Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lubin:Travaux de construction de stades

2022/S 225-648492  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Lubin: Travaux de construction de stades 2022/S 225-648492 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6922285089 Adresse postale: Odrodzenia 28b Ville: Lubin Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Sadzikowska Courriel: joanna.sadzikowska@rcslubin.pl TÈlÈphone: +48 768460828 Fax: +48 767561100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://rcslubin.pl/o-rcs/przetargi Adresse du profil díacheteur: http://rcslubin.pl/o-rcs/przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ est attribuÈ par une centrale díachat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: podmiot prawa handlowego
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: dzia?alno?? obiektÛw sportowych
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionÛw III Kategorii, ustalonych przez Komisj? ObiektÛw i Urz?dze? PZLA wed?ug klasyfikacji WA i PZLA w Lubinie. NumÈro de rÈfÈrence: RCS.ZP.12.2022
II.1.2) Code CPV principal 45212224 Travaux de construction de stades
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: ÑModernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionÛw III Kategorii, ustalonych przez Komisj? ObiektÛw i Urz?dze? PZLA wed?ug klasyfikacji WA i PZLA, wraz z aren?, trybunami, zapleczem socjalno-szatniowym oraz kompletn? infrastruktur? techniczn? na terenie RCS Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, obr?b 5 miasta Lubina. Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje rÛwnie? wykonanie kompletnej infrastruktury towarzysz?cej, kompleksowego wyposa?enia obiektu (pod klucz), uzyskanie ?wiadectwa certyfikacji III kategorii PZLA wed?ug klasyfikacji WA i PZLA z terminem wa?no?ci minimum 10 lat, ktÛre Wykonawca winien uzyska? w terminie realizacji przedmiotu umowy, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na u?ytkowanie, kompleksow? na koszt Wykonawcy obs?ug? serwisow? wszystkich systemÛw instalacyjnych (technologicznych) i urz?dze? wbudowanych w obiekt w okresie r?kojmi i gwarancji wynosz?cym 5 lat.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Lieu principal d'exÈcution:
Lubin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: ÑModernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionÛw III Kategorii, ustalonych przez Komisj? ObiektÛw i Urz?dze? PZLA wed?ug klasyfikacji WA i PZLA, wraz z aren?, trybunami, zapleczem socjalno-szatniowym oraz kompletn? infrastruktur? techniczn? na terenie RCS Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, obr?b 5 miasta Lubina. Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje rÛwnie? wykonanie kompletnej infrastruktury towarzysz?cej, kompleksowego wyposa?enia obiektu (pod klucz), uzyskanie ?wiadectwa certyfikacji III kategorii PZLA wed?ug klasyfikacji WA i PZLA z terminem wa?no?ci minimum 10 lat, ktÛre Wykonawca winien uzyska? w terminie realizacji przedmiotu umowy, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na u?ytkowanie, kompleksow? na koszt Wykonawcy obs?ug? serwisow? wszystkich systemÛw instalacyjnych (technologicznych) i urz?dze? wbudowanych w obiekt w okresie r?kojmi i gwarancji wynosz?cym 5 lat.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zadanie zosta?o dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze ?rodkÛw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ÑProgramu inwestycji o szczegÛlnym znaczeniu dla sportuî - edycja 2021
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 153-436117
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : RCS.ZP.12.2022 IntitulÈ:
Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionÛw III Kategorii, ustalonych przez Komisj? ObiektÛw i Urz?dze? PZLA wed?ug klasyfikacji WA i PZLA w Lubinie.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych informuje, i? post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego pn. ÑModernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionÛw III Kategorii, ustalonych przez Komisj? ObiektÛw i Urz?dze? PZLA wed?ug klasyfikacji WA i PZLA, wraz z aren?, trybunami, zapleczem socjalno-szatniowym oraz kompletn? infrastruktur? techniczn? na terenie RCS Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, obr?b 5 miasta Lubinaî, opublikowane w Dz. Urz. UE pod Nr 2022/S 153-436117 z dnia 10 sierpnia 2022r. i przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 255 ust. 3 zostaje uniewa?nione, poniewa? oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy przeznaczy? na sfinansowanie zmÛwienia. 2022/S 153-436117
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej zgodnie z dzia?em IX ustawy Pzp. Odwo?anie przys?uguje na niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynno?ci w post?powaniu do ktÛrej Zamawiaj?cy jest obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionÛw III Kategorii, ustalonych przez Komisj? ObiektÛw i Urz?dze? PZLA wed?ug klasyfikacji WA i PZLA w Lubinie. 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45212224 - Travaux de construction de stades