Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essai

2021/S 179-465746  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Lublin: Appareils de contrÙle et d'essai 2021/S 179-465746 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM) NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: Al. Rac?awickie 1 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-059 Pays: Pologne Point(s) de contact: Regina Woli?ska Courriel: regina.wolinska@umlub.pl TÈlÈphone: +48 814485273 Fax: +48 814485271 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umlub.pl Adresse du profil díacheteur: http://umlub.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa spektrometru MAS z wyposa?eniem NumÈro de rÈfÈrence: UM-ZP-262-10/21
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa spektrometru MAS z wyposa?eniem. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Za??czniku nr 1 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia/zestawienie wymaganych parametrÛw technicznych uzupe?niaj?cy kod CPV: 38000000-5 - Sprz?t laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyj?tkiem szklanego) 38433100-0 - Spektrometry masy 38432200-4 ñ Chromatografy .Niniejsze post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o ktÛrym mowa w art. 132 pkt 1 ustawy Pzp o warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej progi unijne okre?lone na podst. art. 3 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie .tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam. na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cym Za?. nr 4 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 186 989.27 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa spektrometru MAS z wyposa?eniem. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Za??czniku nr 1 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia/zestawienie wymaganych parametrÛw technicznych.3. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia:
   3. 1 Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktÛw o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych, jak wskazane w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamÛwienia/zestawienie wymaganych parametrÛw technicznych.
   3. 2 Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktÛw pe?nowarto?ciowych, nieb?d?cych prÛbkami, nie b?d?cych uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, ktÛre pochodz z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobci??onych prawami osÛb lub podmiotÛw trzecich.
   3. 3 Wykonawca zobowi?zuje si wnie? do wskazanego pomieszczenia przedmiot zamÛwienia, rozpakowa?, zamontowa?, ustawi?, wypoziomowa i przekaza do u?ytku odbiorcy ko?cowego.
   3. 4 Gwarancja na przedmiot zamÛwienia - minimum 24 miesi?ce, przy czym Wykonawca mo?e zaoferowa d?u?szy okres gwarancji, z uwzgl?dnieniem zapisÛw rozdzia?u XIX SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriÛw oceny ofert. Warunki gwarancji na przedmiot zamÛwienia musz by nie gorsze ni gwarancja producenta.
   3. 5 Opisy zawarte w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamÛwienia/zestawienie wymaganych parametrÛw technicznych, przedstawiaj minimalne wymagania dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia.
   3. 6 Ewentualne wskazanie przez Zamawiaj?cego nazwy producenta ma na celu okre?lenie klasy funkcjonalno?ci, przeznaczenia sprz?tu b?d?cego przedmiotem zamÛwienia i s?u? ustaleniu standardu, nie wskazuj natomiast na konkretny wyrÛb lub konkretnego producenta. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ.
   6.  Przedmiotowe ?rodki dowodowe Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy z?o?enia wraz z ofert przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych:
   6. 1 Karta katalogowa zawieraj?ca: nazw producenta, nr katalogowy, parametry techniczne zaoferowanego urz?dzenia, rysunek lub zdj?cie zaoferowanego urz?dzenia (rozmiar zdj?cia pozwalaj?cy dostrzec szczegÛ?y ñ Informacje, zawarte na karcie katalogowej urz?dzenia, powinny umo?liwi Zamawiaj?cemu zweryfikowa czy zaoferowane urz?dzenie spe?nia wymogi SWZ
   6. 2 dokumenty potwierdzaj?ce zgodno? wykonania przedmiotu umowy z dyrektywami i normami unijnymi dotycz?cymi bezpiecze?stwa elektromagnetycznego ñ dotyczy wszystkich urz?dze wymagaj?cych pod??czenia do sieci energetycznej
   6. 3 aktualne certyfikaty CE ñ potwierdzaj?ce ?e zaoferowane urz?dzenie jest dopuszczone do obrotu na terenie UE,
   6. 4 aktualn deklaracj zgodno?ci ñ wystawione przez osob fizyczn lub prawn?, ktÛra wyprodukowa?a urz?dzenie i wprowadza je do obrotu pod w?asnym znakiem
   6. 5 Zamawiaj?cy informuje, ?e dzia?aj?c na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, ?e w sytuacji, w ktÛrej Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj?cy jednokrotnie wezwie Wykonawc do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
   6. 6 Postanowie pkt
   6. 5 SWZ nie stosuje si?, je?eli przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania.
   6. 7 Zamawiaj?cy mo?e ??da od wykonawcÛw wyja?nie dotycz?cych tre?ci przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia (T) / PondÈration: 20% CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji (G) / PondÈration: 20% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw wniesienia wadium w wysoko?ci: 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy i 00/100PLN)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 087-224329
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa spektrometru MAS z wyposa?eniem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Perlan Technologies Polska SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Pu?awska nr 303 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-785 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 186 960.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Warto? umowy brutto: 1 459 960,80 PLN
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: UZP, KIO Ville: nd Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie publicznych, zwanego dalej Ñs?dem zamÛwie publicznychî. 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai