Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lubin:Tickets

2022/S 224-644527  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Lubin: Tickets 2022/S 224-644527 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Lubin - Urz?d Gminy w Lubinie NumÈro national d'identification: PL516 Adresse postale: ul. Ksi?cia Ludwika I 3 Ville: Lubin Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Hofman, Magdalena Giezek Courriel: zamowienia@ug.lubin.pl TÈlÈphone: +48 768403100/ +48 768403125/ +48 8403129 Fax: +48 768403140 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.ug.lubin.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZAKUP OKRESOWYCH BILET"W NA POWIATOW? KOMUNIKACJ? PUBLICZN? NA TERENIE POWIATU LUBI?SKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBI?SKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. NumÈro de rÈfÈrence: OR.271.39.2022
II.1.2) Code CPV principal 22459000 Tickets
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup (dostawa) przez Zamawiaj?cego okresowych biletÛw (czyli: imiennych kart i comiesi?cznych hologramÛw) komunikacji w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji powiatowej na sieci organizowanej przez Powiat Lubi?ski
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 298 634.15 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup (dostawa) przez Zamawiaj?cego okresowych biletÛw (czyli: imiennych kart i comiesi?cznych hologramÛw) komunikacji w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji powiatowej na sieci organizowanej przez Powiat Lubi?ski.
   2.  ZamÛwienie b?dzie polega? na zakupie dla uczniÛw miesi?cznych biletÛw imiennych w powiatowej komunikacji publicznej, dystrybuowanych przez Wykonawc? (tj. PKS S.A. zs w Lubinie), ktÛry zosta? wybrany w przeprowadzonym przez Powiat Lubi?ski post?powaniu w trybie przetargu nieograniczonego, jako operator publicznego transportu zbiorowego ñ przewozÛw powiatowych."Uchwa?? nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia cen i op?at za us?ugi przewozowe, uprawnie? do przejazdÛw ulgowych i bezp?atnych oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze u?yteczno?ci publicznej w powiatowych przewozach pasa?erskich na terenie Powiatu Lubi?skiego, zmienionej Uchwa?ami Nr XX/141/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25.08.2016r.; Nr XXI/151/2016r. z dnia 28.09.2016r.; Nr XXIII/164/2016r. z dnia 30.11.2016r.; Nr XLVII/346/2018r. z dnia 07.09.2018r. przyj?to, i? prawo do bezp?atnych przejazdÛw w publicznym transporcie zbiorowym w powiatowych przewozach pasa?erskich na terenie Powiatu Lubi?skiego maj? wszyscy pasa?erowie z wy??czeniem dzieci i m?odzie?y szkolnej zamieszka?ej na terenie Powiatu Lubi?skiego w okresie od rozpocz?cia nauki w szkole podstawowej do uko?czenia gimnazjum, szko?y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej nie d?u?ej ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia.î D???c do wspierania wyrÛwnywania szans edukacyjnych m?odego pokolenia, Gmina Lubin wprowadzi?a lokalny program wyrÛwnywania szans edukacyjnych dla dzieci i m?odzie?y z terenu Gminy Lubin. Celem tego programu jest udzielenie wsparcia materialnego uczniom, ktÛre b?dzie polega?o na zakupie przez Gmin? Lubin miesi?cznych imiennych biletÛw na powiatow? komunikacj? publiczn? na terenie Powiatu Lubi?skiego organizowan? przez powiat Lubi?ski w oparciu o umow? z wybranym operatorem (tj. PKS S.A. zs w Lubinie).Bilety zostan? zakupione dla uczniÛw, ktÛrzy zamieszkuj? na terenie Gminy Lubin i pobieraj? nauk? w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej, nie d?u?ej ni? do 24 roku ?ycia, na podstawie z?o?onych przez nich wnioskÛw o obj?cie lokalnym programem wyrÛwnywania szans edukacyjnych dla dzieci i m?odzie?y z terenu Gminy Lubin.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Post?powanie zosta?o przeprowadzone na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a) (dostawa mo?e by? ?wiadczona tylko przez jednego Wykonawc? z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia).Przedmiotem zamÛwienia jest zakup okresowych biletÛw komunikacji w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji powiatowej na sieci organizowanej przez Powiat Lubi?ski. Polega ono na zakupie dla uczniÛw miesi?cznych biletÛw imiennych w powiatowej komunikacji publicznej, dystrybuowanych przez Wykonawc? (tj. PKS S.A. zs w Lubinie), ktÛry zosta? wybrany w przeprowadzonym przez Powiat Lubi?ski post?powaniu w trybie przetargu nieograniczonego, jako operator publicznego transportu zbiorowego ñ przewozÛw powiatowych.Komunikacja publiczna na terenie Gminy Lubin organizowana jest przez Powiat Lubi?ski. Powiat Lubi?ski jest jedynym organizatorem komunikacji publicznej na terenie powiatu. Zaspokaja ona zbiorowe potrzeby wspÛlnot samorz?dowych Powiatu Lubi?skiego w zakresie powiatowych przewozÛw pasa?erskich o charakterze u?yteczno?ci publicznej. Us?ugi przewozowe na terenie Powiatu Lubi?skiego organizowane i nadzorowane s? przez organizatora publicznego transportu zbiorowego tj. Powiat Lubi?ski, a realizowane przez operatora publicznego transportu zbiorowego, tj. PKS S.A. zs w Lubinie.PKS S.A. zs w Lubinie jest jedynym operatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubi?skiego od ktÛrego mo?na naby? bilety. Komunikacja organizowana przez Powiat Lubi?ski jest jedyn? komunikacj? dzia?aj?ca na terenie ca?ego powiatu.Wobec powy?szego, d???c do wspierania wyrÛwnywania szans edukacyjnych m?odego pokolenia, Gmina Lubin wprowadzi?a lokalny program wyrÛwnywania szans edukacyjnych dla dzieci i m?odzie?y z terenu Gminy Lubin. Celem tego programu jest udzielenie wsparcia materialnego uczniom, ktÛre b?dzie polega?o na zakupie przez Gmin? Lubin miesi?cznych imiennych biletÛw na powiatow? komunikacj? publiczn? na terenie Powiatu Lubi?skiego organizowan? przez powiat Lubi?ski w oparciu o umow? z wybranym operatorem (tj. PKS S.A. zs w Lubinie).Bilety zostan? zakupione dla uczniÛw, ktÛrzy zamieszkuj? na terenie Gminy Lubin i pobieraj? nauk? w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej, nie d?u?ej ni? do 24 roku ?ycia, na podstawie z?o?onych przez nich wnioskÛw o obj?cie lokalnym programem wyrÛwnywania szans edukacyjnych dla dzieci i m?odzie?y z terenu Gminy Lubin. Wymagania stawiane przez wspÛ?czesny ?wiat, jak rÛwnie? ch?? samorealizacji, powoduj?, ?e uczniowie nie chc? poprzesta? tylko na mo?liwo?ciach edukacyjnych zapewnianych przez szko?y publiczne. Dlatego powszechnym obecnie jest korzystanie z oferty szeregu zaj?? dodatkowych obejmuj?cych nauk? j?zyka, ta?ca, sportu i in. Bardzo cz?sto uwarunkowania ekonomiczne nie pozwalaj? na uruchomienie takich kursÛw w ma?ych miejscowo?ciach. Liczn? grup? stanowi? rÛwnie? uczniowie, ktÛrzy maj? problemy edukacyjne i wymagaj? pomocy specjalisty (psychologa, pedagoga logopedy, socjoterapeuty i innych), ktÛrzy rÛwnie? ?wiadcz? us?ugi na terenie wi?kszych o?rodkÛw. Dzieci i m?odzie? powinny by? obj?te opiek? wykwalifikowanych nauczycieli i mie? zapewnion? pomoc psychologiczno-pedagogiczn?. Nale?y im rÛwnie? zapewni? mo?liwo?? dost?pu do bogatej oferty zaj?? dodatkowych, ktÛre wp?yn? na ich wszechstronny rozwÛj. Transport organizowany jest g?Ûwnie do miasta Lubin jako centrum ?ycia spo?eczno?ci lokalnej, ale rÛwnie? do innych miejsc zlokalizowanych na terenie powiatu stanowi?cych miejscowe w?z?y przesiadkowe do bardziej oddalonych miast np. do Wroc?awia czy Legnicy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 189-533893
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ZAKUP OKRESOWYCH BILET"W NA POWIATOW? KOMUNIKACJ? PUBLICZN? NA TERENIE POWIATU LUBI?SKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBI?SKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
NumÈro national d'identification: 6922370352 Adresse postale: ul. ?cinawska 22 Ville: Lubin Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 479 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 298 634.15 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p. SzczegÛ?owe zapisy dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej, w tym wnoszenia odwo?a?, okre?la Dzia? IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 ZAKUP OKRESOWYCH BILET"W NA POWIATOW? KOMUNIKACJ? PUBLICZN? NA TERENIE POWIATU LUBI?SKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBI?SKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
22459000 - Tickets