 097-303133 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Lubichowo Adresse postale: ul. Le?na 12 Ville: Lubichowo Code NUTS: PL638 Starogardzki Code postal: 83-240 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Hoffmann Courriel: lubichowo@gdansk.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 585885323 Fax: +48 585885322 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lubichowo.gdansk.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej. Skarb Pa?stwa ñ Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Post?powanie nr
   4.  Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Lubichowo w roku 2023 NumÈro de rÈfÈrence
:
ZG.270.17.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 672ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, melioracji agrotechnicznych, utrzymania infrastruktury drogowej, turystycznego zagospodarowania lasu, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubichowo w roku 2023
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 531 340.40 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL638 Starogardzki Lieu principal d'exÈcution:
Obszar Le?nictwa Bojanowo
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 672ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, melioracji agrotechnicznych, utrzymania infrastruktury drogowej, turystycznego zagospodarowania lasu, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Lubichowo w roku 2023. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu wymienionego w pkt.
   3. 1 1), wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. ñ planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegÛ?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3.1. ñ charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.2. ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za??cznik nr
   2. 3.3. ñ zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; Za??cznik nr
   2. 3.4. ñ zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Za??cznik nr
   2. 3.5. ñ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   2. 3.6. ñ informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?); Za??cznik nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze piel?gnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastÛw); Za??cznik nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych do odnowie? wykonywanych przy pomocy sadzarki
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ÑOpcjaî). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w ktÛrejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektÛre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ß 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczegÛlnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamÛwienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawcÛw us?ug le?nych w ramach podstawowych trybÛw udzielania zamÛwie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium wynosi 14 000,00 z? Warto?? okre?lona w II.2.6) uwzgl?dnia 20 % prawa opcji oraz 50 %zamÛwie? o ktÛrych mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy PZP
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 036-106346
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Post?powanie nr
   4.  Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Lubichowo w roku 2023
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Krzysztof Bona NumÈro national d'identification: 5611427606 Ville: Zielonka Code NUTS: PL618 ?wiecki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 531 340.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? miejsca szczegÛ?owe warunki udzia?u w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia z post?powania zosta?y zawarte w pkt 6 SWZ. SzczegÛ?owy wykaz o?wiadcze? oraz dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u oraz brak podstaw do wykluczenia zosta? zawarty w pkt 9 SWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i utworzenia dynamicznego systemu zakupÛw Z uwagi na ograniczon? ilo?? miejsca w og?oszeniu pozosta?e informacje mo?na uzyska? w SWZ wraz z za??cznikami.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. .
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Post?powanie nr
   4.  Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Lubichowo w roku 2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles